english English

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

06.09.2019, 14:48:10

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I.

 

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora – cafe bara u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, i to:

 

Redni broj

Poslovni prostor

Djelatnost i šifra NKD

Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora

1.

Ćira Carića 4, Dubrovnik

56  Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

od ponedjeljka do petka,

u vremenu od 10:00 – 13:00

(za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda)

uz prethodnu najavu na mob. 091 145 1958

 

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 (tri) godine, počevši od 1. listopada  2019.

Zakupljeni prostori ne smiju se davati u podzakup.

Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor.

Poslovni prostori opremljeni su priključkom za električnu energiju i internet.

 

Poslovni prostor  opremljen je za ugostiteljsku djelatnost. Oprema je u vlasništvu Sveučilišta, a zakupniku će se dati na uporabu bez naknade ali uz obvezu redovitog održavanja i nadoknade  štete  u slučaju oštećenja ili uništenja. Popis i stanje opreme zapisnički će se utvrditi prije početka zakupa odnosno preuzimanja prostora. Poslovni prostor daje se u zakup s pripadajućim vanjskim prostorom ( terasom).  

 

Poslovni prostor namijenjen je za ugostiteljsku djelatnost cafe bara.

 

Budući da se radi o zgradama u kojima se obavlja obrazovna djelatnost, u svim prostorima pa tako i u predmetnom poslovnom prostoru (caffe baru) nije dozvoljeno pušenje  niti  točenje alkoholnih pića (osim piva).

 

Obvezno radno vrijeme cafe bara ranim danima (od ponedjeljka do petka) je  od 7,30 do 14,30 sati, a radno vrijeme može biti i dulje odnosno do zatvaranja zgrade u 19,30 sati. Cafe bar može raditi  izvan radnog vremena ili tijekom vikenda ako se u to vrijeme u sveučilišnoj zgradi organizira nastava, predavanja, seminari, javne tribine, konferencije, okrugli stolovi, prezentacije i slično. Tijekom mjeseca kolovoza sveučilišna zgrada je zbog kolektivnog godišnjeg odmora zatvorena pa u tom razdoblju ne može raditi ni caffe bar.

 

 

 

 

 

II.

 

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

 

Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

 

Zakupnik je dužan održavanje i čišćenje prostora obavljati o svom trošku.

 

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost Sveučilišta u Dubrovniku).

 

 

III.

 

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor – caffe bar  iznosi 500,00 HRK bez PDV-a.

 

U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi..

 

Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec.

 

Mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

IV.

 

Pravo sudjelovanja na javnom  natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

 

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

Kod vrednovanja ponuda 70% ukupne ocjene činit će cijene osnovnih artikala, a 30% ukupni sadržaj ponude artikala.

 

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

 

 

 

 

 

V.

Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

 

A.      PONUDU u kojoj mora biti navedeno:

-          naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik),

-          tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),

-          broj poslovnog računa/IBAN,

-          kontakt osoba ponuditelja,

-          adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa

-          navod o prethodnom iskustvu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti  te kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.).

-          cijene osnovnih artikala i to: espresso kave, macchiata, cappuccina, bijele kave, gaziranih i negaziranih sokova, čaja, peciva i sendviča;

-          kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) te ukupni asortiman ponude artikala (bez obveze navođenja cijena).

 

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

 

B.      Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

C.      Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu.

 

D.      Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.

 

E.       Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

F.       Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

Pisana prijava s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Ne otvarati  – prijava za zakup caffe bara na adresi Ćira Carića 4 ", najkasnije do  27. rujna  2019. do 15,00 sati.

 

Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 

 

VII.

 

Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od izvršnosti Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora potpisati te solemnizirati ugovor o zakupu.

 

VIII.

 

Natječaj je oglašen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr) 6. rujna 2019.

 

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I.

 

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora – cafe bara u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, i to:

 

Redni broj

Poslovni prostor

Djelatnost i šifra NKD

Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora

1.

Ćira Carića 4, Dubrovnik

56  Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

od ponedjeljka do petka,

u vremenu od 10:00 – 13:00

(za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda)

uz prethodnu najavu na mob. 091 145 1958

 

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 (tri) godine, počevši od 1. listopada  2019.

Zakupljeni prostori ne smiju se davati u podzakup.

Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor.

Poslovni prostori opremljeni su priključkom za električnu energiju i internet.

 

Poslovni prostor  opremljen je za ugostiteljsku djelatnost. Oprema je u vlasništvu Sveučilišta, a zakupniku će se dati na uporabu bez naknade ali uz obvezu redovitog održavanja i nadoknade  štete  u slučaju oštećenja ili uništenja. Popis i stanje opreme zapisnički će se utvrditi prije početka zakupa odnosno preuzimanja prostora. Poslovni prostor daje se u zakup s pripadajućim vanjskim prostorom ( terasom).  

 

Poslovni prostor namijenjen je za ugostiteljsku djelatnost cafe bara.

 

Budući da se radi o zgradama u kojima se obavlja obrazovna djelatnost, u svim prostorima pa tako i u predmetnom poslovnom prostoru (caffe baru) nije dozvoljeno pušenje  niti  točenje alkoholnih pića (osim piva).

 

Obvezno radno vrijeme cafe bara ranim danima (od ponedjeljka do petka) je  od 7,30 do 14,30 sati, a radno vrijeme može biti i dulje odnosno do zatvaranja zgrade u 19,30 sati. Cafe bar može raditi  izvan radnog vremena ili tijekom vikenda ako se u to vrijeme u sveučilišnoj zgradi organizira nastava, predavanja, seminari, javne tribine, konferencije, okrugli stolovi, prezentacije i slično. Tijekom mjeseca kolovoza sveučilišna zgrada je zbog kolektivnog godišnjeg odmora zatvorena pa u tom razdoblju ne može raditi ni caffe bar.

 

 

 

 

 

II.

 

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

 

Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

 

Zakupnik je dužan održavanje i čišćenje prostora obavljati o svom trošku.

 

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost Sveučilišta u Dubrovniku).

 

 

III.

 

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor – caffe bar  iznosi 500,00 HRK bez PDV-a.

 

U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi..

 

Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec.

 

Mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

IV.

 

Pravo sudjelovanja na javnom  natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

 

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

Kod vrednovanja ponuda 70% ukupne ocjene činit će cijene osnovnih artikala, a 30% ukupni sadržaj ponude artikala.

 

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

 

 

 

 

 

V.

Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

 

A.      PONUDU u kojoj mora biti navedeno:

-          naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik),

-          tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),

-          broj poslovnog računa/IBAN,

-          kontakt osoba ponuditelja,

-          adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa

-          navod o prethodnom iskustvu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti  te kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.).

-          cijene osnovnih artikala i to: espresso kave, macchiata, cappuccina, bijele kave, gaziranih i negaziranih sokova, čaja, peciva i sendviča;

-          kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) te ukupni asortiman ponude artikala (bez obveze navođenja cijena).

 

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

 

B.      Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

C.      Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu.

 

D.      Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.

 

E.       Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

F.       Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

Pisana prijava s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Ne otvarati  – prijava za zakup caffe bara na adresi Ćira Carića 4 ", najkasnije do  27. rujna  2019. do 15,00 sati.

 

Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 

 

VII.

 

Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od izvršnosti Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora potpisati te solemnizirati ugovor o zakupu.

 

VIII.

 

Natječaj je oglašen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr) 6. rujna 2019.

  Repozitorij
Tražilica