Znanstveni rad prof. dr. sc. Branka Glamuzine

Objavljen je znanstveni rad znanstvenika Sveučilišta u Dubrovniku s Odjela za akvakulturu prof. dr. sc. Branka Glamuzine u suradnji sa znanstvenikom iz Australije prof. dr. sc. Michaelom Rimmerom:

Rimmer, Michael; Glamuzina, Branko. 2019. A review of grouper (Family Serranidae: Subfamily Epinephelinae) aquaculture from a sustainability science perspective. Reviews in Aquaculture. 11, 1; 58-87.

„Akvakultura kirnja, (porodica Serranidae: podporodica Epinephelinae) iz perspektive održivog znanstvenog razvoja“

Rad je objavljen u časopisu: Reviews in Aquaculture, koji ima IF- čimbenik odjeka 7.139 za 2018. godinu, te je rangiran kao prvi od 52 časopisa u kategoriji „Fisheries“ (Ribarstvo i akvakultura) u WOS bazi časopisa.

Ovaj rad daje pregled akvakulture kirnja u svijetu, s posebnim osvrtom na Aziju i Mediteran, kao dva područja u kojima se kirnje najviše uzgajaju i u kojima su se najviše istraživale u zadnjih tridesetak godina. Do danas se istraživalo ili se uzgaja najmanje 47 vrsta kirnja i 15 njihovih hibrida, od toga u Hrvatskoj dvije vrste i dva hibrida. Razvoj komercijalnog uzgoja niza vrsta kirnja je analiziran u kontekstu znanstvenih istraživanja u nizu zemalja, uključivo i Hrvatsku. Sistematizirani su svi problemi u svjetskim okvirima, te utvrđene sve dobre i loše strane postojećeg uzgoja i istraživanja. Rad daje pregled okolišnih, ekonomskih i socijalnih utjecaja akvakulture kirnja ciljajući okvir održivoga razvoja i istraživanja. Glavni okolišni problemi su: izlov divlje mlađi za potrebe uzgoja, korištenje sirove ribe za prehranu i utjecaj na kvalitetu vode i bentosa u okolini uzgajališta. U radu su iznesene preporuke za održivi razvoj akvakulture kirnja u Aziji i analiza održivosti uzgoja u Mediteranu u svjetlu recentnog zagrijavanja i „tropikalizacije“ mediteranskih ekosustava.

Predhodni članakVicko Prkačin: State and parameter estimation in aerial load manipulation
Slijedeći članakIzmjene i dopune satnice izvođenja nastave za ljetni semestar