english English

Voditeljstvo studija

04.03.2011, 12:58:43

INOVATIVNOST DOKTORSKOG PROGRAMA

Poslijediplomski doktorski studij „Povijest stanovništva“ zahtjeva interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup. Učenje povijesti stanovništva ujedno je i učenje povijesti iz jedne specifične vizure, a ujedno je i svladavanje čitavog niza metodoloških znanja koja znanstveniku koriste neovisno hoće li se usmjeriti prema povijesnoj demografiji, povijesti, povijesti gospodarstva ili mnogim drugim znanstvenim disciplinama.

UVJETI UPISA NA STUDIJ

Na poslijediplomski doktorski studij «Povijest stanovništva» mogu se upisati kandidati koji su završili četverogodišnji dodiplomski studij iz društvenih i humanističkih znanosti. Za studij je potrebno da su kandidati ovladali određenim informatičkim znanjima (Word, Excel) i da znaju engleski jezik.

KRITERIJI I POSTUPCI ODABIRA POLAZNIKA

Izbor pristupnika za upis na poslijediplomski doktorski studij „Povijest stanovništva“ obavlja se na temelju slijedećih pokazatelja:

• uspjeha na prethodnoj razini studija (diplomski studij prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine),
•  broja ECTS bodova dodijeljenih na osnovi stečenih kompetencija,
• studentskih nagrada (osim onih na temelju kojih je studentu priznat određen broj ECTS bodova),
• preporuke pristupnikovoga mentora na magistarskom stručnom ili znanstvenom radu ili nekog drugog stručnjaka koji je upoznat s pristupnikovim kvalitetama,
• predstavljanja pristupnika pred Povjerenstvom za poslijediplomski studij, koje može uključivati i provjeru pristupnikovoga znanja, kao i poznavanje engleskoga jezika,
• interesa pristupnika za studij u punom radnom vremenu.

 Ako pristupnici ispunjavaju jednake uvjete, prednost imaju kandidati za studij u punom radnom vremenu.

Prava i obveze polaznika doktorskog studija «Povijest stanovništva» regulirana su Pravilnikom o studiranju na poslijediplomskim studijima.

KOMPETENCIJE KOJE STUDENT STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Osnovni cilj predloženoga poslijediplomskog doktorskog studija je da studentima omogući djelotvorno obrazovanje kroz provođenje originalnog znanstveno-istraživačkog rada. Završetkom studija student je osposobljen za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata te razvoj novih metodoloških postupaka u području humanističkih znanosti. Te kompetencije uključuju i razvoj sposobnosti i znanja studenata za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način.

Dodatni je cilj studija da kroz odgovarajuće elemente u studentima razvije ili unaprijedi sposobnost prezentiranja svojega rada, te vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanih uz informacije, ideje, probleme i moguća rješenja) stručnoj i ne-stručnoj javnosti. Na taj način student postaje osposobljen da unutar akademske i stručne javnosti promiče napredak u društvu baziranom na znanju, a završetkom studija student ima sva potrebna znanja i vještine za samostalno djelovanje unutar akademske zajednice.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA DOKTORSKOG PROGRAMA
Poslijediplomski doktorski program realizirat će se u vremenu koje traje tri godine, tj. šest semestara, tijekom kojih student ispunjavanjem studijskih obaveza stječe 180 ECTS bodova potrebnih za uspješan završetak studija.Studentu po upisu Povjerenstvo za poslijediplomski doktorski studij dodjeljuje savjetnika, koji mu pomaže pri izboru kolegija i u istraživačkom projektu. Prilikom upisa Istraživačkog projekta pod mentorstvom, studentu se dodjeljuje mentor koji ga vodi do kraja izrade doktorske disertacije. Zbog nepristranosti mentor i savjetnik nisu ista osoba.Student je dužan objaviti radove najkasnije godinu dana od završetka 2 semestra, a ako ne uspije steći dovoljno bodova u predviđenom roku, gubi pravo na nastavak studija.Za pripremu teza doktorske disertacije služi istraživački projekt pod mentorstvom. Kolegij se polaže u obliku javne obrane teza, pred Povjerenstvom za disertaciju koje je imenovalo Povjerenstvo za poslijediplomske studije. Po pozitivnoj odluci Povjerenstva započinje izrada doktorske disertacije.
Tražilica