english English

Tečaj "Njemački jezik 3"

08.01.2013, 13:54:59

Stupanj tečaja: B1

Voditeljica tečaja: Vanja Vreća, prof.

Trajanje tečaja: 05. veljače 2013. - 16. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: *biti će formirani prema prethodnom dogovoru s polaznicima tečaja

Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2): 1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Kome je tečaj namijenjen:
Polaznicima koji su prethodno odslušali i uspješno savladali gradivo A2 stupnja njemačkog jezika.

Potrebno predznanje:

Perfekt i preterit pravilnih i nepravilnih te modalnih glagola, akuzativ i genitiv imenica i osobnih zamjenica, imperativ, komparacija pridjeva, upotreba negacije „kein“ i „nicht“, pokazne, posvojne i neodređene zamjenice.

Kratak opis tečaja:

Komunikacijske vještine: predstavljanje sebe, davanje savjeta, argumentiranje, izražavanje želja, razgovor o navikama, dogovori, prepričavanje prošlih događaja

Gramatika: povratne zamjenice (mich, dich, sich), deklinacija pridjeva, izricanje pasiva s modalnim glagolima, konjunktiv II, odnosne rečenice, „weil“ i „denn“ rečenice, „obwohl“ i „trotzdem“, „als“ i „denn“, „bevor“ i „nachdem“, „um zu“ i „damit“ rečenice,  „weil“, „denn“, „deshalb“, pluskvamperfekt

Leksik: sport, slobodno vrijeme, posao, život na selu i u gradu

Kultura: život na selu i u gradu u Njemačkoj, slobodno vrijeme, interkulturalizam, mediji, predrasude

Važne informacije:

Prijava se smatra valjanom nakon obavljene uplate.

Upisi traju do 29. siječnja 2013.

Uvjeti plaćanja:

Polaznik koji plaća gotovinom uplatu treba obaviti najkasnije do 29.siječnja 2013. g.

Polaznik koji plaća u ratama prvu ratu u iznosu od 987,50 kn treba uplatiti najkasnije do 29. siječnja 2013. g., a drugu ratu u iznosu od 987,50 kn polaznik treba uplatiti najkasnije do 06. ožujka 2013. g.

Polaznik školarinu uplaćuje na žiro račun Sveučilišta.
Žiro račun Sveučilišta:
2340009-1110135015 (poziv na broj: 66151906-24-8)
otvoren kod Privredne banke Zagreb, s naznakom
za Tečaj njemačkog jezika 3.

Kopiju uplate potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilišni centar za jezike
Ćira Carića 4
20 000 Dubrovnik

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
tel.: (+385) 020 445 878
e-mail: lang@unidu.hr
od 9.00 do 12.00 sati
Tražilica