english English

Natječaj za izbor u zvanja

27.12.2016, 13:23:18

 U Dubrovniku,

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 7. prosinca 2016., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

za izbor u

 

 I.   znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

  a. jednog nastavnika/nastavnice a za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana

      konzervacija - restauracija (7.04.09);

   b. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje  tehničkih znanosti, polje

      strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04);

 II.  u suradničko zvanje i na radno mjesto:

    a.  jednog poslijedoktoranda/poslijedoktorandice za znanstveno područje biotehničkih

        znanosti,  polje drvna tehnologija (4.03),

    b. jednog poslijedoktoranda/poslijedoktorandice za znanstveno područje prirodnih znanosti,

        polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02),

 III. nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole:  

         jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

         filologija, grana romanistika (6.03.04);

 IV. nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača:

          jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

          filologija, grana anglistika (6.03.06);

  V. u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta:

          četiri nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih  znanosti, polje

          povijest (6.04);

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku

 

  Repozitorij
Tražilica