english English

dr.sc. Ariana Violić - Koprivec

Ariana Violić - Koprivec
Ured : 124 (Kampus)
Telefon : 020 445 856
Lokalni telefon : 2856
Konzultacije :
E-mail : Email


Nastavno zvanje: profesor visoke skole

Podrucje: humanisticke znanosti

Polje: jezikoslovlje

Grana: romanistika

Kolegiji koje izvodi:   

Francuski jezik I/1 i I/2

Francuski jezik II/1 i II/2

Francuski jezik III/1 i III/2

Poslovni jezik-Francuski jezik A1, A2, A3, A4, A5

Kratki ??ivotopis

Rodjena u Dubrovniku. Godine 1997. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu i stekla strucni naziv: profesor francuskog jezika i knjizevnosti i povijesti umjetnosti, a 2018. godine je doktorirala.

 Nakon diplome radi u turizmu, a 2000. godine zapocinje rad u nastavi na Americkkoj visokoj skoli za menadzment i tehnologiju kao nastavnik francuskog jezika gdje do 2004. godine predaje kolegije Beginner French  i Intermediate French. Godine 2001. godine kao vanjski suradnik suradjuje na Veleucilistu u Dubrovniku i to na studijima  Menadzment u turistickoj destinaciji i Upravljanje jahtama i marinama na kojima izvodi nastavu francuskog jezika. Od listopada 2006. godine u stalnom je radnom odnosu na Sveucilistu u Dubrovniku te u okviru Centra za jezike izvodi nastavu francuskog jezika na vise odjela. Na studiju Povijest Jadrana i Mediterana strucni je suradnik na kolegiju Socijalna povijest jadranskog i mediteranskog prostora. Repozitorij
Tražilica