english English

Natječaj - stručno osposobljavanje

05.10.2018, 12:21:19

Broj: 1509/18.

Dubrovnik, 5. listopada 2018.

Sveučilište u Dubrovniku

raspisuje

NATJEČAJ

ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD)

U TRAJANJU OD 12 MJESECI

            Natječaj se raspisuje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte  Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uvjeti:

1. Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12. i 120/12.) pristupnik mora biti (kumulativno):

–      nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala

–      da se kao nezaposlena osoba vodi duže od 30 dana u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima

–      da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

 

2. Dodatni uvjeti:

–      završen sveučilišni diplomski studij

–      napredno poznavanje rada na računalu (MS Office paket)

–      odlično znanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

–      izražene organizacijske sposobnosti i želja za timskim radom.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnik je obvezan priložiti:

-              životopis,

-              preslik diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju,

-              potvrdu tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kojom se potvrđuje da se pristupnik kao nezaposlena osoba vodi duže od 30 dana,

-              potvrdu ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao dokaz da pristupnik nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovao bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,

-              dokaz o znanju engleskog (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

-              dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično).

Traženi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

            U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka)

            Ovaj natječaj Sveučilište u Dubrovniku objavit će na svojim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Dubrovnik.

            Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, BRANITELJA DUBROVNIKA 29, 20000 DUBROVNIK, preporučenom poštom ili neposredno u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku - Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom „STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD“.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Dubrovnik.

Ako se na raspisani natječaj javi veći broj pristupnika Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo provedbe prethodne provjere za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodnu provjeru obavit će Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija pristupnika i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Ako pristupnik ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - Područna služba Dubrovnik i internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

            S izabranim pristupnikom Sveučilište u Dubrovniku  sklopit će Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s člankom 8. Zakonu o poticanju zapošljavanja i člankom 59. Zakona o radu, a sve to pod uvjetom da Sveučilištu u Dubrovniku budu odobrene mjere/olakšice aktivne politike u zapošljavanju.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga. Repozitorij
Tražilica