english English

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA RADI IZVEDBI VJEŽBI, U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2015./2016.

14.03.2016, 11:26:19

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Branitelja Dubrovnika 29

DUBROVNIK

 

 

objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJEM INTERESA RADI IZVEDBI VJEŽBI, U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2015./2016. GODINE,

NA ODJELU ZA RESTAURACIJU SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

 

i to:

 

A) Stručni suradnik za izvedbu vježbi - smjer: DRVO – 2 izvršitelja

B) Stručni suradnik za izvedbu vježbi - smjer: METAL – 2 izvršitelja

 

                Zainteresirani pristupnici moraju ispunjavati

 

za A): Stručni suradnik za izvedbu vježbi - smjer DRVO: Završen sveučilišni diplomski studij restauracije i konzervacije, smjer drvo,

 

za B): Stručni suradnik za izvedbu vježbi - smjer METAL: Završen sveučilišni diplomski studij restauracije i konzervacije, smjer metal.

 

Na ovaj javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

                S izabranim pristupnikom ne sklapa se ugovor o radu, već ugovor o suradnji u nastavi, a na sklapanje, valjanost, prestanak ili koje drugo pitanje u svezi s tim ugovorom Sveučilište će na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovor o djelu. Prednost iasmju pristupnici sa stručnim ispitom konzervatora-restauratora.

 

Za pristupnike koji su podnijeli prijavu po ovom javnom pozivu čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, Povjerenstvo može provesti prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua. O vremenu održavanja provjere pristupnici će se pravodobno obavijestiti, a ta informacija objavit će se i na internetskim stranicama Sveučilišta. Ako pristupnik ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

 

U prijavi za iskazivanje interesa pristupnik je dužan navesti iskazuje li interes za A) stručni suradnik za izvedbu vježbi - smjer: DRVO ili za B) stručni suradnik za izvedbu vježbi - smjer: METAL.

 

Uz prijavu za iskazivanje interesa pristupnik prilaže:

 

-          životopis (preporuča se obrazac Europass),

-          popis stručnih radova, sudjelovanje na projektu i slično,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

 

Prednost kod prijama ostvaruju kandidati koji imaju položen stručni ispit za konzervatora – restauratora

te, uz gore navedenu dokumentaciju, trebaju priložiti i dokaz o položenom stručnom ispitu.

 

Prijave za iskazivanje interesa pristupnici su dužni dostaviti u roku od 8 danaod objave ovog javnog poziva na internetskim stranicama Sveučilišta.

 

Prijave se dostavljaju na adresu: SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, REKTORAT, BRANITELJA DUBROVNIKA 29, 20000 DUBROVNIK.

 

O rezultatima javnog poziva pristupnici će biti pravodobno obaviješteni, a Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo ovaj javni poziv poništiti, odnosno ne izabrati nijednog pristupnika bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima. Repozitorij
Tražilica