english English

NATJEČAJ - za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

08.04.2016, 12:51:00

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

                                                               NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice na rad) jednog zaposlenika/zaposlenice za radno mjesto III. vrste

– rasadničar u Zavodu za mediteranske kulture

Uvjeti:

-  SSS agronomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

–  položen vozači ispit B kategorije

–  jedna godina radnog iskustva u struci.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma i sl.), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument preslika rješenja, ugovora o radu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje M-1P). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom,  s naznakom: „Za natječaj“

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.  Repozitorij
Tražilica