english English

prof. dr. sc. Pero Maldini

Pero Maldini
Ured : 154
Telefon : 020 446 023
Lokalni telefon : 2023
Konzultacije : srijedom, nakon predavanja
E-mail : Email


English

OPĆI PODACI

Rođen je u Dubrovniku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika). Više godina djelovao je u prosvjeti kao ravnatelj, a potom kao direktor u dubrovačkim medijima (županijski tjednik i gradski radio). Na Sveučilište u Dubrovniku dolazi odmah po njegovu osnivanju kao autor nastavnog programa i pokretač novog studija u području javnog komuniciranja, masovnih medija i odnosa s javnošću. Radeći na unapređenju nastavne metodologije i implementaciji bolonjskog procesa organizirao je i vodio dva programa stručnog usavršavanja nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku. Na preddiplomskom i diplomskim studijima Odjela za komunikologiju izvodi nastavu na pet politoloških kolegija i jednom komunikološkom. Voditelj je interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pročelnik je Katedre za interdisciplinarne znanosti na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menedžment u Zagrebu. Objavio je četiri knjige (dvije autorske i dvije uredničke) te više od trideset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama u području komparativne politike, teorije demokracije, demokratske tranzicije postkomunističkih društava, medija i politike te politike u uvjetima globalizacije i umreženog društva. Sa svojim izlaganjima sudjelovao je na trideset međunarodnih i pet domaćih znanstvenih skupova. U više navrata bio je na znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu (SAD, Nizozemska, Mađarska, Slovačka). Niz godina kontinuirano surađuje s uglednim inozemnim akademskim institucijama (SAD, Slovenija). Član je Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva te član uredništava dvaju znanstvenih časopisa. Politički je komentator više hrvatskih i inozemnih medija.

OSOBNI PODACI

 • Matični broj znanstvenika: 261601
 • Adresa: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
 • E-mail adresa: pero.maldini@unidu.hr

OBRAZOVANJE

 • 2004. - Doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1990. - Magistrirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1986. - Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENI INTERESI

 • Komparativna politika, demokratizacija, demokratska tranzicija, globalizacija, politička kultura, hrvatska politika, mediji i politika, političko obrazovanje.

STIPENDIJE I USAVRŠAVANJE U INOZEMSTVU

 • 2017./2018. - DePaul University Chicago, College of Liberal Arts and Social Sciences / Department of Political Science: dva studijska boravka (projekt Global Learning Experience: Digital Game for Croatian Civic Education);
 • 2015. - DePaul University Chicago, College of Liberal Arts and Social Sciences / Department of Political Science: studijski boravak (projekt GLE: Debate on Democracy – Political Participation and Political Competence);
 • 2012. - University of Sts. Cyril and Methodius Trnava, Faculty of Social Sciences / Department of Political Science: studijski boravak (Erasmus Programme);
 • 2012. - DePaul University Chicago, College of Liberal Arts and Social Sciences / Department of Political Science: studijski boravak (projekt Promoting and Supporting Civic and Political Education);
 • 2007. - Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration: stipendija za studijski boravak (EU Tempus Programme Individual Mobility Grant);
 • 2006./2007. - Central European University, Budimpešta: stipendija za znanstveno usavršavanje i izvedbu projekta (Course Portfolio Project);
 • 2006. - Central European University, Budimpešta: stipendija za znanstveno usavršavanje (Course Development Competition Program);
 • 2005. - Central European University, Budimpešta: seminar (Curriculum Resource Center: New Media and Politics Session).

ZAPOSLENJA

 • 2004. - danas - Sveučilište u Dubrovniku (profesor na Odjelu za komunikologiju);
 • 2003. - 2004. - Pro Radio d.o.o. - Radio Laus, Dubrovnik (direktor tvrtke);
 • 1997. - 2003. - Dubrovački vjesnik d.o.o., Dubrovnik (direktor marketinga, direktor tvrtke);
 • 1991. - 1997. – Muški đački dom Dubrovnik (ravnatelj);
 • 1988. - 1990. - OK SSOH Dubrovnik (predsjednik);
 • 1986. - 1987. - Općinska zajednica usmjerenog obrazovanja Dubrovnik (referent).

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI          

AUTORSKE KNJIGE:

 • Maldini, Pero, 2011: Politička kultura i demokratska tranzicija u Hrvatskoj, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • Maldini, Pero, 2008: Demokracija i demokratizacija, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik.

UREDNIČKE KNJIGE:

 • Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), 2015: Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington; drugo izdanje 2016: Routledge, London and New York;
 • Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), 2007: Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

ČLANCI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA:

 • Maldini, Pero; Takahashi, Marta, 2017: Refugee Crisis and the European Union: Do the Failed Migration and Asylum Policies Indicate a Political and Structural Crisis of European Integration?, Communication Management Review, (2) 2: 54-72;
 • Mezeiova, Gabriela; Maldini, Pero, 2016: Vývoj participatívnej demokracie: Komunitné organizovanie v postkomunistickom kontexte, Studia Politica Slovaca, (9) 1: 16-30;
 • Maldini, Pero, 2016: Network Society and Democracy: How ICT Mediated Communication and Virtual Socialization Affects Political Participation, Communication Management Review, (1) 1: 104-121;
 • Maldini, Pero, 2014: Politički i administrativni aspekti regije: regionalizam, regionalizacija i regionalna politika, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, (1) 1: 125-154;
 • Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2014: Political Myths and Totalitarianism: An Anthropological Analysis of their Causal Interrelationship, Collegium Antropologicum, (38) 2: 725-738;
 • Maldini, Pero, 2013: The Nation-State and Global Surroundings: The Issue of Sovereignty, Studia Politica Slovaca (6) 2: 5-23;
 • Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2013: Visual Persuasion and Politics: Ideology and Symbols of the Totalitarian Regimes / Case study: Hammer and Sickle, Collegium Antropologicum (37) 2: 569–582;
 • Maldini, Pero, 2012: Nationalism in Croatian transition to democracy: Between the structural conditionality and impact of historical and political-cultural legacy, Contemporary Issues (5) 1: 6-20;
 • Maldini, Pero, 2012: Higher Education Policies in Transition: What drives Trends in the Restructuring of Universities?, Anali Hrvatskog politološkog društva (9) 1: 385-409;
 • Lalić, Dražen; Maldini, Pero; Andrijašević, Ivana, 2010: Otupjelo oruđe: Neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analizu konsolidacije demokracije, Anali Hrvatskog politološkog društva (7) 1: 29-50;
 • Maldini, Pero, 2008: Uzročni procesi demokratskih promjena: socioekonomski razvoj ili sociokulturni činitelji, Društvena istraživanja (17) 3: 327-349;
 • Maldini, Pero, 2008: Političko povjerenje i demokratska konsolidacija, Politička misao (45) 1: 179-199;
 • Maldini, Pero, 2007: Relevantnost tranzicijskog modela u postkomunističkom kontekstu, Društvena istraživanja (16) 4/5: 781-804;
 • Maldini, Pero, 2006: Političko kulturalni preduvjeti demokratizacije, Politička misao (43) 3: 87-108;
 • Maldini, Pero, 2006: New approaches in political education: Course Portfolio applied on Political Culture Course, Političko obrazovanje (2) 1/2: 15-42;
 • Maldini, Pero, 2006: Obnovljena religioznost i demokratizacija hrvatskog društva, Društvena istraživanja (15) 6: 1105-1125;
 • Maldini, Pero, 2005: Demokratizacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu, Anali Hrvatskog politološkog društva (2) 1: 81-103;
 • Maldini, Pero, 2002: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim društvima, Politička misao (39) 4: 129-145.

POGLAVLJA U KNJIGAMA / ZBORNICIMA RADOVA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM:

 • Maldini, Pero, 2019: Croatia and the European Union, u: Laursen, Finn (ed.), Oxford Encyclopedia of European Union Politics, Oxford University Press, Oxford: 1-26;
 • Maldini, Pero, 2018: Sociocultural and ideological determinants of memory culture in Croatian society, u: Pavlaković, Vjeran; Pauković, Davor (ur.), Framing the Nation and Collective Identities: Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth Century Traumas in Croatia, Routledge, Abingdon and New York: 31-49;
 • Maldini, Pero, 2016: Globalization, Cultural Shift and Political Changes toward Democracy, u: Jerbić, Vedran; Milardović, Anđelko; Špehar, Hrvoje (ur.) Globalization of Culture: European and Global Networks, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: 54-71;
 • Maldini, Pero, 2015: Croatian Accession to the European Union: EU Democratization Potential and Issues of Democratic Consolidation, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 11-32;
 •  Maldini, Pero; Pauković, Davor, 2015: Introduction, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 1-10;
 • Maldini, Pero, 2013: Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti, u: Milardović, Anđelko i Jožanc, Nikolina (ur.); Demokracija i postdemokracija, Pan liber / Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb: 209-239;
 • Maldini, Pero, 2012: New media and politics: Their reaches and limits in political processes, u: Petranová, Dana; Magál, Slavomir; Pravdová, Hana (ur.), Megatrendy a médiá 2012: Demokracia verzus mediokracia, FMK/UCM, Trnava: 226-246;
 • Maldini, Pero, 2011: Information Society and Transformation of Politics: The Impact of New Modes of Communication, u: van Dijk, Jan A. G. M. / Jožanc, Nikolina (ur.), Information Society and Globalization: Transformation of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 45-80;
 • Maldini, Pero, 2008: Globalization and its Influence on Democratic Development of Post-Communist Societies, u: Milardović, Anđelko; Pauković, Davor; Vidović, Davorka (ur.), Globalization of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 193-217;
 • Maldini, Pero, 2007: Sociocultural Aspects of Transition, u: Maldini, Pero / Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 63-76;
 • Maldini, Pero, 2007: Introduction, u: Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 7-15.

STRUČNI ČLANCI I PRIKAZI:

 • Maldini, Pero, 2011: Politološka lektira. Što čitati: Wolfgang Merkel – Transformacija političkih sustava. Uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije, Političke analize, (2) 8: 75-77;
 • Maldini, Pero, 2006: Svjetsko natjecanje brodomodelara – Dubrovnik 2006, Naše more, (53) 3/4: 165-169;
 • Maldini, Pero, 1998: Dubrovački šambek XVIII. stoljeća,  Naše more, (45) 1/2: 91-95.

