english English

Natječaj - izbori u zvanje

31.05.2019, 14:55:48

Odlukom Senata od 27. svibnja 2019., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

 

     I.    za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

            nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje

            poljoprivreda, grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03) - dva izvršitelja          

     II.  za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta

             jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

             povijest (6.04)

     III.  za prijam u radni odnos s izborom u umjetničko nastavno zvanje docenta    

      jednog nastavnika/nastavnice u području umjetnosti, polju likovne umjetnosti, grana

      konzervacija-restauracija –smjer papir (7.04.09)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj ne smije biti kraći od 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                          

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                            

veučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica