Croatian for foreigners / Hrvatski jezik za strance

Courses name

Croatian for Foreigners A1.1

Description

The programmes are designed according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Click HERE to see the description of each level.

Croatian for Foreigners courses are intended for all interested attendees whose mother tongue is not Croatian and who would like to get a basic knowledge of the Croatian language. The courses will enable attendees to master the Croatian language norm, to understand speech and written text, spoken interaction and production, as well as texts written in the standard Croatian language about familiar topics and everyday situations. Module consists of 70 teaching hours.

Duration of course modules

70 hours

The course start date

28th March 2023.

Course dynamics and schedule

3×3 45-minute teaching hours per week

Tuesday, Wednesday and Thursday from 5:00 PM

Enrolment requirements
 • completed secondary education
 • computer skills
Manner of course participation

Classes are held in-person.

Manner of course completion

At the end of the programme, language proficiency will be assessed through written and oral exams. After successfully passing the exam, participants will receive a certificate of language proficiency for a specific level from the University of Dubrovnik. For students who have not passed the first exam, an additional exam is organised, which is included in the programme price.

Where the course takes place

Campus Building of the University, adress Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

Applications

From 10th March to 22th March 2023.

Application procedure:

 1. fill out the electronic application form: APPLICATION FORM
 2. submit the following documentation:
 • copy of identity card
 • copy of secondary school diploma or university diploma as an evidence of the completed secondary or university education

The documentation can be submitted electronically by e-mail address: lang@unidu.hr or in person at the University building at Lapadska obala 7 (Department of Economics and Business).

Note

The University of Dubrovnik reserves the right not to organise this course in case of a low number of applications.

Contact
Courses name

Croatian for Foreigners A1.1    Croatian for Foreigners A1.2

Croatian for Foreigners A2.1    Croatian for Foreigners A2.2

Description

The programmes are designed according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Click HERE to see the description of each level.

Croatian for Foreigners A1 and A2 courses are intended for all interested attendees whose mother tongue is not Croatian and who would like to get a basic knowledge of the Croatian language. The courses will enable attendees to master the Croatian language norm, to understand speech and written text, spoken interaction and production, as well as texts written in the standard Croatian language about familiar topics and everyday situations. Each course consists of two modules and each module consists of 70 teaching hours.

Duration of course modules

70 hours

The course start date

6th February 2023. until 27th April 2023.

Course dynamics and schedule

2×3 45-minute teaching hours per week – in the afternoon

Target group

All interested attendees whose mother tongue is not Croatian, provided that they have completed their secondary education

Enrolment requirements
 • completed secondary education
 • computer skills
 • for enrolment in higher level programmes (all programmes except A1.1), it is necessary to attach a language certificate (not older than 3 years) for a lower level or module. For participants who do not have this certificate, a test will be organised and they will be assigned to the appropriate group. The test date must be arranged with the secretary of the Language Centre immediately after registration. Testing will be completed by January 27, 2023.
Manner of course participation

Classes are held in-person. In exceptional circumstances, upon the recommendation of the relevant authorities (The Civil Protection Headquarter and the Ministry of Science and Education), the Expert Council of the Language Centre may switch to online classes to a greater extent, with mandatory written and oral examinations in the classroom.

Manner of course completion

At the end of the programme, language proficiency will be assessed through written and oral exams. After successfully passing the exam, participants will receive a certificate of language proficiency for a specific level from the University of Dubrovnik. For students who have not passed the first exam, an additional exam is organised, which is included in the programme price.

Where the course takes place

Campus Building of the University, adress Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

Course price and payment info

318,53 € ( 2.400,00 HRK)

Payment info:

Recepient: University of Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Reference No: 661515247-24-2

Purpose of payment: (course name)

Applications

From January 9 to January 25, 2023.

Application procedure:

 1. fill out the electronic application form: APPLICATION FORM
 2. submit the following documentation:
 • copy of identity card
 • copy of secondary school diploma or university diploma as an evidence of the completed secondary or university education
 • for enrolment in A1.2 and each subsequent module, a certificate of proficiency in a croatian language at a lower level or module has to be attached or a test taken at the Foreign Language center.

The documentation can be submitted electronically by e-mail address: lang@unidu.hr or in person at the University building at Lapadska obala 7 (Department of Economics and Business).

Enrolment

Upon completion of the application process, payment is to be made and a confirmation of payment submitted electronically by e-mail to address: lang@unidu.hr or in person at the University building at Lapadska obala 7.

Payment must be made no later than January 27, 2023.

Upon payment, the University of Dubrovnik will enter into contracts with applicants whereby their mutual rights and obligations will be regulated.

Note

The University of Dubrovnik reserves the right not to organise this course in case of a low number of applications. In such case, the University will refund the fees paid within the legal deadline.

Contact
Nazivi programa

Hrvatski jezik za strance A1.1    Hrvatski jezik za strance A1.2

Hrvatski jezik za strance A2.1    Hrvatski jezik za strance A2.2

Opis

Programi Hrvatski jezik za strance A1 i A2 namijenjeni su svim zainteresiranim polaznicima kojima hrvatski nije materinji jezik, a voljeli bi ovladati temeljima hrvatskog jezika. Programi omogućuju polaznicima ovladavanje hrvatskom jezičnom normom, osposobljava ih za razumijevanje slušanoga i pročitanoga teksta, govornu interakciju i produkciju te pisanu produkciju na hrvatskom standardnom jeziku o poznatim temama te onima vezanim uz svakodnevne životne situacije. Svaki program sastoji se od dva modula, a Svaki modul sastoji se od 70 nastavnih sati i izvodi se kroz 12 tjedana.

Trajanje programa

70 sati

Početak izvođenja programa

Od 6. veljače 2023. do 27. travnja 2023.

Dinamika i termin izvođenja programa

2×3 školska sata tjedno u popodnevnom terminu

Ciljna skupina polaznika

Svi zainteresirani kojima hrvatski jezik nije materinji jezik i koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Uvjeti za upis
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • poznavanje rada na računalu
 • za upis na modul A1.2 i svaki sljedeći modul potrebno je priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika na nižoj jezičnoj razini ili modulu. Za polaznike koji nemaju potvrdu provest će se testiranje i bit će raspoređeni u odgovarajuću grupu. Termin testiranja potrebno je dogovoriti s tajnicom Centra za jezike odmah nakon prijave. Testiranje je moguće obaviti do 27. siječnja 2023.
Način sudjelovanja polaznika u izvedbi programa

Za polaznike se organizira redovita nastava u učionici. U izvanrednim okolnostima, a prema preporuci nadležnih tijela (Stožer civilne zaštite i Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Stručno vijeće Centra za jezike može odrediti izvođenje online nastave u većoj mjeri, uz obvezno polaganje pismenog i usmenog ispita u učionici.

Način završetka programa

Po završetku programa provodi se provjera znanja koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Po uspješno položenom ispitu polaznici će dobiti potvrdu Sveučilišta u Dubrovniku o poznavanju stranog jezika na određenoj razini. Polaznicima koji ne polože ispit u prvome roku organizirat će se jedan dodatni ispitni rok u okviru cijene programa.

Cijena programa i podatci za uplatu

318,53 € ( 2.400,00 kn) jednokratno

Podatci za uplatu:

Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

IBAN: HR0823400091110135015

Poziv na broj: 661515247-24-2

Svrha uplate: (upisati naziv programa)

Prijava

Od 9. do 25. siječnja 2023.

Postupak prijave:

 1. popuniti elektronički obrazac prijave: OBRAZAC
 2. dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili fakultetu
 • za upis na modul A1.2 i svaki sljedeći modul potrebno je priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika na nižoj jezičnoj razini/modulu ili obaviti testiranje u Centru za jezike (vidi rubriku Uvjeti za upis).

Dokumentacija se može dostaviti elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u zgradu Sveučilišta na adresi Lapadska obala 7 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju).

Upis

Po završetku postupka prijava potrebno je izvršiti uplatu cijene programa i potvrdu o izvršenoj uplati dostaviti elektroničkim putem na adresu: lang@unidu.hr ili osobno u zgradu Sveučilišta na adresi Lapadska obala 7.

Uplatu cijene programa treba izvršiti najkasnije do 27. siječnja 2023.

Nakon izvršene uplate, Sveučilište u Dubrovniku će s polaznicima sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Napomena

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja programa u slučaju malog broja polaznika, s tim da će se prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju u zakonskom roku.

Kontakt
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis