english English

Urednik

Srećko Krile rođen je 9.12.1957. u Dubrovniku. Poslije završene opće gimnazije upisao je 1975. godine Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1980. na smjeru Telekomunikacije i informatika. Na istom fakultetu 1988. obranio je magistarski rad na temu „Algoritmi za planiranje optimalne ekspanzije kapaciteta telekomunikacijske mreže“. Na istoj ustanovi 1996. upisuje doktorski studij, a doktorsku disertaciju obranio je 2000.g. s temom „Određivanje optimalnih kapaciteta mobilnih satelitskih veza u pomorstvu“.
Srećko Krile polazio je i završio brojna stručna usavršavanja kao npr. „Održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa u Norveškoj ( Horten) u firmi NorControl - Kongsberg (1990.). Za GMDSS-operatora školovao se u Velikoj Britaniji, WreyCastle (1993.), a za održavanje MS Servera NT-4.0. u Zagrebu (2001.). Također je završio E-learning akademiju - ELA (2007.) u organizaciji CARNet-a za područje menadžmenta u e-obrazovanju.
Od 1983. do 1991. radi na planiranju i održavanju komunikacijskih i informacijskih sustava u Ministarstvu za unutrašnje poslove (MUP).
Od 1991. stalno je zaposlen na Pomorskom fakultetu (od 1995. do 2003. - Veleučilište u Dubrovniku). Utemeljitelj je i prvi pročelnik Elektrotehničko-računarskog odjela.
Od 2004. Veleučilište u Dubrovniku prerasta u Sveučilište u Dubrovniku s ustrojenim Odjelima. Sudjelovao je u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima Elektrotehničko-računarskog odjela i Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku.
Angažiran je u nastavi u velikom broja kolegija na više studija: Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Primijenjeno računarstvo, Nautika, Brodostrojarstvo i Menadžment u pomorstvu. Tijekom radnog vijeka uveo je brojne nove kolegije: Brodski informacijski sustavi, Navigacijski uređaji, Komunikacijski sustavi i uređaji, Komunikacije u pomorstvu i Integrirana navigacija i komunikacije koji se izvode u studijskim programima usklađenim s bolonjskim procesom. Također uveo je i nove kolegije kao npr. Komunikacije u pomorstvu, Integrirana navigacija, Osnove elektroničkog učenja (2008).

Autor je i koautor brojnih udžbenika i skripata:

1. Krile S., Udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku: Pomorski komunikacijski sustavi - Mobilne radiomreže, Dubrovnik, 2011., ISBN: 978-953-97914-7-4

2. Krile S., Udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku: Elektroničke komunikacije u pomorstvu - mobilne satelitske veze, Dubrovnik, 2004., ISBN: 953-7153-00-2

3. Krile S., Udžbenik Veleučilišta u Dubrovniku: Elektroničke komunikacije u pomorstvu, I dio – Pomorske radioveze, Dubrovnik, 1997., ISBN: 953-96858-4-2

Dr. sc. Srećko Krile aktivno sudjeluje u radu na znanstveno-istraživačkim projektima. Recenzirao je znanstvene članke za međunarodne znanstvene časopise i konferencije. Posebno su značajne recenzije za ugledni časopis IEEE Communications Letteres, ISSN: 1089-7798 (SCI-E). Recenzirao je i znanstvene projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te godišnje nagrade za znanost. Dugogodišnji je član uredništva pomorskog znanstvenog časopisa „Naše More“, ISSN: 0469-6255, koji izlazi od 1919. godine. Tehnički urednik časopisa bio je više od 15 godina. Član Udruženja elektroničara u pomorstvu (ELMAR), kao i IEEE, Communications Society sekcija, regija 8. Bio je član Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet-a u dva mandata od 2004 - 2006 - 2008. U tom razdoblju CARNet je umrežio sve školske ustanove u Republici Hrvatskoj. Također u tom periodu CARNet postaje sastavni dio Europske znanstvene mreže GEANT. Bio je član prvog saziva Senata na Sveučilištu u Dubrovniku 2003. - 2004., te je član i novog saziva od 2010. Bio je član povjerenstva (2010) za izgradnju i opremanje školskog broda (loger) ''Kraljica mora'', luka upisa Dubrovnik. Aktivno govori engleski jezik, a služi se i talijanskim i njemačkim jezikom. Aktivni je glazbenik i član Hrvatskog društva skladatelja. Oženjen je i otac jedne kćerke. Državljanin je Republike Hrvatske, a po narodnosti Hrvat.

