english English

Natječaj - suradnička zvanja

05.12.2017, 17:00:15

U Dubrovniku, 24. studenoga 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 24.studenoga 2017.,

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

raspisuje

                                                                                      NATJEČAJ

 

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto :

1)  poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)

2)   asistenta za znanstveno područje  tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) 

3)  asistenta za znanstveno područje  društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

- životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih  jezika)

- preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju

- prijepis ocjena položenih ispita na studijima

- dokaz o državljanstvu

- za strane državljane dokaz ili izjavu o razini poznavanja hrvatskog jezika

za radno mjesto pod rednim brojem 2)  pristupnici obvezno prilažu i:

- svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3.000BT ili većeg (STCW II/2),

- dokaz o plovidbenom stažu na brodu – najmanje   dvije godine navigacije u svojstvu prvog časnika ili više na   brodu od 3.000BT ili većeg (STCW II/2)

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

- dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

- dokaz o poznavanju stranog jezika

- nagrade i priznanja

- potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

- preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.)

- potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju

Prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstvo utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj (navesti suradničko zvanje)“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.   Repozitorij
Tražilica