english English

NATJEČAJ - izbori u zvanja

05.07.2018, 14:37:11

U Dubrovniku, 4. srpnja 2018.

Odlukom Senata od 27. lipnja 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

      I.  za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto:

      a) znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02)

       b) znanstvenog savjetnika u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o  moru (1.07.02)

      II.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

a)      za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)

b)      za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)

c)      za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04)

d)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04)

    III.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

a)       za znanstveno  područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) – 2 izvršitelja

       b)  za znanstveno područje  prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02)

  IV.  za prijam u radni odnos te izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

 a)  za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

      b)  za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02).

    V.  za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje  docenta:

       a) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija (3.02.29)

       b) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana urologija   ( 3.02.28)

       c) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana patologija  (3.02.23)

    VI.  za izbor u naslovno nastavno  zvanje  predavača:

      a.)   za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                            

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                              Repozitorij
Tražilica