Znanstvena djelatnost

Dosadašnji izbori u znanstvena odnosno zanstveno-nastavna zvanja:

- Redoviti profesor na Sveučilištu u Dubrovniku (2011)
- Znanstveni savjetnik u polju Tehnologije prometa i transporta (2010)

- Izvanredni profesor i viši znanstveni suradnik u području Elektrotehnike (2011)
- Izvanredni profesor na Sveučilištu u Dubrovniku (2006)
- Viši znansveni suradnik u polju Tehnologije prometa i transporta (2006)
- Znanstveni suradnik u polju Elektrotehnike (2006)
- Docent na Sveučilištu u Dubrovniku (2002)
- Znanstveni suradnik u polju Tehnologije prometa i transporta (2002)
- Profesor visoke škole na Veleučilištu u Dubrovniku (2001)
- Znanstveni asistent u polju Elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva iz Zagreba (1990)

Podaci o diplomskom i magistarskom radu odnosno doktorskoj disertaciji:

1. ‘’Određivanje optimalnih kapaciteta mobilnih satelitskih veza u pomorstvu’’,
Doktorska disertacija, Fakultet ekektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 2000.

2. ‘’Algoritmi za planiranje optimalne ekspanzije kapaciteta telekomunikacijske mreže’’, Magistarska radnja, Fakultet ekektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 1988.,

3, ‘’Generiranje petlji za lokalnu komunikacijsku mrežu’’, Diplomska radnja, Fakultet ekektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 1980.

Prof. dr. sc. Srećko Krile bavi se interdisciplinarnim područjima ali je najveći dio njegove znanstvene aktivnosti u području informacijsko-komunikacijskih sustava (ICT), kao važnog dijela tehničkih i prometnih znanosti iz područja telekomunikacijskog prometa. Bavi se istraživanjem ICT sustava i inteligentnog upravljanja informacijskog prometa. Aktivno sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu na Sveučilištu kroz znanstvene projekte kao znanstveni suradnik: Proces obrazovanja u funkciji optimiziranja pomorskog prometa, šifra: 0275-002, gdje je bio glavni suradnik na projektu, Optimizacija sustava pomorskog transporta, pod šifrom 0224-005 koji je završio 2008. godine. Oba projekta je odobrilo Ministarstvo znanosti i tehnologije. Prijavio je i svoj vlastiti z-projekt preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: Optimalni transport različitih tereta na putu sa više izvora i odredišta (u fazi recenzije). Član je međunarodnog konzorcija Adriatic - IPA, za projekt ''Eagle'', voditelj - regija Abruzzo, koji je u posljednjoj fazi evaluacije.

Na osnovi uvida u znstvene radove pristupnika moguće je odrediti slijedeća uža područja njegovog znanstvenog interesa:
- Planiranje prometa u telekomunikacijskim mrežama
- Osiguranje kvalitete (QoS) u TK-mrežama nove generacije
- Mobilni komunikacijski sustavi u pomorstvu
- Efikasnije iskorištenje prijenosnih kapaciteta
- Integracija komunikacijskih i navigacijskih sustava u pomorstvu

Ima ukupno objavljno 49 znanstvena rada u kategorijama A, B, C i D navedenim u Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN. 84/2005). Sudjelovao je na 31 međunarodna znanstvena skupa i prezentirao svoje radove, od čega 18 u inozemstvu i 13 u zemlji. Od toga je objavio:
a) 6 znanstvena rada u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima i publikacijama referiranim u CC i SCI-E, tj. iz kategorije A,
b) 9 znanstenih radova u časopisima referiranih u bazama INSPEC, SCOPUS i TRIS, tj. iz kategorije B
c) Objavio je i 5 znanstvenih radova u kategoriji C i 29 znanstvenih radova u kategoriji D, tj. u različitim časopisima i publikacijama sa međunarodnih znanstvenih skupova.

Najznačajniji radovi

Krile, S., Kezić, D., “Self-Management Principles in Autonomic Service Architecture Suported with Load Balancing Algorithm“, Automatika, Vol. 51., No.2, pp. 193-204, 2010. (ISSN: 0005-1144), SCI-E

Mačica, J., Farkaš, P., Krile, S., “Other Computational Technique for Estimation of Lower Bound on Capacity of Two-Dimensional Diamond-1 Constrained Channel“,
Radioengineering, Prag, Check, Vol.18, No.1, pp. 46-51, 2010. (ISSN: 1210-2512), SCI-E

Krile, S., Peraković, D., Remenar, V. “Possible Collission Avoidance with Off-Line Route Selection”, Promet & Transportation, Vol. 21, No. 6, pp. 415-423, Portorož, Trieste, Zagreb, 2009. (ISSN: 0353-5320), SCI-E, SCOPUS, TRIS

Krile, S., Žagar D., Martinović G. , “Better Bandwidth Utilization of Multiple Link Capacities with Mutual Traffic Correlation“, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Vol. 16, No. 4, pp.11 -18, 2009. (ISSN: 1330-3651), SCI-E, SCOPUS

Krile, S., Peraković, D., “Load Control for Overloaded MPLS/DiffServ Networks during SLA Negotiation”, IJCNS (International Journal of Communications, Networks and System Sciences), 2009., Vol. 2 No. 5, pp. 422-432, (ISSN Print: 1913-3715 ISSN Online: 1913-3723) - INSPEC

Krile, S., Šarić, S., “SLA Creation in Relation to Resource Management“, Journal of Electrical Engineering (JEE), Bratislava, Slovakia,Vol. 54, No 9-10, pp. 225-230., 2003. (ISSN: 1335-3632) – INSPEC, SCOPUS, SCI-E

Krile, S., “Congestion Control for Highly Loaded DiffServ/MPLS Networks”, Proc of ICCIT’ 08 (International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology), Busan, South Korea, 2008., Vol. 2. pp.27-32, IEEE Catalogue Number: CFP0817D (ISBN: 978-1-4244-2136-7.), – INSPEC, SCOPUS


Krile, S., Kužumilović, D., “The Application of Bandwidth Optimization Technique in SLA Negotiation Process”, Proc. of 11th CAMAD’ 06 (International Workshop on Computer-Aided Modeling, Analysis and Design of Communication Links and Networks), pp.115-121, Trento, Italy, 2006, (ISBN: 0-7803-9537-9), - INSPEC, SCOPUS

Krile, S. Pezelj, I.,“Prediction of Possible Congestion in SLA Creation Process”, Proc. of 8th ConTEL’ 05 (International Conference on Telecommunications), Vol. 2, pp. 397-403, Zagreb, 2005. (ISBN: 953-184-081-4, 953-184-081-9 - CD-ROM) – INSPEC, SCOPUS

Krile S., ''A Heuristic Approach to Satellite Link Capacity Planning Applied in MobileNetworks'', Promet - Traffic - Traffico, Vol. 15, No. 1, pp. 19-29, Portorož,
Trieste, Zagreb, 2003. (ISSN: 0353-5320), TRIS

Krile S., Kos T., Grgić S., ''Poboljšanje sustava satelitske navigacije'', Naše more,
Vol. 52, No 1-2, pp. 57-63, Dubrovnik, 2005. (ISSN: 0469-6255) – SCOPUS

Krile, S., Kužumilovic, D., “Traffic Routing through Off-Line LSP Creation”, Lecture Notes on Computer Science, Springer, Vol. 4487/Part I, 2007. pp. 628-631, ISSN: 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online) (ISBN: 978-3-540-72583-1) - INSPEC, SCOPUS, bio je SCI-E (ISI),

Krile, S., Krešić, D., “An Efficient Algorithm for Congestion Control in Highly Loaded DiffServ/MPLS Networks”, JIOS (Journal of Information and Organizational Sciences), 2009., Vol. 33, No 1., pp.53-64, (ISSN: 0351-1804) - INSPEC

Krile, S., Lušić, Z., Kos, S., “Structural Analysis of Positioning Methods at Sea” (Strukturna analiza metoda pozicioniranja na moru), Naše more, Dubrovnik, 2008., Vol. 55, No 1-2, pp. 3-17, (ISSN: 0469-6255) – SCOPUS

 Repozitorij
Tražilica