english English

NATJEČAJ - stručni suradnik u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja ZMK

08.11.2018, 10:54:33

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

                                                               NATJEČAJ

         za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice na rad) i raspored na radno mjesto I. vrste:

stručni suradnik u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja maslinovog ulja, vina i tla Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku

Uvjeti: 

- završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni  studij (prirodoslovno-matematičkog, kemijskog, prehrambeno-biotehnološkog, kemijsko-tehnološkog ili agronomskog usmjerenja)

- poznavanje jednog svjetskog jezika,

- poznavanje rada na računalu (MS Office, Windows, internet),

- vozački ispit kategorija B.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma i sl.), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preslik vozačke dozvole, izjava ili potvrda o poznavanju rada na računalu i poznavanju jednog svjetskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom,  s naznakom: „Za natječaj – Zavod za mediteranske kulture“.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga. Repozitorij
Tražilica