Prijediplomski studij Mediji i kultura društva

 • Svrha i ciljevi studija

  Svrha i ciljevi studija

  Dominantni politički, ekonomski i kulturni procesi kao što su demokratska tranzicija i globalizacija uzrok su radikalnim društvenim promjenama. One se odvijaju brzo i obuhvaćaju gotovo sve sastavnice društvenog života. Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja tih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava. Zbog toga je poznavanje oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa od iznimne važnosti. Ono je znatno više od zahtjeva opće kulture i obrazovanosti, štoviše prijeko je potreban preduvjet za obavljanje brojnih poslova u suvremenim društvima.

  Za profesionalce u području javnoga komuniciranja i sve one s njime povezane, to je pak ključno. Djelatnici u masovnim medijima, odnosima s javnošću i brojnim drugim djelatnostima vezanim uz neke od oblika komuniciranja suočeni su s mnogobrojnim izazovima kojima ne mogu odgovoriti na odgovarajući način bez stalnog nastojanja da unaprijede svoja profesionalna znanja i vještine. Zbog toga se iskazuje potreba obrazovanja u ovome području na sveučilišnoj razini kojim bi se odgovorilo na nove i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i funkcioniranja u suvremenim društvima.

  Postojeće programe visokoškolskog obrazovanja u području masovnih medija i novinarstva obilježava pretežna zastupljenost općeobrazovnih kolegija, te teorijski pristup kod stručnih kolegija, s minimalnim udjelom praktične nastave i vježbi. To pak utječe na relativno neveliku iskoristivost stečenih znanja u kasnijem profesionalnom angažmanu prvostupnika koji moraju ”u hodu” stjecati određena stručna znanja i vještine. Istodobno, novi oblici poslovanja i javnog komuniciranja nameću potrebu obrazovanja kadrova sposobnih za obavljanje i razvoj poslova u području odnosa s javnošću. Uvjeti suvremenog poslovanja, te poslovno i javno komuniciranje na svim razinama zahtijevaju upravo za to obrazovane stručnjake koji posjeduju primjerena stručna i specijalistička znanja, različita od naizgled sličnih područja (marketing, oglašavanje).

  Sveučilišni prijediplomki studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA organiziran je kao sveučilišni studij javnog komuniciranja, odnosno kao studij masovnih medija, odnosa s javnošću i novinarstva. Studij nastoji udovoljiti podjednako društvenim interesima i potrebama tržišta obrazujući kadrove koji će svojim primjenjivim stručnim znanjima u području javnog komuniciranja korespondirati sa zahtjevima suvremenog društva.

 • Osnovna obilježja studija

  Osnovna obilježja studija

  Sveučilišni prijediplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njegove komparativne prednosti:

  • zasnovanost na najnovijim medijskim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
  • obrazovanje studenata ne samo na teorijskoj razini već i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini, što podrazumijeva znatan udio praktične nastave i vježbi unutar nastavnog programa te suradnju s medijskim kućama i tvrtkama u djelatnostima vezanim uz različite oblike profesionalnog i javnog komuniciranja te profesionalnim udrugama;
  • naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata;
  • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
  • potpuna usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
  • rad u malim skupinama što omogućuje individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
  • intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
  • visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
  • naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog.
 • Komu je studij namijenjen?

  Komu je studij namijenjen?

  Sveučilišni prijediplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA namijenjen je svima zainteresiranima za obrazovanje u djelatnostima vezanim uz javno komuniciranje. Riječ je o djelatnostima u masovnim medijima, novinarstvu, odnosima s javnošću, istraživanju javnog mnijenja, poslovima vezanim uz nove informacijske tehnologije, korporativne odnose, PR i marketinške agencije, javno i političko djelovanje, administrativne i organizacijske poslove u različitim poslovnim granama (turizam, kultura, trgovina, inozemni poslovi) i u državnoj upravi.

  Studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA kao kompleks znanstvenih disciplina i stručnih vještina omogućit će stjecanje znanja i vještina potrebnih različitim profilima zanimanja, primjerice novinarima, medijskim djelatnicima, korporativnim managerima, PR i marketinškim stručnjacima, organizatorima u državnim i javnim službama, djelatnicima u političkim strankama, djelatnicima u poslovima političkog odlučivanja i administrativnog upravljanja, lokalnoj samoupravi i tvrtkama, turističkim i kulturnim djelatnicima, u poslovima političkog marketinga i odnosa sa javnošću, te svima čiji posao uključuje bilo koji vid komunikacije s ljudima.

  Budući da su suvremeno poslovanje i management u visokom stupnju zasnovani na informacijskoj razmjeni, studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA će omogućiti potrebna znanja i svima onima koji imaju potrebu boljeg razumijevanja društvenih i kulturnih trendova, kao i suvremenih uvjeta poslovanja u današnjem svijetu izrazito povezanom informacijskim tehnologijama i komunikacijama.

 • Organizacija studija

  Organizacija studija

  Studij je koncipiran gotovo potpuno u skladu s bolonjskim sustavom, uključuje rad u malim skupinama, intenzivniju komunikaciju profesora i studenata (individualni pristup), naglašenu interaktivnost i korištenje informatičke opreme u nastavi, mogućnosti svladavanja gradiva kroz sustav kolokvija, seminara i projekata i veći broj stručnih praktikuma i radionica – što sve pridonosi kvalitetnijem radu i studiranju.

  Studij je organiziran kao trogodišnji prijediplomski studij i obrazuje stručnjake – sveučilišni prvostupnik/prvostupnica novinarstva i odnosa s javnostima.

 • Mogućnosti nastavka obrazovanja po završetku studija

  Mogućnosti nastavka obrazovanja po završetku studija

  Program prijediplomskog studija MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA omogućuje, uz prethodno naznačena specifična stručna znanja, stjecanje i općih teorijskih znanja iz područja temeljnih disciplina društvenih znanosti što omogućuju potrebnu razinu opće kulture i obrazovanosti. Time je prvostupnicima po završetku studija, uz mogućnost nastavka studija na diplomskim studijima Odjela za komunikologiju (diplomskim studij ”Odnosi s javnošću” i diplomskim studij ”Mediji”), omogućen širi izbor diplomskih studija u nastavku obrazovanja, poglavito onih u srodnim disciplinama društvenih znanosti.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis