english English

Zdravstveno osiguranje - smjernice

10.05.2019, 10:49:24

Student je dužan sam sklopiti zdravstveno osiguranje koje vrijedi za vrijeme boravka u inozemstvu. Na stranicama stranih sveučilišta i u uredima za međunarodnu suradnju stranih sveučilišta studenti se mogu informirati postoji li na stranome sveučilištu osiguranje za studente na razmjeni (neka strana sveučilišta imaju pakete osiguranja koji su obavezni). U slučaju da takva mogućnost ne postoji studenti mogu sklopiti osiguranje u nekome od osiguravajućih društava u Hrvatskoj.  


Preslik sklopljene police osiguranja student je dužan dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Dubrovniku.Tražilica