english English

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - ADMINISTRATOR

15.06.2018, 11:30:55

Sveučilište u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto III. vrste-

ADMINISTRATOR

(na Institutu za more i priobalje)

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1.      srednju školsku spremu ekonomskog, komercijalnog ili turističko-ugostiteljskog smjera,

2.      radno iskustvo na administrativnim poslovima najmanje 2 (dvije) godine,

3.      poznavanje engleskog jezika,

4.      poznavanje rada na osobnom računalu (poznavanje MS Officea, Word),

5.      vozačka dozvola B kategorije.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1.   životopis,

2.   dokaz o stupnju obrazovanja (svjedodžba),

3.   dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko

      osiguranje, potvrda poslodavca, odnosno drugi dokument iz kojega je razvidno traženo iskustvo),

4.  dokaz /izjavu o poznavanju rada na računalu,

5.  dokaz o poznavanju engleskog jezika,

6.  preslik vozačke dozvole.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr)  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – RADNO MJESTO III. VRSTE», Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom ili neposredno u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku - Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga. Repozitorij
Tražilica