Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Natječaj za upis studenata na doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju raspisuje Natječaj za upis pete generacije studenata na združeni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku...

Svečano obilježen početak nastave četvrte generacije studenata na poslijediplomskom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u...

Na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom studiju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ 8. i 9. prosinca je svečano obilježen početak nastave četvrte...

Natječaj za upis studenata- doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomijuraspisujeNATJEČAJza upis četvrte generacije studenata na združeni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnomokruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakultetaSveučilišta u...

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku nudi studije koji obrazuju za dinamično tržište rada iz područja ekonomije, marketinga, turizma, IT menadžmenta i financija.

Profesorica Vanessa Druskat iz SAD-a održala predavanje s temom  “Leading Senior Leadership Teams with...

Dana 21.4.2023. gostujuće predavanje studentima doktorskog studija modul Menadžment, na kolegiju Korporativno upravljanje, održala je profesorica Vanessa Druskat iz SAD-a,  University of New Hampshire, Peter T. Paul College of Business and Economics https://paulcollege.unh.edu/person/vanessa-druskat . Tema gostujućeg predavanja je...

Osnovne informacije

Naziv studija: Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Izvođači: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Zvanje koje se stječe završetkom studija: Doktor društvenih znanosti, polje ekonomije (dr.sc.)

Mjesto izvođenja: Sveučilište u Dubrovniku

Jezik izvođenja: Hrvatski i engleski

Zašto ovaj studij?

Jedno od temeljnih obilježja svijeta u kojem živimo je sveobuhvatni proces digitalne transformacije koji zahvaća sve aspekte društvenog života. Digitalna transformacija utjecat će na sve gospodarske sektore i odrediti potencijal rasta i razvoja svjetskih gospodarstava. Prema Svjetskom ekonomskom forumu 30% poslova koji postoje u 2020. izumljeni su u proteklih pet godina, a do 2023. 60% novih poslova će zahtijevati vještine koje trenutno posjeduje samo oko 20% populacije. Izgradnja konkurentnosti u takvom digitalnom gospodarstvu zahtijeva razvoj novih teorija i modela koji će uzeti u obzir navedene strukturne promjene te akumulaciju znanja i vještina potrebnih za oblikovanje ekonomskih politika i poslovanja u digitalnom okruženju.

Kao prvi takav studij u Republici Hrvatskoj, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovne ekonomije u digitalnom okruženju kao svoje polazište uzima prethodno navedenu činjenicu te ima za cilj pružiti svojim polaznicima znanja i vještine koja će ih učiniti konkurentnim u digitalnom gospodarstvu. Studij se sastoji od više tematski srodnih modula koji obrađuju teme ključne za područje poslovne ekonomije, ali za razliku od postojećih studija istog naziva, naglašavaju digitalnu transformaciju kao središnju nit vodilju u području poslovne ekonomije budućnosti.

Za koga je namijenjen studij?

 • Za poduzetnike i menadžere postojećih poslovnih subjekata koji u uvjetima digitalne transformacije vide priliku za poslovni probitak i unaprjeđenje konkurentnosti kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.
 • Za znanstveni podmladak sa drugih znanstveno – istraživačkih institucija s istraživačkim interesom u području Poslovne ekonomije u digitalnom okruženju.
 • Za polaznike koji su zainteresirani za sektorske, regionalne, nacionalne i međunarodne odrednice rasta i razvoja poslovnih subjekata odnosno mogućnosti upravljanja ekonomskim tijekovima u digitalnom gospodarstvu.

Što omogućuje završetak studija?

Vještine usvojene kroz pohađanje studija omogućit će polaznicima iz poslovnog sektora razumijevanje digitalnog poslovnog okruženja, prepoznavanje tržišnih niša i pokretanje novih poslovnih poduhvata te prilagodbu i optimizaciju poslovanja u novim uvjetima. Studij pruža znanja koja omogućuju inovativne metode valorizacije kulturne i povijesne baštine, upravljanja destinacijama te izgradnju novih održivih koncepata turizma u digitalnom okruženju. Kroz aktivnosti studija polaznici će steći znanja o prilikama i prijetnjama poslovanja na međunarodnom tržištu u digitalnom gospodarstvu što će doprinijeti izgradnji međunarodne konkurentnosti i integraciji u međunarodne lance dodane vrijednosti. Kvalitetan ljudski kapital koji posjeduje konkurentna znanja bitan je činitelj i u privlačenju inozemnih investitora. Koristi koje se ostvaruju priljevom investicija ogledaju se u rastu proizvodnosti, izvozne konkurentnosti i inovativnosti cijelog gospodarstva te se indirektni učinci studija mogu ogledati i u tom segmentu. Na ovaj način studij pruža znanja primjenjiva u izgradnji nacionalne i međunarodne konkurentnosti poslovnih subjekata u svim sektorima gospodarstva kao i znanja nužna za izgradnju konkurentnosti i upravljanje destinacijama.

