english English

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

27.11.2017, 14:24:36

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

 

I.

 

Predmet natječaja je zakup poslovnih prostora u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, i to:

 

1.      Poslovni prostor: Ćira Carića 4, Dubrovnik

Djelatnost i šifra NKD: 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora: od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 – 13:00, uz prethodnu najavu gdinu. Božu Tomiću, na mob. 091 205 3494 ili e-mail bozo.tomic@unidu.hr

2.      Poslovni prostor: Lapadska obala 7, Dubrovnik

Djelatnost i šifra NKD: 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora: od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 – 13:00, uz prethodnu najavu gdinu. Božu Tomiću na

mob. 091 205 3494 ili e-mail bozo.tomic@unidu.hr

3.      Poslovni prostor: Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik

Djelatnost i šifra NKD: 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora: od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 – 13:00, uz prethodnu najavu gdinu. Božu Tomiću na

mob. 091 205 3494 ili e-mail bozo.tomic@unidu.hr

 

 

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, počevši od 1. siječnja 2018.

 

            Zakupljeni prostori ne smiju se davati u podzakup.

 

            Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor.

 

            Poslovni prostori opremljeni su priključkom za električnu energiju i internet.

 

            Poslovni prostori ne sadrže pripadajuću opremu i sitni inventar.

 

 

II.

 

Poslovne prostore daje se u zakup u viđenom stanju. Zakupnik je dužan poslovne prostore urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost Sveučilišta u Dubrovniku).

 

 

III.

 

            Početni iznos mjesečne zakupnine (minimalna cijena) iznosi 2.250,00 HRK bez PDV-a, to jest 750,00 HRK bez PDV-a za svaki poslovni prostor. U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi i troškovi tekućeg održavanja.

 

Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća.

 

Ponuđena mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV) u visini od 25 %.

 

            Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora, odnosno od dana izvršene primopredaje poslovnih prostora.

 

Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti najkasnije do 1. veljače 2018. godine.

 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta ponudi najviši iznos zakupnine. Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

 

 

IV.

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

 

Na natječaju ne može sudjelovati:

-          fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

Pravo prvenstva imaju:

-          Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata i dragovoljci iz Domovinskog rata imaju temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora po najvećoj ponuđenoj cijeni, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene ukoliko sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na licitaciji, a koje pravo prvenstva mogu ostvariti samo jednokratno te prostor ne mogu dati u podzakup.

-          Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseciimaju temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora po najvećoj ponuđenoj cijeni, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene ukoliko sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na licitaciji, a koje pravo prvenstva mogu ostvariti samo jednokratno te prostor ne mogu dati u podzakup.

 

Ako više osoba ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se primjenjujući odredbe kriterija za odabir najpovoljnije ponude

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz članka 58. citiranog Zakona.

 

 

V.

 

Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

 

A.     PONUDU u kojoj mora biti navedeno:

-          naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik),

-          tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),

-          broj poslovnog računa/IBAN,

-          kontakt osoba ponuditelja,

-          adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa.

-          ponuđeni iznos zakupnine bez PDV-a (koji ne može biti niži od iznosa iz dijela III.)

-          kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih, cjenik i sl.).

 

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

 

B.     Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

C.     Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu.

 

D.     Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.

 

E.      Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

F.      Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz ponudu dostaviti:

 

a)      Presliku Potvrde o utvrđenom statusu branitelja/natjecatelja izdane od nadležnog Ureda za obranu, temeljem koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa,

b)      Izvornik Uvjerenja izdan od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje koje ne smije biti starije od 15 dana do dana prijave na natječaj, temeljem kojeg dokazuje da natjecatelj nije korisnik mirovine.

 

 

VI.

 

Pisana prijava s utvrđenim prilozima dostavlja se ZATVORENOJ OMOTNICI: na adresu SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom "NE OTVARATI – PRIJAVA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA", najkasnije do dana 15. prosinca 2017. godine (četvrtak) do 15,30 sati.

 

Pisana prijava sa utvrđenim prilozima, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom. U tom slučaju prijava mora biti zaprimljena u na protokolu Sveučilišta u Dubrovniku, najkasnije do dana 15. prosinca 2017. godine (četvrtak) do 15,30 sati.

 

Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

            Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

            Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 

 

VII.

 

Zakupnik je dužan platiti ugovornu kaznu ako Sveučilištu u Dubrovniku ne vrati/preda poslovni prostor slobodan od osoba i stvari u roku od osam dana od otkaza ugovora o zakupu ili u roku od osam dana od dana prestanka ugovora o zakupu po bilo kojoj osnovi. Ugovorna kazna utvrđuje se u iznosu od šest ugovorenih mjesečnih zakupnina s PDV-om poslovnog prostora, a naplaćuje se iz sredstava osiguranja plaćanja.

 

Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od izvršnosti Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora potpisati te solemnizirati ugovor o zakupu.

 

Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi na opisani način bez opravdanog razloga, Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora će se poništiti, a najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se drugorangirani natjecatelj ako u roku od sedam dana po primitku obavijesti Sveučilištu dostavi pisanu izjavu da pristaje na cijenu zakupa koju je ponudio najpovoljniji natjecatelj. Ako drugorangirani natjecatelj ne prihvati cijenu napovoljnijeg natjecatelja, zatražit će se izjava trećerangiranog natjecatelja, i tako redom.

 

 

VIII.

 

Natječaj je oglašen u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

  Repozitorij
Tražilica