english English

NATJEČAJ

09.04.2019, 12:48:45

Odlukom Senata od 27. ožujka 2019., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

 

     I. za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

        a)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

             ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

        b)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

             ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)

        c)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje

             elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06)

      II.  za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika    

      jednog znanstvenika/znanstvenice za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje

      interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)

     III.  za izbor u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

            jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana

            konzervacija –restauracija- smjer tekstil (7.04.09)

     IV.  za izbor u naslovno  nastavno zvanje  predavača

             jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

            ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

      V.  za izbor u naslovno  umjetničko nastavno zvanje docenta

           jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje, polje primijenjena umjetnost,

           grana konzervacija-restauracija (7.05.08)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                            

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                              Repozitorij
Tražilica