prof.dr.sc. Pero Maldini

 • Hrvatski
 • English
prof.dr.sc. Pero Maldini

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za komunikologiju
E-mail :
pero.maldini@unidu.hr
Telefon :
+385 20 446 023
Lokalni telefon :
2023
Ured (prostorija):
154
Branitelja Dubrovnika 41
Termin konzultacija:
Srijeda, 14:00
Životopis:
Prof. dr. sc. Pero Maldini je politolog i sveučilišni profesor na trima visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj. Rođen je u Dubrovniku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika). Više godina djelovao je u prosvjeti kao ravnatelj, a potom kao direktor u dubrovačkim medijima (županijski tjednik i gradski radio). Na Sveučilište u Dubrovniku dolazi odmah po njegovu osnivanju kao autor nastavnog programa i pokretač novog studija u području javnog komuniciranja, masovnih medija i odnosa s javnošću. Radeći na unapređenju nastavne metodologije i implementaciji bolonjskog procesa koncipirao je i vodio dva programa stručnog usavršavanja nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku.
Na preddiplomskom i diplomskim studijima Odjela za komunikologiju izvodi nastavu na pet politoloških kolegija i jednom komunikološkom. Voditelj je interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predstojnik je Katedre za interdisciplinarne znanosti na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menedžment u Zagrebu. U tri mandata bio je pročelnik Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.
Objavio je četiri knjige te više od trideset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama u području komparativne politike, teorije demokracije, demokratske tranzicije postkomunističkih društava, političkog sustava, medija i politike te politike u uvjetima globalizacije i umreženog društva. Sa svojim izlaganjima sudjelovao je na trideset međunarodnih i pet domaćih znanstvenih skupova.
U više navrata bio je na znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu (SAD, Nizozemska, Mađarska, Slovačka). Dugi niz godina kontinuirano surađuje s uglednim inozemnim akademskim institucijama kao gostujući profesor i suautor projekata znanstvene suradnje (SAD), odnosno recenzent studijskih programa (Slovenija). Član je Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva, član American Political Science Association te član uredništava triju znanstvenih časopisa. Dugogodišnji je suradnik više inozemnih i domaćih političkih institucija i zaklada te aktivan sudionik niza stručnih programa u području političkog obrazovanja i razvoja demokracije. Politički je komentator više hrvatskih i inozemnih medija.

Diplomski

 • 130226 - Komuniciranje u zdravstvu
 • 238982 - Suvremeni politički procesi
 • 239017 - Strategije izbornih kampanja
 • Doktor znanosti (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika), redoviti profesor
AUTORSKE KNJIGE / BOOKS:

 Maldini, Pero, 2011: Politička kultura i demokratska tranzicija u Hrvatskoj, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 Maldini, Pero, 2008: Demokracija i demokratizacija, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik.

UREDNIČKE KNJIGE / EDITED VOLUMES:

 Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), 2015: Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington; drugo izdanje 2016: Routledge, London and New York;
 Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), 2007: Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

ČLANCI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA / PAPERS IN PEER-REVIEWED ACADEMIC JOURNALS:

 Šošić, Dajana; Maldini, Pero, 2019: Influence of Social Networks on National Television News Programmes, Collegium Antropologicum, (43) 4: 271-280;
 Maldini, Pero; Takahashi, Marta, 2017: Refugee Crisis and the European Union: Do the Failed Migration and Asylum Policies Indicate a Political and Structural Crisis of European Integration?, Communication Management Review, (2) 2: 54-72;
 Mezeiova, Gabriela; Maldini, Pero, 2016: Vývoj participatívnej demokracie: Komunitné organizovanie v postkomunistickom kontexte, Studia Politica Slovaca, (9) 1: 16-30;
 Maldini, Pero, 2016: Network Society and Democracy: How ICT Mediated Communication and Virtual Socialization Affects Political Participation, Communication Management Review, (1) 1: 104-121;
 Maldini, Pero, 2014: Politički i administrativni aspekti regije: regionalizam, regionalizacija i regionalna politika, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, (1) 1: 125-154;
 Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2014: Political Myths and Totalitarianism: An Anthropological Analysis of their Causal Interrelationship, Collegium Antropologicum, (38) 2: 725-738;
 Maldini, Pero, 2013: The Nation-State and Global Surroundings: The Issue of Sovereignty, Studia Politica Slovaca (6) 2: 5-23;
 Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2013: Visual Persuasion and Politics: Ideology and Symbols of the Totalitarian Regimes / Case study: Hammer and Sickle, Collegium Antropologicum (37) 2: 569–582;
 Maldini, Pero, 2012: Nationalism in Croatian transition to democracy: Between the structural conditionality and impact of historical and political-cultural legacy, Contemporary Issues (5) 1: 6-20;
 Maldini, Pero, 2012: Higher Education Policies in Transition: What drives Trends in the Restructuring of Universities?, Anali Hrvatskog politološkog društva (9) 1: 385-409;
 Lalić, Dražen; Maldini, Pero; Andrijašević, Ivana, 2010: Otupjelo oruđe: Neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analizu konsolidacije demokracije, Anali Hrvatskog politološkog društva (7) 1: 29-50;
 Maldini, Pero, 2008: Uzročni procesi demokratskih promjena: socioekonomski razvoj ili sociokulturni činitelji, Društvena istraživanja (17) 3: 327-349;
 Maldini, Pero, 2008: Političko povjerenje i demokratska konsolidacija, Politička misao (45) 1: 179-199;
 Maldini, Pero, 2007: Relevantnost tranzicijskog modela u postkomunističkom kontekstu, Društvena istraživanja (16) 4/5: 781-804;
 Maldini, Pero, 2006: Političko kulturalni preduvjeti demokratizacije, Politička misao (43) 3: 87-108;
 Maldini, Pero, 2006: New approaches in political education: Course Portfolio applied on Political Culture Course, Političko obrazovanje (2) 1/2: 15-42;
 Maldini, Pero, 2006: Obnovljena religioznost i demokratizacija hrvatskog društva, Društvena istraživanja (15) 6: 1105-1125;
 Maldini, Pero, 2005: Demokratizacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu, Anali Hrvatskog politološkog društva (2) 1: 81-103;
 Maldini, Pero, 2002: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim društvima, Politička misao (39) 4: 129-145.

