english English

NATJEČAJ - stručni suradnik za izvedbu praktične nastave

08.11.2018, 10:51:40

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

 

NATJEČAJ

                      za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto I. vrste :

               stručni suradnik za izvedbu praktične nastave u elektroničkim medijima

                           na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku

 

Uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij u području društvenih znanosti, polje informacijske i

  komunikacijske znanosti, (grana: masovni mediji ili novinarstvo)

- znanje engleskog jezika,

- najmanje 3 godine praktičnog iskustva na poslovima u elektroničkim medijima,

- poznavanje tehnologije rada i produkcije elektroničkih medija

Obvezno se provodi pokusni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma i sl.), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, i poznavanju engleskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik«.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica