english English

Procedura izdavanja

Sveučilište u Dubrovniku može biti izdavač članovima odjela, centara te vanjskim suradnicima pod sljedećim uvjetima:

a) Svake godine (najkasnije do 15. svibnja) voditelj Službe za izdavaštvo Sveučilišta u Dubrovniku šalje dopis svim čelnicima sveučilišnih sastavnica, voditeljima stručnih studija i studija Povijest Jadrana i Mediterana, voditeljima službi, ureda i centara o prikupljanju prijedloga za uvrštavanje naslova u Plan izdavačke djelatnosti za sljedeću kalendarsku godinu.

b) Čelnici sastavnica kojima je adresiran taj upit prosljeđuju poziv svojim nastavnicima.

c) Nastavnici (autori) predaju obrazac 2 (Zahtjev autora za odobrenje izdavanja) Stručnom vijeću.

d) Stručno vijeće, ukoliko odobrava izdavanje, donosi odluku kojom se predlaže objavljivanje i recenzenti na za to predviđenom obrascu 1 (Zahtjev sveučilišne sastavnice za odobrenje izdavanja). Stručno vijeće svoju odluku (obrazac 1 i 2) dostavlja čelniku sastavnice.

e) Odgovorna osoba (čelnik/ca sastavnice) dužna je u propisanom roku dostaviti stvarne potrebe za nabavom roba i usluga (tj. objediniti sve zahtjeve, obrasce 1 i 2) voditelju Službe za izdavaštvo elektronskom poštom.

f) Iskazane potrebe služe kao podloga za izradu financijskog plana, odnosno plana nabave, kao sredstva izvršenja financijskog plana, te nakon definiranja financijskog plana i plana nabave naknadne zahtjeve neće biti moguće realizirati.

g) Voditelj Službe za izdavaštvo pisanim prijedlogom objedinjuju sve zaprimljene iskazane potrebe za nabavom s pripadajućim podacima i upisuje podatke u obrazac F50-06 (najkasnije do 1. srpnja).

h) Prijedlog plana izdavačke djelatnosti priprema i izrađuje Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu u suradnji sa Službom za izdavaštvo te prosljeđuje Senatu.

i) Nastavnik (autor) dužan je dostaviti Službi za izdavaštvo sljedeće:

- rukopis predloženog djela (jedan neuvezani tiskani primjerak i jedan primjerak u elektroničkom obliku). Rukopis se dostavlja najkasnije do 1. ožujka.

- dopuštenje izvornog izdavača za prijevod (ako se radi o prijevodu).

Rukopis se dostavlja na mail: izdavastvo@unidu.hr.

j) Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu imenuje 3 recenzenta te šalje rukopis na recenziju. Po primitku pozitivnih recenzija, Povjerenstvo upućuje Senatu prijedlog izdavanja djela, na temelju kojeg Senat Sveučilišta u Dubrovniku donosi konačnu odluku o objavljivanju.


Tražilica