english English

Opće informacije o studiju

04.03.2011, 13:50:38

O STUDIJU

Cilj poslijediplomskoga specijalističkog studija «Upravljanje marketingom u turizmu« je obrazovati i osposobiti polaznike za upravljanje marketingom u turizmu. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se s najnovijim spoznajama teorije i prakse marketinga, ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema i postigli bolje rezultate u poslovima koje obavljaju. Naime, na suvremenom turističkom tržištu stalno se pojavljaju novi izazovi, s kojima se oni moraju uspješno suočavati, i to u danas sve izraženijim konkurentskim uvjetima. Na koji način primijeniti koncepciju marketinga na turističkim tržištu, koje proizvode i usluge nuditi, kako unaprijediti izvansmještajnu ponudu, koju politiku cijena primijeniti, kako poboljšati kvalitetu turističke promocije, izgraditi pozitivan i prepoznatljiv “image” Hrvatske, koje strategije odabrati itd. - samo su neka od pitanja na koje menadžeri moraju pronaći prave odgovore. O njima će ovisiti uspjeh poduzeća, njegova tržišna pozicija, ali i uspjeh čitavoga hrvatskog turizma. Menadžeri moraju ovladati teorijskim i stručnim aspektima marketinga kako bi efikasnim marketinškim odlukama poboljšali konkurentsku poziciju Hrvatske na međunarodnomu turističkom tržištu.

U suvremenim uvjetima poslovanja od menadžera se zahtijeva više stručnoga znanja iz područja marketinga. Završen studij i radno iskustvo nisu dostatni za obavljanje menadžerskih poslova i donošenje i realizaciju marketinških strateških odluka. Nastavak obrazovanja potreban je svakomu tko namjerava razvijati svoju profesionalnu karijeru. Obrazovanje kroz poslijediplomske specijalističke studije uobičajeno je u svijetu. I u sustavu visokog obrazovanja koji se temelji na Bolonjskoj deklaraciji ističe se potreba cjeloživotnoga obrazovanja.

Jezik studija hrvatski

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na poslijediplomski specijalistički studij «Upravljanje marketingom u turizmu» moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen četverogodišnji dodiplomski studij ekonomije po studijskim programima prije akademske 2005./2006.,
- završen diplomski studij ekonomije,
- postignutu prosječnu ocjenu od najmanje 3,5 ili preporuku dvaju nastavnika,
- poznavanje najmanje jednoga svjetskog jezika.

Ako je broj zainteresiranih veći od kapaciteta upisa, odabrati će se kandidati na temelju rezultata postignutih u dodiplomskom i diplomskom studiju.

Poslijediplomski specijalistički studij «Upravljanje marketingom u turizmu» mogu upisati polaznici koji nisu završili ekonomski studij, uz polaganje diferencijalnih ispita (Marketing, Mikroekonomija, Makroekonomija) i uz uvjet da rade najmanje tri godine na marketinškim poslovima. Oni upisuju ove kolegije istovremeno s kolegijima iz prvoga semestra. Ovi se kolegiji ne boduju, već su preduvjet za polaganje ostalih ispita na Studiju.

Trajanje studija  Po ugledu na međunarodne poslijediplomske specijalističke studije, ovaj studij traje tri semetra. Predavanja i ispiti organiziraju se u prvomu i drugom semestru, a treći je semestar namijenjen izradbi seminarskog rada i završnog rada. Završni rad polaznik mora braniti najkasnije tri godine od početka studija.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija
Poslijediplomski specijalistički studij «Upravljanje marketingom u turizmu» omogućuje polaznicima ne samo da ovladaju suvremenim teorijskim spoznajama o marketingu već i da razvijaju sposobnost za kreativno rješavanje složenih problema iz područja marketinga u turizmu. Svrha je studija omogućiti polaznicima da sagledaju svu kompleksnost upravljanja marketingom u poduzeću i na razini turističke destinacije kako bi mogli pridonijeti ne samo uspjehu i razvoju poduzeća već i razvoju hrvatskoga turizma uopće. Studenti koji steknu diplomu ovoga specijalističkog poslijediplomskog studija, moći će obavljati zahtjevne poslove na višim razinama odgovornosti u poduzećima izravno i neizravno povezanima s turizmom i u nacionalnim turističkim organizacijama. Permanentno obrazovanje i usavršavanje danas je imperativ za stručnjake koji žele razvijati svoju profesionalnu karijeru i obavljati poslove na najvišoj razini efikasnosti.

Struktura i organizacija studija  Nastavni plan vrednuje se bodovnim sustavom (ECTS – European Credit Transfer System) gdje svaki pojedinačni bod predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se iskazuje vrijeme što ga polaznik treba utrošiti za uspješno svladavanje gradiva. Bodovi za svaki pojedini kolegij unaprijed su određeni i proizlaze iz satnice kolegija, njegove složenosti i obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio. Svaki je polaznik dužan aktivno sudjelovati u nastavi i položiti sve tražene sastavnice što mu omogućuju polaganje određenoga kolegija
Studij je organiziran kao izvanredni studij. U prva dva semestra nastava se izvodi po tjedan dana u mjesecu u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost bit će usmjerena na samostalan i timski rad. Nastava se osim predavanja sastoji od seminara, vježba, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskoga rada. Polaznici tijekom studija moraju izraditi jedan projektni zadatak i seminarski rad. Svaki od radova polaznik izrađuje u dogovoru s mentorom. Profesor ocjenjuje uspješnost pisanog rada i to upisuje u indeks i na prijavnici.

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika Specijalistički poslijediplomski studij «Upravljanje marketingom u turizmu» traje tri semestra. Od toga je tijekom dva semestra predviđeno izvođenje nastavnog programa s ukupnim fondom od 230 sati. Svaki semestar sadržava pet kolegija. Šest kolegija obvezni su kolegiji, a četiri su izborni. Treći semestar predviđen je za izradbu seminarskog rada i za pisanje završnog rada.
Nastava se organizira po tzv. part-time režimu. U prvom i drugom semestru nastava se izvodi po jedan tjedan u mjesecu u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima. Krajem svakoga semestra polažu se ispiti iz predmeta toga obrazovnog razdoblja (neposredno po završetku nastave iz određenog predmeta). Ispiti se polažu neposredno po završetku nastave iz određenog kolegija i po završetku svakog semestra, te u trećem semestru ako polaznik nije položio sve predviđene ispite. Polaznik može polagati ispit najviše tri puta, i to u vremenu trajanja studija. Polaganje ispita nije uvjetovano položenim ispitom iz nekoga drugog predmeta. Provjera se znanja provodi tijekom nastave, temeljem izradbe konkretnih projekata, seminarskih radova, rješavanja praktičnih primjera u manjim skupinama od 3-4 člana i na ispitima. Za prijelaz iz I u II semestar potrebno je ostvariti 30 ECTS bodova.
Treći semestar namijenjen je izradbi seminarskog rada i pisanju završnog rada. Za prijavu završnog rada polaznici su dužni postići 60 ECTS bodova na temelju položenih ispita i pozitivno ocjenjenog projektnog zadatka. Obranom završnog rada, to jest završetkom studija stječe se ukupno 90 ECTS bodova.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova Kolegiji drugih poslijediplomskih specijalističkih studija mogu se upisati kao izborni kolegiji i vrijednost im iznosi 6 ECTS bodova.

Način završetka studija Polaznik, nakon što je stekao uvjete za upis u treći semestar, uz suglasnost mentora podnosi zahtjev za ocjenu podobnosti teme završnoga rada. Mentor može biti nastavnik koji je nositelj određenoga kolegija iz nastavnog programa. Završni rad na ocjenu polaznik predaje nakon što je izvršio sve svoje obveze utvrđene nastavnim planom i programom. U radu polaznici moraju obraditi konkretne marketinške probleme iz područja turizma. Rad mora biti i teorijski potkrijepljen. Završni rad ocjenjuje povjerenstvo sastavljeno od predsjednika i dva člana u znanstveno-nastavnom zvanju. Pozitivno ocijenjen završni rad polaznik javno brani pred povjerenstvom za obranu rada. Obavijest o održavanju obrane završnoga rada oglašava se na oglasnoj ploči Sveučilišta najmanje sedam dana prije datuma utvrđenoga za obranu rada. Povjerenstvo za obranu rada, nakon provedenog postupka obrane, odlučuje je li je pristupnik s uspjehom obranio svoj rad. Postupak prijave, ocjene i obrane završnoga rada utvrđen je Pravilnikom o poslijediplomskom studiju. Nakon uspješne obrane, polaznik je dužan u roku od mjesec dana predati pet primjeraka rada uvezanih u tvrde platnene korice.

Diplomu specijalističkoga poslijediplomskog studija «Upravljanje marketingom u turizmu» dobiva polaznik koji izvrši sve obveze u zadanim rokovima i uspješno napiše i obrani završni rad. Da bi student završio studij mora ostvariti ukupno 90 ECTS bodova, i to 36 ECTS bodova u okviru obveznih kolegija i 20 u okviru izbornih kolegija, 4 ECTS za izradbu projektnog zadatka i 5 ECTS bodova za izradbu seminarskog rada i 25 ECTS boda za izradbu završnoga rada.
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja iznosi tri godine

Uvjeti izvođenja studija Nastava će se odvijati u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku. Za realizaciju poslijediplomskoga specijalističkog studija «Upravljanje marketingom u turizmu» na Sveučilištu u Dubrovniku osigurani su svi preduvjeti:
- ukupna površina prostora kojim Sveučilište raspolaže iznosi 10 000 m2,
- predavaonice ( prostor po redovitom studentu iznosi 2,48 m2),
- za učenje na daljinu suvremeno opremljena učionica s 64 mjesta,
- predavaonice opremljene ostalim tehničkim (audio-vizualnim) pomagalima za suvremeno izvođenje nastave,
- informatički kabineti,
- knjižnica s više od 12 000 naslova monografskih publikacija,
- Centar za turističku dokumentaciju i informacije s knjižnim fondom od oko 19 000 bibliotečnih jedinica turističke i relevantne građe. Biblioteka Centra posjeduje jedinstvenu kolekciju turističke periodike u svijetu.
Tražilica