english English

NATJEČAJ - izbori u zvanja

27.11.2017, 11:24:50

U Dubrovniku, 20. studenoga 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 13. studenoga 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

      I.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora:

      jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polju strojarstvo,

      grana  brodsko strojarstvo (2.11.04)

     II. za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

      jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

      kineziologija, grane:  kineziologija sporta (5.10.02) i kineziološka edukacija (5.10.03)

     III.  za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta:

      jednog nastavnika/nastavnice za područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)

     IV.  za ponovni izbor u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

     jednog nastavnika/nastavnice u umjetničkom području, polju likovne umjetnosti, grana

     kiparstvo (7.04.02)

      V. za ponovni izbor u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača:

      jednog nastavnika/nastavnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana

      anglistika (6.03.06) i  germanistika (6.03.05)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                                                  Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                             Repozitorij
Tražilica