english English

dr.sc. Ariana Violić - Koprivec

Ariana Violić - Koprivec
Ured : 124 (Kampus)
Telefon : 020 445 856
Lokalni telefon : 2856
Konzultacije :
E-mail : Email


Nastavno zvanje: vi??i predava?¨

Podru?¨je: humanisti?¨ke znanosti

Polje: jezikoslovlje

Grana: romanistika

Kolegiji koje izvodi:   

Francuski jezik I/1 i I/2

Francuski jezik II/1 i II/2

Francuski jezik III/1 i III/2

Osnove poslovnog francuskog jezika I/1 i I/2

Kratki ??ivotopis

Ro?°ena i ??ivi u Dubrovniku. 1997. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveu?¨ili??ta u Zagrebu, te stekla stru?¨ni naziv: profesor francuskog jezika i knji??evnosti i povijesti umjetnosti. Nakon diplome radi u turizmu, a 2000. godine zapo?¨inje rad u nastavi na Ameri?¨koj visokoj ??koli za za menad??ment i tehnologiju kao nastavnik francuskog jezika gdje do 2004. godine predaje kolegije Beginner French  i Intermediate French. 2001. godine po?¨inje raditi kao vanjski suradnik na Veleu?¨ili??tu u Dubrovniku i to na studijima  Menad??ment u turisti?¨koj destinaciji i Upravljanje jahtama i marinama na kojima izvodi nastavu francuskog jezika. Od listopada 2006. godine u stalnom je radnom odnosu na Sveu?¨ili??tu u Dubrovniku te u okviru Sveu?¨ili??nog centra za jezike izvodi nastavu francuskog jezika na raznim smjerovima. Repozitorij
Tražilica