english English

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij Pomorstvo

13.06.2017, 15:21:49

SVEUČILIŠTE U RIJECI

POMORSKI FAKULTET U RIJECI

51 000 Rijeka, Studentska 2

N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“

u akademskoj godini 2016./2017.

Poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport i 180 ECTS bodova.

Nositelj poslijediplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ je Pomorski fakultet u Rijeci sa suradnim ustanovama: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“ i Hrvatska ratna mornarica.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: POMORSKI FAKULTET U RIJECI, Studentska 2, 51000 Rijeka, uz naznaku - Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti od administratora poslijediplomskog studija na e-mail: doktorski@pfri.hr i na broj telefona 051 338 411 (Evidencija studija) ili na web stranicama Fakulteta: www.pfri.uniri.hr.

Sastavni dio Natječaja čine i Upute za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo u akademskoj godini 2016./17. koje su objavljene na www.pfri.uniri.hr (poveznica - Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ u akademskoj godini 2016./17.).
Tražilica