Dokumenti

  • Svi dokumenti
  • Dokumenti koji su prestali važiti
  • Etički kodeks i stegovna odgovornost
  • Financijski dokumenti
  • Nagrade i priznanja
  • Opći normativni akti
  • Pravila studiranja
  • Studentske stipendije
  • Studentski zbor
Odluka – financijska potpora voditeljima projektnih prijedloga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku
Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju
Pravilnik o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima – pročišćeni tekst
Počasno zvanje professor emeritus
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
Pravilnik o UNIDU raspodjeli sredstava financiranja znanstvene djelatnosti
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Odluka o načinu dodjele, korištenja i prestanka službenim e-mail adresa i AAI identiteta
Pravilnik o kriterijima za zadovoljavanje stambenih potreba
Pravilnik – izbori u zvanja (Biologija)
Pravilnik o radu
Odluka – izvedba nastave na stranom jeziku
Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti
Pravilnik o dodjeli priznanja
Pravilnik o UNIDU raspodjeli sredstava
Odluka o obročnom plaćanju troškova školarine
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.
Bilješke uz bilancu 2016.
Bilješke uz bilancu 2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.
Bilješke uz bilancu 2018.
Bilješke uz bilancu 2019.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019.
Financijski plan
Odluka Senata o donošenju financijskog plana
Pravilnik o stipendiranju studenata
Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa
Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija
Statut Studentskog zbora
Pravilnik o izborima za Skupštinu SZ
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Primjena etičkog kodeksa
Etički kodeks
Pravilnik o postupku oduzimanja stručnog i akademskog naziva te akademskog stupnja
Počasni doktorat znanosti
Počasno zvanje professor emeritus
Pravilnik o nagrađivanju studenata
Pravilnik o dodjeli priznanja UNIDU
Pravilnik Povijest stanovništva
Pravilnik o studijskim ispravama
Opća pravila studiranja – kategorizirani športaši
Odluka o troškovima studija SESTR i KLIN SESTR
Pravilnik o demonstratorima
Pravilnik o izdavanju duplikata diplome
Odluka o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i diplomskom specijalističkom studiju Kliničko sestrinstvo
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Pravilnik o postupku oduzimanja stručnog i akademskog naziva te akademskog stupnja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima – stručni studiji
Odluka – participacija u troškovima studija – nakon isteka akademske godine
Odluka-participacija u troškovima studiranja za redovite studente kojima MZO ne subvencionira troškove
Pravilnik o studijima i studiranju na UNIDU
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Pravila – posebni programi obrazovanja pomoraca
Odluka o prestanku izdavanja indeksa
Odluka – naknada za izdavanje duplikata diplome
Odluka o izvedbi nastave na stranom jeziku
Odluka o participaciji troškova studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o obročnom plaćanju troškova školarine
Mirovanje obveza studenta (prava i obveze) – stajalište MZO
Pravilnik o poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u
Odluka o uvjetima upisima u više godine studija
Odluka o načinu i vremenskom okviru odabira izbornih kolegija
Pravilnik o znanstvenoj opremi
Priznavanje stranih diploma
Statut
Pravilnik o izboru u suradnička zvanja
Odluka o uspostavi i ustrojstvu unutarnje revizije na Sveučilištu u Dubrovniku
Odluka o izvedbi nastave na drugim visokim učilištima
ELABORAT o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja
Pravilnik o službenim putovanjima
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine i dopusta zbog usavršavanja
Pravilnik o osnivanju poslovno-istraživačkih centara
Pravilnik o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik o ustroju istraživačkih seminara
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Odluka_voditelji projekata OBZOR 2020 i natječaji HRZZ
Odluka o korištenju službenog racunala, e-mail adresa i AAI identiteta
Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja
Odluka Senata o službenoj oglasnoj ploči Sveučilišta
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Strategija razvoja e-učenja
Pravilnik o izboru u zvanja – nastavna komponenta
Pravilnik o raspodjeli sredstava za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti
Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji na UNIDU
Odluka o produljenju Ugovora znanstvenicima i nastavnicima nakon 65. godine života
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X