english English

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim studentima

02.11.2017, 14:05:29

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15.) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim studentima

za školsku godinu 2017./2018.

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti 22 studentske stipendije nadarenim studentima za akademsku godinu 2017./2018., i to:

- 10 stipendija u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva

- 10 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i

- 2 stipendije u umjetničkom području sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“, br. 118/09., 82/12. i 32/13).

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (preddiplomski i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15).

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji su:

- u posljednje četiri godine školovanja postigli opći uspjeh od najmanje 4,50 za svaku pojedinu godinu obrazovanja (studenti prve godine studija), odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50 ili

- su na natjecanjima u okviru sustava natjecanja ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, znanosti i sporta, kao pojedinci ili kao članovi skupine, osvojili neko od prvih triju mjesta.

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

V. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika – www.dubrovnik.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. ovjerenu izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

5. preslike svjedodžbi posljednjih četiriju godina školovanja u srednjoj školi te svjedodžbu državne mature (studenti prve godine), odnosno prijepis ocjena s ostvarenim brojem ECTS bodova za svaku pojedinu godinu studija (studenti viših godina,

6. potvrdu o ostvarenom uspjehu na školskim natjecanjima odnosno ostvarenoj nagradi na studiju,

7. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezatno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili koja se školuju.

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

VIII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju i opći uspjeh na državnoj maturi (studenti prve godine studija), odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita (studenti viših godina),

2. uspjeh na natjecanjima,

3. socijalni položaj,

4. trenutačna upisana godina studija, te

5. prosječan broj ECTS bodova ostvaren tijekom školovanja.

IX. Temeljem podnesene dokumentacije i prethodno spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste

kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijeti će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

X. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

KLASA: 604-01/17-01/07

UR.BROJ:2117/01-01-17-01

Dubrovnik, 26. listopada 2017.godine

Gradonačelnik

Mato Franković

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima u deficitarnim zanimanjima

za školsku godinu 2017./2018.

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti 4 stipendije učenicima i 7 stipendija studentima u deficitarnim zanimanjima za školsku godinu 2017./2018 .

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15).

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te studenti koji su se opredijelili za jedno od deficitarnih zanimanja za Grad Dubrovnik, i to:

UČENICI

R. broj

Naziv zanimanja

Broj stipendija

1.

kuhar

1

2.

konobar

1

3.

elektrotehničar

1

4.

vodoinstalater

1

STUDENTI

R. broj

Naziv zanimanja

Broj stipendija

1.

Magistar/ra matematike – nastavnički smjer

1

2.

Magistar/fizike – nastavnički smjer

1

3.

Magistar/ra biologije – nastavnički smjer

1

4.

Magistar/ra kemije – nastavnički smjer

1

5.

Magistar/ra informatike – nastavnički smjer

1

6.

Magistar/ra edukcijske rehabilitacije

1

7.

Doktor medicine

1

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 320,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 640,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

V. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika – www.dubrovnik.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. ovjerenu izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

5. preslike svjedodžbi posljednjih četiriju godina školovanja u srednjoj školi te svjedodžbu državne mature (studenti prve godine), odnosno prijepis ocjena s ostvarenim brojem ECTS bodova za svaku pojedinu godinu studija (studenti viših godina),

6. potvrdu o ostvarenom uspjehu na školskim natjecanjima, odnosno ostvarenoj nagradi na studiju,

7. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezatno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili koja se školuju.

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

VIII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. deficitarnost zanimanja sukladno odluci gradonačelnika,

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju te opći uspjeh na državnoj maturi(studenti prve godine studija) odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita (studenti viših godina),

3. uspjeh na natjecanjima,

4. socijalni položaj,

5. trenutna upisana godina studija, te

6. prosječni broj ECTS bodova ostvaren tijekom školovanja.

IX. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijeti će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

X. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

KLASA: 604-01/17-01/06

UR.BROJ:2117/01-01-17-01

Dubrovnik, 26. listopada 2017.godine

Gradonačelnik

Mato Franković

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15.) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja

za školsku godinu 2017./2018.

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti 6 učeničkih i 10 studentskih stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za školsku godinu 2017./2018.

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (srednjoškolsko obrazovanje odnosno preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15).

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog učenika odnosno studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz članka 13. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod veći od:

samac……………………………… 2.000,00 kuna

dvočlana obitelj ………………....... 2.800,00 kuna

tročlana obitelj ………………..….. 3.800,00 kuna

četveročlana obitelj ……………….. 5.200,00 kuna

za svakog daljnjeg člana ……………+500,00 kuna

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 320,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 640,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

V. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1.domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o redovnom upisu u određenu srednjoškolsku ustanovu odnosno na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

5. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:

- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve članove zajedničkog kućanstva i potvrdu o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva izdanu od Porezne uprave,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o nekom od oblika invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s više djece predškolskog uzrasta ili koja se školuju

6. preslike svjedodžbi posljenjih četiriju godina školovanja u osnovnoj odnosno srednjoj školi te svjedodžbu državne mature (učenici i studenti prve godine), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju s iskazanim brojem ECTS bodova u dosadašnjem školovanju.

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

VIII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. materijalni i socijalni položaj te

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju.

IX. Temeljem podnesene dokumentacije i prethodno spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga lista kandidata, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijeti će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

X. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

KLASA:604-01/17-01/05

UR.BROJ: 2117/01-01-17-01

Dubrovnik, 26. listopada 2017.godine

Gradonačelnik

Mato Franković

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15.) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

za školsku godinu 2017./2018.

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti stipendije učenicima i studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata počevši od školske godine 2017./2018.

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (srednjoškolsko obrazovanje odnosno preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 14/15).

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog učenika odnosno studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju nekog drugog subjekta te koji su:

- djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

- civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma,

- djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata s najmanje 50%-tnim stupnjem tjelesnog oštećenja,

- djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece, predškolskog uzrasta ili na školovanju.

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 320,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 640,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

V. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

domovnicu (presliku),
potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),
potvrdu o redovnom upisu u određenu srednjoškolsku ustanovu odnosno na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
ovjerenu izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,
drugostupanjsko rješenje ovlaštenog tijela kojim je utvrđen njihov status,
za maloljetnu djecu iz obitelji s troje i više djece rodni listovi, za punoljetnu djecu potvrde o redovnom školovanju.
VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava napravit će se prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijeti će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

Nakon donošenja zaključka o dodjeli stipendija, kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju potpisuju ugovor o stipendiranju, kojim se daljnje utvrđuju međusobna prava i obveze.

IX. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

KLASA: 604-01/17-01/04

UR.BROJ: 2117/01-01-17-01

Dubrovnik, 26. listopada 2017.godine

Gradonačelnik

Mato Franković Repozitorij
Tražilica