english English

dr.sc. Marijana Musladin

Marijana Musladin
Ured : 168
Telefon : 020 446 011
Lokalni telefon : 2011
Konzultacije : Utorkom u 11.30.
E-mail : Email


Opći podaci:

Rođena u Dubrovniku 10. prosinca 1980 godine. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost).

Od  2009. - 2011. zaposlena je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku u suradničkom zvanju asistenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost. U navedenom razdoblju izvodila je seminarsku nastavu na kolegijima „Uvod u politologiju“, ''Međunarodni odnosi'', ''Suvremeni politički procesi.''

Od 2011. -2015. radi u istoimenoj instituciji u suradničkom zvanju višeg asistenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost. U tom razdoblju izvodi seminarsku nastavu i sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima ''Međunarodni odnosi'', ''Europske integracije'', ''Suvremeni politički procesi'', ''Nacionalna i međunarodna sigurnost'' i ''Integracijski procesi''.

U zvanje docenta izabrana je u lipnju 2015. Od tada do danas, nositelj je kolegija Međunarodni odnosi'' i ''Europske integracije'' i sunositelj kolegija Demokracija i ljudska prava'' na preddiplomskoj razini, te kolegija ''Nacionalna i međunarodna sigurnost,''  ''Integracijski procesi'' i ''Uvod u znanstveno - istraživački rad'' na diplomskoj razini Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Matični broj znanstvenika: 322781 Repozitorij
Tražilica