english English

Osnovne informacije o studiju

10.03.2011, 11:00:26

OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJU

1. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij Europska integracija izvodi se u okviru Tempus projekta CD_JEP-17024-2002 Masters Degree in European Integration in Croatia, kojeg je za razdoblje 01/09/2003-31/08/2006 ugovorio Staffordshire University, Business School, Stoke-on-Trent, UK, a u konzorciju su Ekonomski fakultet Split, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik (sada Odjel ekonomija i poslovna ekonomija Sveučilišta u Dubrovniku), Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Pula, The University of Antwerp, Belgium, The University of Ancona, Italy i The University of Perugia, Italy. Voditelj studija je prof.dr.sc. Đuro Benić. Postoji mogućnost nastavka ovog poslijediplomskog studija s novim generacijama studenata, ukoliko bude zainteresiranih, nakon prestanka Tempus projekta 2006.

2. Studij je prvenstveno namijenjen diplomiranim ekonomistima (ali i kandidatima sa završenim sveučilišnim studijem s područja drugih znanosti koji trebaju položiti predmet Osnove ekonomije koji se izučava na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj i to do početka drugog semestra) koji rade ili žele raditi na gospodarstvenim poslovima u / i s ujedinjenom Europom. Upravo zbog toga nastavni je plan i program poslijediplomskog znanstvenog studija sastavljen tako da pripremi i osposobi studente za ovladavanje metodologijama znanstvenog ali i stručnog rada, te vještinama u rješavanju i najsloženijih problema. Zato je studij, kako je navedeno, namijenjen sadašnjim i budućim menedžerima kako bi se tijekom studija mogli upoznati s najnovijim spoznajama teorije i prakse gospodarstva ujedinjene Europe.

3. Pravo upisa na poslijediplomski studij imaju pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od četiri godine s najmanje prosječnoim ocjenom 3,5 a pristupnik mora aktivno znati jedan od svjetskih jezika (poželjno engleski). Ukoliko pristupnik ima niži prosjek treba priložiti preporuku dvaju sveučilišnih profesora.

4. Nastava se izvodi u zgradi Odjela ekonomija i poslovna ekonomija, Lapadska obala 7, predavaona 6. namijenjenoj poslijediplomskim studijima, a opremljena je suvremenim nastavnim pomagalima za rad nastavnika i studenata.

5. Nastavnici na poslijediplomskom studiju su šest nastavnika sa Sveučilišta u Dubrovniku, šest nastavnika s ostalih sveučilišta u Hrvatskoj, te tri nastavnika sa Staffordshire University iz Engleske, dva iz Belgije – po jedan s Free University Brussels i University of Antwerp, te dva iz Italije - po jedan s Univeristy of Ancona i University of Perugia.

6. Nastava na poslijediplomskom studiju odvija se na hrvatskom i engleskom jeziku u obliku predavanja (uz seminare, vježbe, individualne konzultacije, te mentorski rad sa studentima) i to načelno svaki petak (4 sata nastave popodne) i subotu (6 sati nastave) po semestrima. Tijekom studija studenti su dužni redovito prisustvovati nastavi (najmanje dvije trećine ukupnog fonda sati) i aktivno sudjelovati u nastavi.

7. Studenti poslijediplomskog studija dužni su ovjeriti svaki semestar. Ovjeriti semestar može student koji je odslušao predavanja, izradio pozitivno ocijenjen seminarski rad i položio predviđene ispite s tim da se u naredni semestar može prenijeti najviše 12 ECTS, te se mogu polagati ispiti iz drugog semestra ako nisu položeni svi ispiti iz prvog semestra, ali se ne može upisati treći semestar s nepoloženim ispitima iz prvog semestra.

8. Tijekom studiranja studenti su obvezni izraditi dva seminarska rada i to po jedan seminarski rad u prvom i drugom semestru.
Studenti su dužni prije obrane magistarskog rada postići ukupno 60 ECTS bodova, te s obranom magistarskog rada ukupno 90 ECTS.
Isto tako, studenti su dužni položiti sve ispite, ispuniti i druge obveze, te predati magistarski rad najkasnije do 30. rujna 2007. godine.

9. Nakon izvršenja svih obveza na poslijediplomskom studiju, kandidati stječu znanstveni naziv: magistar znanosti - iz područja društvenih znanosti znanstveno polje ekonomija. Diplomu izdaje Sveučilište u Splitu. Uz diplomu kandidati dobijaju i certifikat koji izdaje Staffordshire University, Business School, da je poslijediplomski studij izveden i magisterij obranjen u okviru Tempus projekta.

10. Za pravila studiranja, izvođenje nastave, prijave ispita i ocjene na ispitima vrijede odredbe Pravilnika o magisteriju i doktoratu znanosti bivšeg Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik, te naputci (za pisanje seminarskog rada, prijavu, izradu i obranu magistarskog rada i dr.) koje će studentima izraditi i dostaviti voditelj studija.
Tražilica