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA I POZVANA PREDAVANJA

 • 2019. - Politički sustav, izlaganje na konferenciji Večernjeg lista ”Hrvatska kakvu trebamo – dvije godine poslije”, Hotel Esplanade, Zagreb;
 • 2018. - The reach of EU democratization policies on Western Balkans: Sociocultural and political-historical prerequisites, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Jean Monnet Network International Conference ”Democratization and Ethnic Reconciliation: Theoretical challenges and the role of European integration”, University of New York Tirana, Albania;
 • 2018. - European Experiences with Populism, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu American Political Science Association 114th Annual Meeting: ”Democracy and Its Discontents”, Hynes Convention Center, Boston, MA, USA;
 • 2018. - Janus or two faces of populism: A threat to democracy or demand for more democracy?, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Association for the Study of Nationalities (ASN) European Convention: Nationalism in Times of Uncertainty”, The Centre for Southeast European Studies, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria;
 • 2018. - Social networks and applications in the service of propaganda and manipulation: How and why are false news increasingly spread? (koautor Tomislav Levak), izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Information, Technology and Journalism (ITJ23): Circular economy and free information and content in media” and IPSA Workshop: ”Hybrid journalism, celebrities and popular culture: rethinking newsworthiness”, Interuniverzitetski centar (IUC) Dubrovnik;
 • 2018. - Democracy challenged: Populism as corrective or threat?, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Comparative Media Systems: Challenges to journalism in the digital age”, Interuniverzitetski centar (IUC) Dubrovnik;
 • 2017. - Kriza demokracije i populizam: antidemokratska manipulacija ili prodemokratska participacija, izlaganje na godišnjem kongresu Hrvatskog politološkog društva ”Hrvatski politološki razgovori: Slabljenje demokracije – jačanje populizma”, Fakultet političkih znanosti, Zagreb;
 • 2017. – Croatia’s Path to Democracy, pozvano predavanje na DePaul University, College of Liberal Arts and Social Sciences / Department of Political Science, Chicago, IL, USA;
 • 2017. - Refugee crisis and European Union: Do the failed migration and asylum policies indicate a political and structural crisis of European integration?, pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Communication Management Forum – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?”, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb;
 • 2017. - Democratization and Human Rights: Political, Legal and Sociocultural Controversies of Concept Implementation, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies: Criminal Law and Human Rights”, Interuniverzitetski centar (IUC) Dubrovnik;
 • 2017. - Politički sustav, izlaganje na konferenciji Večernjeg lista ”Hrvatska kakvu trebamo”, Hotel Esplanade, Zagreb;
 • 2016. - The political and legal implications of ICT-mediated information: Between the public’s right to information and crime, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies: Technology and Criminal Law – Manifestations and Implications”, Interuniverzitetski centar (IUC) Dubrovnik;
 • 2015. - Sociocultural context and structure of social cleavages as predictors of ideological divisions and (re)interpretation of political history, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”In Search of Transcultural Memory in Europe, COST Action 1203”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2015. – Croatian Democratic Transition: Challenges of Post-Socialist and Post-Conflict Political Development, pozvano predavanje na DePaul University, College of Liberal Arts and Social Sciences / Department of Political Science, Chicago, IL, USA;
 • 2015. - Network Society and Democracy: How ICT Mediated Communication and Virtual Socialization Affects Political Participation, pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Communication Management Forum – Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication”, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb;
 • 2012. - Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti, izlaganje na znanstvenom simpoziju ”Demokracija i postdemokracija u Hrvatskoj i Europskoj uniji”, IMIN/CPI Zagreb;
 • 2012. - New media and politics: Their reaches and limits in political processes, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Megatrends and Media 2012”, Smolenice, Slovačka;
 • 2012. - Promoting Civic Education in Croatia, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Midwest Political Science Association Annual National Conference”, Palmers House, Chicago, IL, USA;
 • 2011. - Higher Education Policies in Transition: What drives Trends in Restructuring of Universities, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”IPSA RC32 Conference – Developing policy in different cultural contexts: Learning from study, learning from experience”, Centre for Advanced Academic Studies (CAAS), Dubrovnik;
 • 2011. - Internet and Social Capital: The Power of Virtual Bonds in Social Life, izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”Information Technology and Journalism (ITJ16): E-democracy – Virtual or Real”, Interuniverzitetski centar (IUC) Dubrovnik;
 • 2010. - Politics in the Age of Network Society: Scope and Significance of Changes, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Dubrovnik Media Days”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2010. - The Impact of New Communication Forms on Politics, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Information Society and Globalization: Transformation of Politics”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2009. - The Nation State and Global Surroundings: The Issue of Sovereignty, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Sovereignty in the Age of Globalization”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2008. - Ascendancy of Global Culture Patterns: Culture Shift and Political Changes in Democratizing World, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Globalization of Culture”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2008. - Social Policies and Perspectives of New Democracies, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”IPSA Conference on Public Policy: Constructing policy work in a changing governmental environment”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2007. - Impact of Globalization on Democratic Development in Postcommunist Societies izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Globalization of Politics”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2007. - Digital democracy - Information technologies and political participation izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”Information Technology and Journalism: New Collaborative Media”, Interuniverzitetski centar,  Dubrovnik;
 • 2006. - Normativno-institucionalni i političko-kulturalni okviri djelovanja medija, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Dubrovački medijski dani”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2006. - Sociocultural Aspects of Transition izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Transition in Central and Eastern Europe”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2006. - Political Culture - Course Portfolio: A New Model of Knowledge Sharing izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”Information Technology and Journalism: Information Strategies and Content Management”, Interuniverzitetski centar,  Dubrovnik;
 • 2005. - Proces demokratizacije i sloboda medija izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu ”Dubrovački medijski dani”, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 • 2005. - New Information Technologies and new Study Programme izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”Information Technology and Journalism: Information and Media Strategies and Policies in European Union”, Interuniverzitetski centar,  Dubrovnik;
 • 2005. - Development and implementation of educational portals using the example of University of Dubrovnik  izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”Information Technology and Journalism: Information and Media Strategies and Policies in European Union”, Interuniverzitetski centar, Dubrovnik;
 • 2004. - Media and Social Culture izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”Journalism studies development”, International Center for Education of Journalists, Opatija.

