Croatian for foreigners A1.1 / Hrvatski jezik za strance A1.1

Course organised by

Centre for Languages of the University of Dubrovnik

Course name

Croatian for Foreigners A1.1

Description

Croatian for Foreigners A1 course is intended for all interested attendees whose mother tongue is not Croatian and who would like to get a basic knowledge of the Croatian language. The course will enable attendees to master the Croatian language norm, to understand speech and written text, spoken interaction and production, as well as texts written in the standard Croatian language about familiar topics and everyday situations. It consists of two modules – A1.1 and A1.2. Each module consists of 70 teaching hours in the duration of 12 weeks.

Head of the course

Associate Professor Katja Bakija, PhD

Course teacher

Marija Konsuo, MA

Duration of course modules

70 hours

The course start date

4th April 2022

Course dynamics and schedule

2×3 45-minute teaching hours per week

Target group

All interested attendees whose mother tongue is not Croatian, provided that they have completed their secondary education

Enrolment requirements
 • completed secondary education
 • computer skills
 • possibility to attend classes via a video-conference tool (e.g. Zoom)
Manner of course participation

Regular teaching (contact teaching) based on the planned curriculum and with the use of ICT technology will be organised for attendees. In case that the situation with respect to the COVID-19 pandemic deteriorates and following the recommendation of the Civil Protection Headquarters, the Expert Committee of the Centre for Languages may decide that classes be taught online.

Manner of course completion

When the course finishes, attendees are to take the final exam consisting of a written and an oral part. Attendees who have successfully passed the final exam will be issued a certificate of the University of Dubrovnik about their skills of Croatian as a foreign language at the A1.1 level, as in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages. For attendees who do not pass the final exam on the first date, an additional exam date will be organised, which is included in the total price for this course.

Where the course takes place

Central building of the University Campus, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

Course price and payment info

2.400,00 HRK

Payment info:

Recepient: University of Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Reference No: 66151247-24-2

Purpose of payment: Hrvatski jezik za strance A1.1

Applications

Ongoing applications possible by 31st March 2022

Applications should be submitted electronically (you can download the application form HERE) to the following e-mail address: lang@unidu.hr, or personally in the central building of the University Campus at the address Branitelja Dubrovnika 41 (in room No. 98 from 12:00 to 16:00 hours or at the reception desk from 08:00 to 20:00 hours).

Enrolment

Documents needed:

 • application form
 • payment confirmation
 • copy of identity card
 • copy of secondary school diploma or university diploma as an evidence of the completed secondary or university education

Payments should be made lates until the last day for the submission of applications. Upon payment, the University of Dubrovnik will enter into contracts with applicants whereby their mutual rights and obligations will be regulated. Applicants will be subsequently notified about the date and time for contract signing.

Note

The University of Dubrovnik reserves the right not to organise this course in case of a low number of applications. In such case, the University will refund the fees paid within the legal deadline.

Contact
Nositelj programa

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Naziv programa

Hrvatski jezik za strance A1.1

Opis

Program Hrvatski jezik za strance A1 namijenjen je svim zainteresiranim polaznicima kojima hrvatski nije materinji jezik, a voljeli bi ovladati temeljima hrvatskog jezika. Program omogućuje polaznicima ovladavanje hrvatskom jezičnom normom, osposobljava ih za razumijevanje slušanoga i pročitanoga teksta, govornu interakciju i produkciju te pisanu produkciju na hrvatskom standardnom jeziku o poznatim temama te onima vezanim uz svakodnevne životne situacije. Sastoji se od dva modula A1.1 i A1.2, a svaki modul sastoji se od 70 nastavnih sati i izvodi se kroz 12 tjedana.

Voditelj programa i Izvoditelj programa

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Katja Bakija

Izvoditelj programa: Marija Konsuo, prof.

Trajanje programa modula

70 sati

Početak izvođenja programa

4. travnja 2022.

Dinamika i termin izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani kojima hrvatski jezik nije materinji jezik i koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti za upis
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • poznavanje rada na računalu
 • mogućnost praćenja online nastave videokonferencijskim alatom (npr. Zoom)
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava (kontaktna) koja se izvodi prema nastavnom planu i programu, uz primjenu informacijsko–komunikacijske tehnologije (ICT). U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz pandemiju bolesti COVID-19, a prema preporuci Stožera civilne zaštite, Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave.

Način završetka programa

Po završetku programa polaznici polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom završnom ispitu polaznicima se izdaje potvrda Sveučilišta u Dubrovniku o znanju stranog jezika na razini A1.1. prema Zajedničkom europskom okviru za jezike. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se još jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Mjesto izvođenja

Središnja zgrada Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik

Cijena programa i podatci za uplatu

2.400,00 kn

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 66151247-24-2

Svrha uplate: Hrvatski jezik za strance A1.1

Prijava

Prijave u tijeku i primaju se do 31. ožujka 2022.

Prijave se podnose elektroničkim putem (prijavnicu možet preuzeti OVDJE) na e-mail adresu: lang@unidu.hr ili osobno u središnjoj zgradi Sveučilišnog kampusa na adresi Branitelja Dubrovnika 41 (u uredu 98 od 12:00 do 16:00 ili na recepciji od 08:00 do 20:00).

Upis

Dokumentacija potrebna za upis:

 • prijavnica
 • potvrda o izvršenoj uplati
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do zadnjeg dana prijava. Po izvršenoj uplati, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. O terminu potpisivanja ugovora polaznici će biti obaviješteni naknadno.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja  programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u roku od 15 dana.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X