english English

NATJEČAJI - izbori u zvanja

17.07.2019, 09:59:19

Odlukom Senata od 3. srpnja 2019., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

 

     I.    za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora:

             jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti,  polje ekonomija,

             grana  trgovina i turizam (5.01.07)      

     II.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora            

         a)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika,

              grana diskretna i kombinatorna matematika (1.01.03)

        b)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje 

             poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03)

     III.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta            

             jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti,  polje ekonomija,

             grana opća ekonomija (5.01.06)

    IV.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda            

             jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti,  polje tehnologija

             prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)

    V.   za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača            

           za znanstveno područje tehničkih znanosti,  polje tehnologija  prometa i transport, grana

           pomorski i riječni promet (2.12.02) – tri izvršitelja

     VI.  za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača            

           za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje kliničke medicinske znanosti, grana

           sestrinstvo  (3.02.31) – tri izvršitelja

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj ne smije biti kraći od 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                           

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                            

veuč


 Repozitorij
Tražilica