english English

dr. sc. Željko Kurtela

Željko Kurtela
Ured : B41
Telefon : +385 (20) 445 759
Lokalni telefon : 2759
Konzultacije : srijeda 10:00
E-mail : EmailŽeljko Kurtela rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu brodostrojarskog usmjerenja. Nakon završene srednje škole plovi na brodovima „Jugolinije“ (Croatia line) kao vježbenik stroja radi stjecanja uvjeta za polaganje ispita za časnika stroja. Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci diplomirao je 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera pomorskog prometa brodostrojarskog smjera.

Poslije završenog školovanja ponovno se zapošljava na brodovima „Jugolinije“ kao časnik stroja. Nakon stjecanja zvanja upravitelja stroja plovi na LNG tankerima strane kompanije „STNM Hyproc“. Kao pomorac je pohađao više stručnih tečajeva za održavanje brodskih sustava, te stekao deset dopunskih osposobljenosti za izobrazbu pomoraca. Od strane svojih kompanija upućivan je na više stručnih tečajeva u svezi održavanja i rukovanja novim brodskim sustavima i strojevima.

Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci zapošljava se 1988. godine. Na Pomorski fakultet u Dubrovniku prelazi 1989. godine. Na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku izabran je u nastavno zvanje predavača 1996. godine. U nastavno zvanje višeg predavača izabran je dva puta, 2002. godine i 2007. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 23. rujna 2008. godine, znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 21. listopada 2011. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2. travnja 2015. godine.

Završio je program poslijediplomskog znanstvenog studija Tehnička eksploatacija sredstava u pomorskom prometu, modul Upravljanje sustavima broda na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Magistrirao je 2002. godine obranivši magistarski rad pod naslovom „Tehnološki model školsko-istraživačkog broda“ i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci pohađao je doktorski studij modul Tehnološki sustavi u pomorskom prometu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Metodologija postupanja vodenim balastom na brodu“ obranio je 15. siječnja 2008. godine čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet.

Od 2004. do 2008. godine odlukom rektora Sveučilišta u Dubrovniku na Pomorskom odjelu imenovanje voditeljem studija Brodostrojarstvo. Za pročelnika Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku izabran je 2008. godine, a ponovni izbor uslijedio je 2012. godine. Od 2012. godine do 2016. godine obnašao je dužnost prorektora za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku. Trenutno je voditelj diplomskog studija „Pomorstvo“.

Bio je nositelj izrade novih programa studija Brodostrojarstvo prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i usklađivanja programa prema zahtjevima STCW konvencije. Aktivno je sudjelovao u osnivanju Centra za izobrazbu pomoraca, ustrojavao i uvodio nove tečajeve, a danas održava nastavu na više tečajeva za izobrazbu pomoraca. Rukovodio je rekonstrukcijom i prenamjenom broda Naše more i aktivno nadzire njegovo održavanje i ustrojava praktičnu obuku studenata na brodu. Rukovodio je izradbom elaborata i postupkom uvođenja novog diplomskog studija „Pomorstvo“ na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku. Biran je za člana Senata Sveučilišta u Dubrovniku u razdoblju od 2005. do 2007. godine. U radu Senata aktivno je sudjelovao kao predstavnik zaposlenika iz reda nastavnih zvanja. Od 2008. godine do 2012. godine član je Senata Sveučilišta u Dubrovniku kao pročelnik Pomorskog odjela.

Imenovan je za člana ispitnog povjerenstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za stjecanje svjedodžbi u području brodskog strojarstva za radnu i upravljačku razinu (najvišu razinu ovlaštenja) pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik od 1999. godine. Sudjelovao je u uvođenju sustava kvalitete ISO 9002:1994 na Sveučilištu u Dubrovniku (tadašnji naziv Veleučilište u Dubrovniku), te je 1998. godine od strane „Bureau Veritas Quality International“ osposobljen za obavljanje poslova unutarnjeg prosuditelja i za izradbu dokumentacije sustava kvalitete.

Aktivno je sudjelovao na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske: „Proces obrazovanja u funkciji optimiranja pomorskog prometa“ (0275002 - istraživač), „Konstrukcija pilot uređaja za inaktivaciju organizama u brodskom vodenom balastu“ (TP-01/0275-01 – istraživač), kao suradnik sudjelovao je u projektima „Problematika unosa alohtonih organizama brodovima“, (0275001 - suradnik), „Bolja iskoristivost brodskog prostora u prijevozu višestrukih tereta na rutama s više luka ukrcaja i iskrcaja“, i „Poboljšanje putničkog zračnog prometa na rutama sa višestrukim slijetanjem/uzlijetanjem“. Na međunarodnom projektu prekogranične suradnje IPA - prekogranični program Hrvatska – Crna Gora na projektu: „Joint Promotion and Upgrading of Safety Level of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast” sudjelovao je u svojstvu koordinatora projekta.

Izvodio je nastavu i bio nosiocem raznih kolegija, a trenutno izvodi nastavu na slijedećim kolegijima: „Tehnologija prijevoza tekućih tereta“, „Dijagnostika kvarova“, „Rizici u pomorstvu“, Brodski porivni sustavi i pomoćni strojevi“, Brodski strojni sustavi“, „Sustavi jahte II“ i „Brodski pogonski sustavi“. Od akademske 2009/2010. godine nositelj je kolegija i izvodi nastavu na međusveučilišnom doktorskom studiju „Pomorstvo“ (nositelj Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci) kolegij „Ekološki rizici u pomorstvu“.

U dosadašnjem znanstveno istraživačkom i stručnom radu objavio je 38 radova, od toga je autor jednog udžbenika i jednog priručnika, te tri stručne studije. S radovima je samostalno ili kao koautor, sudjelovao na više međunarodnih savjetovanja i kongresa u inozemstvu i zemlji. Član je uredništva tri znanstvena časopisa: „Naše more“, „International Journal for Trafic and Transport Engineering“, i časopisa „Pomorski zbornik“. Član je upravnog odbora Društva za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske, član je „Udruge Pomorskih strojara Split“, član „Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta“ i ovlašteni inženjer strukovnog razreda pomorskog prometa. Aktivno sudjeluje na projektima promicanja pomorske znanosti i struke.

Aktivno se služi engleskim, a pasivno talijanskim jezikom. Oženjen je i otac je jednog djeteta.
Tražilica