english English

Natječaj - diplomirani knjižničar

01.02.2016, 10:36:32

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

                                                               NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta) jednog zaposlenika/zaposlenice za radno mjesto I. vrste:

– diplomirani knjižničar.

Uvjeti:

– diplomirani knjižničar ili završen četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog smjera s položenim knjižničarskim ispitom

– aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika

– poznavanje rada na osobnom računalu

– jedna godina radnog iskustva u struci

– pokusni rad od 2 mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma i sl.), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument preslika rješenja, ugovora o radu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje M-1P), potvrda o poznavanju rada na računalu i poznavanju jednog svjestskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom,  s naznakom: „Za natječaj“

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga. 



 Repozitorij




Tražilica