english English

O Odjelu

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku utemeljen je 2004. godine započevši svoje djelovanje izvedbom preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva. Taj je studij označio bitnu novinu na Sveučilištu, podjednako svojim programskim sadržajem i organizacijom. U potpunosti sukladan zahtjevima bolonjskog procesa i s vrlo modernim pristupom u izvedbi nastave, studij je označio i početak primjene novoga koncepta u hrvatskom visokoškolskom obrazovnom prostoru.

Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja suvremenih društvenih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava. Zbog toga je poznavanje oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa od iznimne važnosti. Ono je znatno više od zahtjeva opće kulture i obrazovanosti, štoviše prijeko je potreban preduvjet za obavljanje brojnih poslova u suvremenim društvima. Zbog toga se iskazuje potreba obrazovanja u ovome području na sveučilišnoj razini kojim bi se odgovorilo na nove i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i funkcioniranja u suvremenim društvima.

Komunikologija je znanstvena disciplina u polju društvenih znanosti koja se bavi proučavanjem društvenog komuniciranja, odnosno svim vrstama i oblicima poruka i informacija koje ljudi međusobno razmjenjuju, zakonitostima komuniciranja i komunikacijskih procesa te razvijanju i primjeni komunikacijskih vještina u različitim područjima života i društvenog djelovanja. S obzirom na eminentno društveni kontekst komunikologije, studij javnog komuniciranja pretpostavlja interdisciplinarni pristup i odgovarajuću zastupljenost temeljnih disciplina društvenih znanosti kao što su politologija, sociologija, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika, povijest, filozofija i dr. te tijesnu povezanost s kulturološkim studijama. Uz društvene discipline, studij javnog komuniciranja nužno pretpostavlja i odgovarajuća specijalistička znanja, odnosno praktične komunikacijske vještine i obrazovanje za profesionalne profile u područjima kao što su odnosi s javnošću, novinarstvo i masovni mediji (novine, radio, televizija i novi mediji). Na tome tragu su i nastavni planovi i programi svih triju studija ovoga Odjela.

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA te diplomske studije MEDIJI i ODNOSI S JAVNOSTIMA koji se izvode na Odjelu za komunikologiju obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njihove komparativne prednosti. To su:

§ zasnovanost programskog sadržaja i izvedbe nastave na najnovijim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
§ istodobno obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini;
§ naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata (na preddiplomskome studiju);
§ sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
§ usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
§ rad u malim skupinama, što omogućuje intenzivniju komunikaciju profesora i studenata, individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
§ intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
§ visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
§ naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog;
§ povezanost i suradnja s mnogim hrvatskim i inozemnim sveučilištima i visokoškolskim institucijama.

U okviru Odjela za komunikologiju djeluje sveučilišni ”Radio Unidu” kao studentski neprofitni radio koji emitira svoj program na lokalnom gradskom području (97,5 MHz) i preko internetskog streama, te televizijski praktikum (TV radionica) koji je osnova sveučilišnoj televiziji što će se uskoro uspostaviti i to kao prva studentska televizija u Hrvatskoj.

Odjel svake godine redovito organizira dva, sad već tradicionalna, međunarodna znanstvena skupa. Prvi je DMD (Dubrovnik Media Days) koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Drugi skup je u organizaciji Znanstvenog foruma CPI Zagreb i Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku i okuplja znanstvenike u području političkih znanosti i srodnih znanstvenih disciplina koji tematiziraju različite aspekte procesa globalizacije.

Odjel za komunikologiju izdavač je stručnog časopisa ”Medianali” za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnošću koji ima tendenciju prerasti u relevantan znanstveni časopis s međunarodnom referencom.

Na web stranicama Odjela objavljuju se publicistički radovi studenata u okviru ”Unidu e-časopisa”. Studenti Odjela za komunikologiju, pokretači su i sveučilišnog studentskog lista ”Punkt” kojega su najvećim dijelom članovi uredništva i autori priloga.

 Repozitorij
Tražilica