NASTAVNA DJELATNOST

PREDDIPLOMSKA NASTAVA:

 • 2006. – danas: kolegiji Politička kultura, Politički sustav Hrvatske i Tehnike oglašavanja na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku;
 • 2005. – danas: kolegiji Uvod u političku znanost 1 i Uvod u političku znanost 2 na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

DIPLOMSKA NASTAVA:

 • 2009. – danas: kolegiji Suvremeni politički procesi na diplomskom studiju Mediji na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku,
 • 2008. – 2009: kolegij Mediji i politički procesi u Hrvatskoj na diplomskom studiju Mediji na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

POSLIJEDIPLOMSKA NASTAVA:

 • 2012. – danas: kolegiji Suvremeni društveni i politički procesi i Politička kultura, javnost i demokratsko građanstvo na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju Komunikologija na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

AUTORSTVO I RECENZIJE STUDIJSKIH PROGRAMA

 • 2019. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent jednog združenog sveučilišnog međunarodnog diplomskog (magistarskog) studija u postupku akreditacije studijskog programa konzorcija sveučilišta (EuroPS – Joint Master Programme in Political Science);
 • 2018. – National Centre for Public Accreditation (NCPA), Russian Federation: recenzent tri diplomska i četiri preddiplomska studija u postupku akreditacije i reakreditacije studijskih programa na Chelyabinsk State University, Rusija;
 • 2017. – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: recenzent jednog sveučilišnog interdisciplinarnog diplomskog i jednog preddiplomskog studija u postupku akreditacije studijskog programa;
 • 2016. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent jednog sveučilišnog međunarodnog diplomskog (magistarskog) studija u postupku akreditacije studijskog programa Univerze v Ljubljani i The South East European University Tetovo, Republika Mekedonija (FYROM);
 • 2015. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent jednog sveučilišnog doktorskog studija u postupku akreditacije studijskog programa trećeg stupnja Visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor; 
 • 2014. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent jednog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog studija u postupku akreditacije studijskih programa Fakultete za medarodne in slovenske študije v Kranju;
 • 2014. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent jednog sveučilišnog interdisciplinarnog diplomskog studija u postupku akreditacije studijskih programa Univerze na Primorskem v Kopru;
 • Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent tri sveučilišna diplomska (magistarska) studija u postupku reakreditacije studijskih programa Fakultete za informacijske študije v Novem mestu;
 • 2012. – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: autor Elaborata studijskog programa sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija ”Komunikologija”;
 • 2012. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent četiri sveučilišna diplomska (magistarska) studija u postupku akreditacije studijskih programa Univerze v Ljubljani;
 • 2012. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent osamnaest diplomskih (magistarskih) studija u postupku reakreditacije studijskih programa Univerze v Ljubljani;
 • 2012. – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): recenzent trinaest sveučilišnih preddiplomskih studija u postupku reakreditacije studijskih programa Univerze v Ljubljani;
 • 2011. – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: recenzent jednog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija u postupku akreditacije studijskog programa;
 • 2010. – Sveučilište u Dubrovniku: revizija nastavnih planova i programa preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva” i diplomskih studija ”Mediji” i ”Odnosi s javnostima”;
 • 2009. – Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO): recenzent jednog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija u postupku akreditacije studijskog programa;
 • 2008. – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: recenzent jednog sveučilišnog preddiplomskog studija u postupku akreditacije studijskog programa;
 • 2008. – Sveučilište u Zagrebu: recenzija jednog poslijediplomskog specijalističkog studija;
 • 2008. – Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO): recenzent jednog sveučilišnog preddiplomskog studija u postupku akreditacije studijskog programa;
 • 2004. – Sveučilište u Dubrovniku: autor nastavnog plana i programa preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva”.