POGLAVLJA U KNJIGAMA I ZBORNICIMA RADOVA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM / BOOK CHAPTERS:

 Maldini, Pero, 2020: Understanding Democracy, u: Meka, Eltion; Bianchini, Stefano (ur.), The Challenges of Democratization and Reconciliation in the Post-Yugoslav Space, Nomos Verlag, Baden-Baden: 59 – 80;
 Maldini, Pero, 2019: Croatia and the European Union, u: Laursen, Finn (ur.), Oxford Encyclopedia of European Union Politics, Oxford University Press, Oxford, UK: 1-26;
 Maldini, Pero, 2018: Sociocultural and ideological determinants of memory culture in Croatian society, u: Pavlaković, Vjeran; Pauković, Davor (ur.), Framing the Nation and Collective Identities: Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth Century Traumas in Croatia, Routledge, Abingdon and New York: 31-49;
 Maldini, Pero, 2016: Globalization, Cultural Shift and Political Changes toward Democracy, u: Jerbić, Vedran; Milardović, Anđelko; Špehar, Hrvoje (ur.) Globalization of Culture: European and Global Networks, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: 54-71;
 Maldini, Pero, 2015: Croatian Accession to the European Union: EU Democratization Potential and Issues of Democratic Consolidation, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 11-32;
 Maldini, Pero; Pauković, Davor, 2015: Introduction, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 1-10;
 Maldini, Pero, 2013: Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti, u: Milardović, Anđelko i Jožanc, Nikolina (ur.); Demokracija i postdemokracija, Pan liber / Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb: 209-239;
 Maldini, Pero, 2012: New media and politics: Their reaches and limits in political processes, u: Petranová, Dana; Magál, Slavomir; Pravdová, Hana (ur.), Megatrendy a médiá 2012: Demokracia verzus mediokracia, FMK/UCM, Trnava: 226-246;
 Maldini, Pero, 2011: Information Society and Transformation of Politics: The Impact of New Modes of Communication, u: van Dijk, Jan A. G. M. / Jožanc, Nikolina (ur.), Information Society and Globalization: Transformation of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 45-80;
 Maldini, Pero, 2008: Globalization and its Influence on Democratic Development of Post-Communist Societies, u: Milardović, Anđelko; Pauković, Davor; Vidović, Davorka (ur.), Globalization of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 193-217;
 Maldini, Pero, 2007: Sociocultural Aspects of Transition, u: Maldini, Pero / Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 63-76;
 Maldini, Pero, 2007: Introduction, u: Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 7-15.

STRUČNI ČLANCI I PRIKAZI / REVIEWS AND OTHER ARTICLES:

 Maldini, Pero, 2011: Politološka lektira. Što čitati: Wolfgang Merkel – Transformacija političkih sustava. Uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije, Političke analize, (2) 8: 75-77;
 Maldini, Pero, 2006: Svjetsko natjecanje brodomodelara – Dubrovnik 2006, Naše more, (53) 3/4: 165-169;
 Maldini, Pero, 1998: Dubrovački šambek XVIII. stoljeća, Naše more, (45) 1/2: 91-95.

Područja istraživanja:
Komparativna politika, demokratizacija, demokratska tranzicija, globalizacija, politička kultura, hrvatska politika, mediji i politika, političko obrazovanje
Objavljeni radovi:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

prof.dr.sc. Pero Maldini

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Communicology
E-mail :
pero.maldini@unidu.hr
Telephone :
+385 20 446 023
Telephone Extension :
2023
Office (room):
154
Branitelja Dubrovnika 41
Office hours:
Wednesday 2 PM
Biography/CV:
Prof. Pero Maldini, PhD, is a political scientist and university professor at three universities in Croatia. He was born in Dubrovnik. He holds a Bachelor's, Master's and Doctoral degree in Political Science from the Faculty of Political Science, University of Zagreb. For several years he worked in education as a school principal, and then as a director in Dubrovnik media (county weekly newspaper and city radio). He came to the University of Dubrovnik right after its foundation as an author of the curriculum and initiator of a new study programme in communication, mass media and public relations. He worked on the improvement of teaching methodology and the implementation of the Bologna Process, and designed and directed two professional development programs for teachers at the University of Dubrovnik.
At the undergraduate and graduate levels of the Department of Communication, he teaches five courses in Political Science and one in Communication. He is the head of the interdisciplinary PhD program in Communication at Josip Juraj Strossmayer University in Osijek and the head of the Department of Interdisciplinary Sciences at Edward Bernays College of Communication Management in Zagreb. He was the head of the Department of Communication at the University of Dubrovnik for three terms.
He has published four books and over thirty scientific papers in Croatian and foreign scientific publications in the fields of comparative politics, theory of democracy, democratic transition of post-communist societies, political system, media and politics and politics in globalization and network society. With his papers, he has participated in thirty international and five national conferences.
He has received several international grants for research and education in the USA, the Netherlands, Hungary and Slovakia. For many years, he has continuously collaborated with renowned foreign academic institutions as a visiting professor and co-author of scientific cooperation projects (USA), and as a reviewer of study programs (Slovenia). He is a member of Executive Board of Croatian Political Science Association, a member of American Political Science Association and a member of the editorial boards of three scientific journals. He has been a long-time associate to several foreign and domestic political institutions and foundations, and an active participant in a number of professional programs in political education and democracy development. He is a political commentator for several Croatian and foreign media.
 • 130226 - Communication in Health Services
 • 238964 -
 • 115837 - Political Culture
 • 115849 - Croatian Political System
 • 173744 - Workshop: Advertising Techniques
 • 189514 - Advertising Techniques and Media Marketing
 • 179824 - Croatian Politics (Political System of Croatia)
 • 239017 - Election Campaign Strategies
 • 238982 - Contemporary Political Processes
 • PhD in Political Science (Comparative Politics); Full professor
AUTORSKE KNJIGE / BOOKS:

 Maldini, Pero, 2011: Politička kultura i demokratska tranzicija u Hrvatskoj, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;
 Maldini, Pero, 2008: Demokracija i demokratizacija, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik.

UREDNIČKE KNJIGE / EDITED VOLUMES:

 Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), 2015: Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington; drugo izdanje 2016: Routledge, London and New York;
 Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), 2007: Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

ČLANCI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA / PAPERS IN PEER-REVIEWED ACADEMIC JOURNALS:

 Šošić, Dajana; Maldini, Pero, 2019: Influence of Social Networks on National Television News Programmes, Collegium Antropologicum, (43) 4: 271-280;
 Maldini, Pero; Takahashi, Marta, 2017: Refugee Crisis and the European Union: Do the Failed Migration and Asylum Policies Indicate a Political and Structural Crisis of European Integration?, Communication Management Review, (2) 2: 54-72;
 Mezeiova, Gabriela; Maldini, Pero, 2016: Vývoj participatívnej demokracie: Komunitné organizovanie v postkomunistickom kontexte, Studia Politica Slovaca, (9) 1: 16-30;
 Maldini, Pero, 2016: Network Society and Democracy: How ICT Mediated Communication and Virtual Socialization Affects Political Participation, Communication Management Review, (1) 1: 104-121;
 Maldini, Pero, 2014: Politički i administrativni aspekti regije: regionalizam, regionalizacija i regionalna politika, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, (1) 1: 125-154;
 Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2014: Political Myths and Totalitarianism: An Anthropological Analysis of their Causal Interrelationship, Collegium Antropologicum, (38) 2: 725-738;
 Maldini, Pero, 2013: The Nation-State and Global Surroundings: The Issue of Sovereignty, Studia Politica Slovaca (6) 2: 5-23;
 Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2013: Visual Persuasion and Politics: Ideology and Symbols of the Totalitarian Regimes / Case study: Hammer and Sickle, Collegium Antropologicum (37) 2: 569–582;
 Maldini, Pero, 2012: Nationalism in Croatian transition to democracy: Between the structural conditionality and impact of historical and political-cultural legacy, Contemporary Issues (5) 1: 6-20;
 Maldini, Pero, 2012: Higher Education Policies in Transition: What drives Trends in the Restructuring of Universities?, Anali Hrvatskog politološkog društva (9) 1: 385-409;
 Lalić, Dražen; Maldini, Pero; Andrijašević, Ivana, 2010: Otupjelo oruđe: Neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analizu konsolidacije demokracije, Anali Hrvatskog politološkog društva (7) 1: 29-50;
 Maldini, Pero, 2008: Uzročni procesi demokratskih promjena: socioekonomski razvoj ili sociokulturni činitelji, Društvena istraživanja (17) 3: 327-349;
 Maldini, Pero, 2008: Političko povjerenje i demokratska konsolidacija, Politička misao (45) 1: 179-199;
 Maldini, Pero, 2007: Relevantnost tranzicijskog modela u postkomunističkom kontekstu, Društvena istraživanja (16) 4/5: 781-804;
 Maldini, Pero, 2006: Političko kulturalni preduvjeti demokratizacije, Politička misao (43) 3: 87-108;
 Maldini, Pero, 2006: New approaches in political education: Course Portfolio applied on Political Culture Course, Političko obrazovanje (2) 1/2: 15-42;
 Maldini, Pero, 2006: Obnovljena religioznost i demokratizacija hrvatskog društva, Društvena istraživanja (15) 6: 1105-1125;
 Maldini, Pero, 2005: Demokratizacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu, Anali Hrvatskog politološkog društva (2) 1: 81-103;
 Maldini, Pero, 2002: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim društvima, Politička misao (39) 4: 129-145.

POGLAVLJA U KNJIGAMA I ZBORNICIMA RADOVA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM / BOOK CHAPTERS:

 Maldini, Pero, 2020: Understanding Democracy, u: Meka, Eltion; Bianchini, Stefano (ur.), The Challenges of Democratization and Reconciliation in the Post-Yugoslav Space, Nomos Verlag, Baden-Baden: 59 – 80;
 Maldini, Pero, 2019: Croatia and the European Union, u: Laursen, Finn (ur.), Oxford Encyclopedia of European Union Politics, Oxford University Press, Oxford, UK: 1-26;
 Maldini, Pero, 2018: Sociocultural and ideological determinants of memory culture in Croatian society, u: Pavlaković, Vjeran; Pauković, Davor (ur.), Framing the Nation and Collective Identities: Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth Century Traumas in Croatia, Routledge, Abingdon and New York: 31-49;
 Maldini, Pero, 2016: Globalization, Cultural Shift and Political Changes toward Democracy, u: Jerbić, Vedran; Milardović, Anđelko; Špehar, Hrvoje (ur.) Globalization of Culture: European and Global Networks, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: 54-71;
 Maldini, Pero, 2015: Croatian Accession to the European Union: EU Democratization Potential and Issues of Democratic Consolidation, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 11-32;
 Maldini, Pero; Pauković, Davor, 2015: Introduction, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 1-10;
 Maldini, Pero, 2013: Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti, u: Milardović, Anđelko i Jožanc, Nikolina (ur.); Demokracija i postdemokracija, Pan liber / Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb: 209-239;
 Maldini, Pero, 2012: New media and politics: Their reaches and limits in political processes, u: Petranová, Dana; Magál, Slavomir; Pravdová, Hana (ur.), Megatrendy a médiá 2012: Demokracia verzus mediokracia, FMK/UCM, Trnava: 226-246;
 Maldini, Pero, 2011: Information Society and Transformation of Politics: The Impact of New Modes of Communication, u: van Dijk, Jan A. G. M. / Jožanc, Nikolina (ur.), Information Society and Globalization: Transformation of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 45-80;
 Maldini, Pero, 2008: Globalization and its Influence on Democratic Development of Post-Communist Societies, u: Milardović, Anđelko; Pauković, Davor; Vidović, Davorka (ur.), Globalization of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 193-217;
 Maldini, Pero, 2007: Sociocultural Aspects of Transition, u: Maldini, Pero / Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 63-76;
 Maldini, Pero, 2007: Introduction, u: Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 7-15.

STRUČNI ČLANCI I PRIKAZI / REVIEWS AND OTHER ARTICLES:

 Maldini, Pero, 2011: Politološka lektira. Što čitati: Wolfgang Merkel – Transformacija političkih sustava. Uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije, Političke analize, (2) 8: 75-77;
 Maldini, Pero, 2006: Svjetsko natjecanje brodomodelara – Dubrovnik 2006, Naše more, (53) 3/4: 165-169;
 Maldini, Pero, 1998: Dubrovački šambek XVIII. stoljeća, Naše more, (45) 1/2: 91-95.

Research interests:
Comparative Politics, Democratization, Post-communist Transition, Globalization, Political Culture, Civic Education, Media and Politics, Croatian Politics
Published papers:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis