english English

E-VV-1-2016 Izgradnja Studentskog doma - izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

29.12.2017, 10:14:35
Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.) i članaka 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/17.), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, objavljuje

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017. Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, stavilo je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, javnom objavom na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr. Tijekom trajanja postupka prethodnog savjetovanja, to jest u razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017., zaključno nije zaprimilo ni primjedbe ni prijedloge eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 24. kolovoza 2017. na internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

U pripremi ponovljenog postupka nabave Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) obavila je ex-ante provjeru Dokumentacije o nabavi za postupak nabave „Izgradnja studentskog doma“ (ponovljeni postupak). Temeljem obavljene provjere i dostavljenih bilješki o provedenoj provjeri, Naručitelj je značajno izmijenio Dokumentaciju o nabavi.

Stoga, a uporom na članak 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, stavilo je ponovno na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne izmijenjene Dokumentacije o nabavi i to objavom u EOJN RH i na internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

            Nakon završenog prethodnog savjetovanja, Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, izradilo je izvješće kako slijedi:

Naziv i OIB naručitelja:  SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, OIB: 01338491514

Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2016.

Predmet nabave: IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA - ponovljeni postupak

Datum početka prethodnog savjetovanja: 18.12.2017.

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 28.12.2017.

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Ne

Tekst primjedbe ili prijedloga: Tijekom trajanja postupka prethodnog savjetovanja, Sveučilište u Dubrovniku nije zaprimilo ni primjedbe ni prijedloge eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Odgovor na primjedbu ili prijedlog: Nije primjenjivo

Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, ovo izvješće objavljuje u EOJN RH i na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr. Repozitorij
Tražilica