Preddiplomski studij Sestrinstvo

Opće informacije o studiju

• NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik

• TRAJANJE STUDIJA:
3 godine (VI semestara)

• STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Stručni prvostupnik sestrinstva / Baccalaureus sestrinstva (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

Uvjeti upisa na studij

Završen program četverogodišnje srednje škole i položena državna matura.
Razredbeni ispit polažu prijavljeni pristupnici stariji od 24 godine.
Razredbeni ispit na studiju Sestrinstva provodi se sukladno odluci Nastavničkog vijeća visokoškolske ustanove.

Razredbeni postupak sastoji se od:

  • Vrednovanja uspjeha postignutog u četverogodišnjoj srednjoj zdravstvenoj školi, smjer: medicinske sestre.
  • Broj bodova na temelju uspjeha postignutog u četverogodišnjoj srednjoj zdravstvenoj školi, smjer medicinske sestre određuje se na osnovi općeg uspjeha u svim razredima srednje škole, završni ispit.
  • Broj bodova ostvarenih na osnovi uspjeha u srednjoj školi čini umnožak srednje ocjene i koeficijenta 80. Srednja ocjena je zbroj svih ocjena općeg uspjeha i ocjene završnog ispita podijeljen s brojem ocjena.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 400 bodova.

Provjera znanja na razredbenom ispitu

Provjera znanja na razredbenom ispitu obavlja se pisanjem testa znanja iz predmeta: Anatomija, Fiziologija i Zdravstvena njega bolesnika prema nastavnom programu propisanom za srednju zdravstvenu školu smjer, medicinske sestre.

Test znanja sastoji se od ukupno 100 pitanja. Broj bodova ostvarenih po ovom kriteriju čini umnožak broja točno riješenih pitanja i koeficijenta 4.

Pristupnik/ica će se uvrstiti u razredbeni postupak ako je na testu znanja postigao/la najmanje 208 bodova i to pod uvjetom da je pristupnik/ica ima najmanje 13 točnih odgovora iz svakog predmeta (Anatomije, Fiziologije i Zdravstvene njege bolesnika).

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 400 bodova.

Provjera sposobnosti i vještina

Provjerom razine sposobnosti i vještine pristupnika/ice utvrđuju se sposobnost za uspješno obavljanje poslova medicinske sestre.

Pristupniku/ici s radnim iskustvom medicinske sestre praktični dio priznaje se na temelju potvrde (licence) za obavljanje poslova medicinske sestre.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 400 bodova.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis