english English

Natječaj - stručni suradnici

05.12.2017, 17:03:57

U Dubrovniku, 24. studenoga 2017

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 24. studenoga 2017., Sveučilište u Dubrovniku raspisuje,  NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS DVA STRUČNA SURADNIKA  (U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVNAJA)

1.      Radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) (4.01), u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj

2.      Radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) (4.01), u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj

Uvjeti:

Za radno mjesto pod 1.

- završen sveučilišni diplomski studij fitomedicine,

- znanje engleskog jezika,

- najmanje 1 godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,

- poznavanje rada na osobnom računalu (poznavanje MS Officea, Excell, Word, PowerPoint)

- položen vozački ispit B kategorije

 

Za radno mjesto pod 2.

- završen sveučilišni diplomski studij hortikulture, usmjerenje vinogradarstvo i vinarstvo,

- znanje engleskog jezika,

- najmanje 1 godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,

- poznavanje rada na osobnom računalu (poznavanje MS Officea, Excell, Word, PowerPoint)

- položen vozački ispit B kategorije

Obvezno se provodi pokusni rad u trajanju od šest mjeseci.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj obavezno se prilaže: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja s prosjekom ocjena na studiju, dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument preslika rješenja, ugovora o radu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje M-1P), preslik vozačke dozvole, izjava ili potvrda o poznavanju rada na računalu i poznavanju engleskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

Kandidati mogu priložiti i dokumentaciju o: stručnom usavršavanju u inozemstvu, radu na znanstvenim i stručnim projektima te drugu dokumentaciju značajnu za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr).Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik,  s naznakom: „Za natječaj – Zavod za mediteranske kulture“.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga. Repozitorij
Tražilica