english English

NATJEČAJ za izbor po jednog nastavnika / nastavnice

26.07.2016, 11:56:27

Broj: 1151-14-15/16.

U Dubrovniku,

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 20. srpnja 2016., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

      za izbor po jednog nastavnika / nastavnice u:

       a) znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje  tehnologija prometa i transport,  grana  poštansko-telekomunikacijski promet (2.12.03);

       b) znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana ribarstvo (4.01.14 );

       c) znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika (5.03.03);  

       d) znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transporta, grana pomorski i riječni promet (2.12.02); 

       e) znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana  marketing (5.01.12);

       f) znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04); 

 za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto po jednog izvršitelja na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom i to:

       a) poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04);

       b) asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03);

 

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku

  Repozitorij
Tražilica