english English

NATJEČAJ za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta

05.07.2018, 14:40:03

Odlukom Senata od 27. lipnja 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                     NATJEČAJ

za  prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na  radno mjesto  asistenta za:

       a)  znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni  promet (2.12.02)

       b) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09) – dva izvršitelja

       c) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)

       d) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)

       e) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: računovodstvo (5.01.13)

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.).

Posebni uvjeti:

 za radno mjesto pod a)

-    završen diplomski četverogodišnji studij pomorskog prometa brodostrojarskog smjera  ili diplomski sveučilišni studij pomorstva,

-    posjedovanje svjedodžbe o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od  3.000 kW ili jačim (STCW III/2),

 Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

 – životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

-    svjedožbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od  3.000 kW ili jačim (STCW III/2) ( za radno mjesto pod a)

 Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

 

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj ____ (navesti suradničko zvanje/smjer)«. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica