Javna nabava

Profil javnog naručitelja:

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
MB: 1787578 OIB: 01338491514
Glavna adresa naručitelja (URL): www.unidu.hr

U skladu s poglavljem 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16.) sve objave se objavljuju na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku ne vodi se evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Dokumentacija o nabavi objavljena na mrežnoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis