Pomorski odjel

Studij sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo

Organizacija je najvažnija karika

„Operacijska sestra ključan je dio kirurškog tima. Educirana sam da mogu asistirati za više grana kirurgije. Djelokrug rada operacijske sestre povećao se s razvojem...

Sanja Zoranić doktorirala

Sanja Zoranić, mag. soc. geront., viša predavačica na studiju Sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 25. veljače 2021. godine doktorsku disertaciju „Kvaliteta života starijih...

Izvanredni ispitni rok za akademsku 2020./2021. godinu

U repozitoriju se nalazi izvanredni ispitni rok za akademsku 2020./2021. godinu. S_izvanredni-ispitni-rokPreuzmi KS_izvanredni-ispitni-rokPreuzmi

Pregled konzultacija za ljetni semestar akademske 2020./2021. godine

Pregled konzultacija za ljetni semestar akademske 2020./2021. godine možete vidjeti u repozitoriju. LJETNI-SEMESTAR-20-21-S.Preuzmi LJETNI-SEMESTAR-20-21-KSPreuzmi

Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte

U privitku se nalaze detaljne upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte. Upute-za-prijavu-i-koristenje-studentske-elektronicke-postePreuzmi

Nastupno predavanje dr. sc. Ljiljane Betica Radić, dr. med. prim.

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95....

Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 7. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete rada nastavnika i nastave u...

Nastupno predavanje Velibora Puzovića

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95....

OBAVIJEST o održavanju nastave od 1. prosinca 2020.

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od petka, 27. studenog 2020., nastava na sveučilištima u Republici Hrvatskoj izvodit...
 • Svi dokumenti
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Odluke
 • Odluke Senata
 • Prijava obrane diplomskog rada
 • Prijava završetka preddiplomskog studija
 • Teme diplomskih radova
 • Upute za predaju diplomskih radova
 • Upute za predaju završnih radova
Prijava obrane diplomskog rada
Prijava završetka preddiplomskog studija
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Kliničko sestrinstvo 2020./2021.
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Upute za prihvat i pohranu radova
Odluka – DABAR
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Prijava obrane diplomskog rada
Zaključak – novo
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Upute za prihvat i pohranu radova
Odluka – DABAR
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Upute za izradu završnog rada
Prijava završetka
Odluku – rokovi za predaju i obranu završnih i diplomskih radova studenata

Opće informacije o studiju

• NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik

• TRAJANJE STUDIJA:
3 godine (VI semestara)

• STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Stručni prvostupnik sestrinstva / Baccalaureus sestrinstva (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

 

 • NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
  Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik
 • TRAJANJE STUDIJA:
  2 godine (IV semestara)
 • STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
  Diplomirana/i medicinska sestra / medicinski tehničar – dipl. med. techn. (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

NASTAVNICI  NA PREDDIPLOMSKOM  STUDIJU  SESTRINSTVO

 1. dr. sc. Branka Milošević Pujo, redovita profesorica u trajnom zvanju
 2. dr. sc. Merica Glavina Durdov, dr. med., znanstvena savjetnica
 3. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim. dr. med., viši znanstveni suradnik,
 4. prof. dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., znanstvena suradnica
 5. prof. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med., znanstveni suradnik
 6. prof. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, dr. med, znanstvena suradnica
 7. dr. sc. Hrvoje Hećimović, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
 8. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr. med, viša znanstvena suradnica
 9. dr. sc. Denis Čerimagić, prim. dr. med.  znanstveni suradnik
 10. dr. sc. Sonja Kalauz, znanstvena suradnica,
 11. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica,
 12. dr. sc. Morena Milić, dr. med., znanstvena suradnica
 13. dr. sc. Narcis Hudorović, dr. med., znanstveni suradnik
 14. dr. sc. Sanda  Tešanović,  dr. med., znanstvena suradnica
 15. dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 16. dr. sc. Biserka Sedić, prof. visoke škole
 17. dr. sc. Mara Tripković, prim. dr. med.
 18. dr. sc. Nives Vidak, prof.
 19. dr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač
 20. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 21. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.
 22. dr. Ivona Zakarija, dipl. ing., asistent
 23. sc. Mara Županić, mag. soc. geront. viši predavač
 24. sc. Marija Radonić,  prim. dr. med., viši predavač
 25. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač
 26. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač
 27. sc. Josip Lopižić,  prof. psih., predavač
 28. sc. Andro Vlahušić, dr. med., predavač
 29. sc. Jadranka Katušić Bašić, prim. dr. med., predavač
 30. sc. Dženis Jelčić, dr. med, predavač
 31. Dragutin Petković, dr.  med, predavač
 32. Vesna Turuk, prof. rehab., viši predavač
 33. Sanja Zoranić, mag. soc. geront., viši predavač
 34. Ivana Bakija, dr. med., predavač
 35. Mato Lakić, dr. med., predavač
 36. Vedrana Iveta, dipl. med. techn., viši predavač
 37. Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač
 38. Ilenia Romić, dr. med., predavač
 39. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač
 40. Paul Bohnert, dr. med., predavač
 41. Marija Čupić, mag. med. techn., predavač
 42. Snježana Busančić, dipl. med. techn., predavač
 43. Suzana Kamber, mag. med. techn., predavač
 44. Anita Miljas, mag. med. techn., predavač
 45. Toni Besjedica, mag. ing. comp., asistent
 46. Zoran Jablanov, univ. spec. iur., predavač

 

STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
 2. dr. sc. Ines Trninić, dr. med.
 3. Darko Miović, dr. med.
 4. Igor Hozić,  dr.  med.
 5. Mario Krželj, dr.  med.
 6. Antun Car,  prim. dr. med.
 7. Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med.
 8.  Karmen Đonlagić Ljubenko, dr. med.
 9.  Zrinka Kačić Miličić, dr. med.
 10.  Anita Prizmić, prof. psih.
 11.  Tanja Rončević, prof.
 12.  Nives Pezer, dipl. iur.
 13.  Marina Vučković Matić, mag. edu. rehab.
 14.  Pave Dabelić, san. ing.
 15.  Niko Car, mag. med. techn.
 16.  Goldi Nodilo, prof.
 17.  Marina Matković, mag. nutr.

NASTAVNICI NA DIPLOMSKOM STUDIJU KLINIČKO SESTRINSTVO

 1. prof. dr. sc. Kamelija Žarković, dr. med., znanstveni savjetnik
 2. prof. dr. sc. Neven Žarković, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
 3. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, dipl. psih., znanstvena savjetnica
 4. izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim. dr. med., viši znanstveni suradnik
 5. izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, viši znanstveni suradnik
 6. izv. prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić, znanstvena savjetnica
 7. izv. prof. dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., znanstvena suradnica,
 8. izv. prof. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med., znanstveni suradnik
 9. izv. prof. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 10. doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., znanstveni suradnik
 11. doc. dr. sc. Josip Lukenda, dr. med., znanstveni suradnik
 12. doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, dr. med.
 13. doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim. dr. med., znanstveni suradnik
 14. doc. dr. sc. Sonja Kalauz, znanstvena suradnica
 15. doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica
 16. doc. dr. sc. Morena Milić, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 17. doc. dr. sc. Narcis Hudorović, prim. dr. med., znanstveni suradnik
 18. doc. dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med., znanstvena suradnica
 19. doc. dr. sc. Antonela Gverović-Antunica, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 20. doc. dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 21. doc. dr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač
 22. doc. dr. sc. Milko Padovan. dr. med.
 23. doc. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 24. Sanja Zoranić, mag. soc. geront., viši predavač
 25. mr. sc. Marija Radonić, prim. dr. med., viši predavač
 26. mr. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač
 27. Vedrana Iveta, dipl. med. techn., viši predavač
 28. mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač
 29. mr. sc. Josip Lopižić, prof. psih., predavač
 30. mr. sc. Dženis Jelčić, dr. med., predavač
 31. Ivana Bakija, dr. med., predavač
 32. Ilenia Romić, dr. med., predavač
 33. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač

 

STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Dean Strinić, dr. med.
 2. dr. sc. Miloš Lalovac, dr. med.
 3. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
 4. dr. sc. Ines Trninić, dr. med.
 5. mr. sc. Jerko Ban, MFA
 6. Darko Miović, dr. med.
 7. Zvonimir Curić, dr. med.
 8. Helena Kaštelan, dr. med.
 9. Stjepan Đuričić, dr. med.
 10. Mia Duper Handabaka, dr. med.
 11. Anita Vuković, dr. med.
 12. Marina Vučković Matić, mag. edu. rehab.
 13. Nikolina Tolj Karaula, dr. med.
 14. Silva Capurso, dipl. nov.
 15. Goldi Nodilo, prof.

Predsjednik Stručnog vijeća

izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim.

E-mail:markom@bolnica-du.hr

Voditeljica studija

Sanja Zoranić, mag. soc. geront.

Tel: +385 20 446-057

E-mail: sanja.zoranic@unidu.hr

Tajnica Odjela

Lidija Jović, oec.

Tel: +385 20 445 725

E-mail: lidija.jovic@unidu.hr

SOBA A19, Ćira Carića 4

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X