IZVANNASTAVNA DJELATNOST NA MATIČNOM SVEUČILIŠTU

 • 2007. – 2018. – Odgovorni urednik Unidu radija
 • 2007. – Autor programa i voditelj seminara za nastavnike Sveučilišta Metodski standardi u visokoškolskoj nastavi;
 • 2007. – Autor programa i voditelj stručne radionice za nastavnike Sveučilišta Bolonjski proces i nove nastavne metode;
 • 2005. – Producent i koscenarist dokumentarno-igranog promotivnog filma Sveučilište u Dubrovniku;
 • 2005. – Autor brošure Sveučilište u Dubrovniku s prilozima;
 • 2004. – 2006. – Autor i voditelj projekta sveučilišnog web portala unidu.hr.

DUŽNOSTI

 • 2016. – danas – Sveučilište u Dubrovniku: Pročelnik Odjela za komunikologiju;
 • 2016. – danas – Sveučilište u Dubrovniku: Član Senata;
 • 2013. – danas – Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb:  Pročelnik katedre za interdisciplinarne znanosti, član Akademskog savjeta;
 • 2013. – 2017. – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: potpredsjednik Vijeća Doktorske škole;
 • 2012. – danas – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / Doktorska škola: Voditelj sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Komunikologija;
 • 2010. – 2012. – Sveučilište u Dubrovniku: Pročelnik Odjela za komunikologiju;
 • 2010. – 2012. – Sveučilište u Dubrovniku: Član Senata;
 • 2010. – 2012. – Sveučilište u Dubrovniku: Član Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete nastave;
 • 2010. – 2012. – Sveučilište u Dubrovniku: Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost;
 • 2004. – 2005. – Sveučilište u Dubrovniku: Voditelj Službe za marketing i izdavaštvo.

ČLANSTVO U UREDNIŠTVIMA ZNANSTVENIH ČASOPISA

 • 2011. – 2018. – član uredništva znanstvenog časopisa Medianali;
 • 2009. – danas: član uredništva znanstvenog časopisa Suvremene teme / Contemporary Issues;
 • 2008. – 2018. – član uredništva znanstvenog časopisa Anali Hrvatskog politološkog društva.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA

 • 2015. – danas: Član American Political Science Association (APSA);
 • 2013. – danas: Član Instituta za europske i globalizacijske studije (IEGS);
 • 2007. – danas: Član Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva (HPD);
 • 1986. – danas: Član Hrvatskog politološkog društva (HPD).

OSOBNE I UMJETNIČKE KOMPETENCIJE

 • Glazba (instrumentalist, akustična i električna gitara);
 • Hi-Fi and High End Audio (audiofil i autor niza stručnih članaka iz područja audio-elektrotehnike u vodećem hrvatskom audio časopisu Hi-Fi Media u razdoblju 1997. – 2002.);
 • Brodomodelarstvo (istraživanje brodograđevne baštine i stručna rekonstrukcija modela povijesnih brodova; član i suosnivač Društva brodomodelara Argosy, Dubrovnik, 1995.; sudionik i dobitnik priznanja na više državnih i međunarodnih natjecanja brodomodelara 1996. – 2000.; sudac Hrvatskog saveza brodomaketara od 2000.; međunarodni sudac Svjetske brodomodelarske organizacije Naviga od 2004.);
 • Fotografija (analogna CB i digitalna);
 • Višenamjensko korištenje osobnog računala (MS Office, grafičke aplikacije, multimedijalne aplikacije).

STRANI JEZIK

 • Engleski (tečno u govoru i pismu)


 Repozitorij
Tražilica