Specifična znanja koja se stječu pohađanjem i završavanjem predloženog studija obuhvaćaju:

 • naprednu razinu znanja ekonomskih zakonitosti i analitičkog okvira nužnog za provođenje istraživanja u području poslovne ekonomije;
 • razumijevanje internih procesa poslovanja i donošenje odluka na razini poslovnih subjekata;
 • razumijevanje i analiza utjecaja lokalnog, regionalnog, nacionalnog  i međunarodnog poslovnog okruženja na organizaciju;
 • znanja primjenjiva u oblikovanju ekonomskih politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
 • uočavanje poslovnih prilika i donošenje optimalnih poslovnih odluka u uvjetima digitalnog gospodarstva.

Studij se sastoji od pet modula

 • Digitalno poslovanje
 • Turizam
 • Marketing
 • Menadžment
 • Međunarodno poslovanje

te je njegovo izvođenje predviđeno na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi predloženi moduli međusobno su povezani te studentima pružaju mogućnost aktivnog sudjelovanja u oblikovanju vlastitog obrazovnog programa. Izvođenje nastave predviđeno je u terminima koji omogućuju pohađanje nastave uz radne obveze.

Trajanje poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija je tri godine. Tijekom navedenog razdoblja polaznici su dužni odslušati predavanja, položiti zahtijevane ispite, pohađati obvezne seminare i radionice te prijaviti temu i izraditi doktorsku disertaciju. Prva tri semestra studija rezervirana su za slušanje i polaganje kolegija te pohađanje obveznih seminara i radionica kao i prijavu teme dok je za izradu doktorske disertacije predviđeno razdoblje od posljednja tri semestra.

Tijekom prvog semestra polaznici moraju odslušati četiri zajednička obvezna kolegija u sklopu kojih će steći potrebna znanja iz napredne mikroekonomije i makroekonomije te ovladati ključnim analitičkim metodama u poslovnoj ekonomiji, prvenstveno ekonometrijskim tehnikama. Pored navedenog polaznici su tijekom prvog semestra dužni odslušati radionicu Metodologija razvoja istraživačke teme doktorske disertacije i radionicu Plagijarizam i etika u istraživanju.

U drugom semestru polaznici se odlučuju za modul svoga istraživanja te su obvezni odslušati dva obvezna kolegija te tri izborna kolegija iz skupine izbornih kolegija odabranog modula. U sklopu drugog semestra polaznik je dužan i znanstveno se usavršavati tako što će izraditi znanstveni rad (samostalno ili u koautorstvu sa mentorom) kojeg će izložiti na znanstvenoj konferenciji.

Tijekom trećeg semestra polaznik bira tri izborna kolegija sa popisa izbornih kolegija svih modula. U sklopu ovog semestra polaznik je dužan dovršiti rad koji je izložio na konferenciji u drugom semestru te ga predati na objavu u časopis indeksiran u Scopus ili Web of Science. Pristupnik je do kraja trećeg semestra dužan odraditi radionicu na kojoj brani temu svoje doktorske disertacije.

Odabir polaznika studija vrši se temeljem uvida u potrebna znanja i kvalifikacije koje su definirane natječajnom dokumentacijom te temeljem razgovora kojeg s polaznikom obavlja Vijeće studija. Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se najmanje mjesec dana prije početka nastave, a kriterij vrednovanja pristupnika obuhvaća:

 1. Uspjeh u dosadašnjem studiju
 2. Prethodna znanstvena postignuća i objavljene znanstvene i stručne radove
 3. Pismo preporuke
 4. Motivaciju kandidata
 5. Kratki prikaz istraživanja koji sadrži istraživačke interese i potencijalne smjerove istraživanja
 6. Intervju sa pristupnikom

Pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju imaju kandidati koji*:

 1. su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5 te završetkom studija stekli visoku stručnu spremu
 2. su završili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5 te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova.
 3. su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja je niža od 3,5 te završetkom studija stekli visoku stručnu spremu. Ovi kandidati uz svoju prijavu prilažu i dva pisma preporuke profesora kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama studiranja.
 4. su završili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja je niža od 3,5 te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova. Ovi kandidati uz svoju prijavu prilažu i dva pisma preporuke profesora kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama studiranja.
 5. su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski (integrirani) sveučilišni studij iz ostalih polja područja društvenih znanosti te područja tehničkih i prirodnih znanosti sa prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5 te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova**.

*Polaznici doktorskog studija koji su završili poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij ili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij iz područja društvenih znanosti mogu zatražiti priznavanje dijela ECTS bodova koje su stekli na završenom poslijediplomskom studiju. O visini bodova koji se priznaju te posljedičnom oslobađanju dijela obveza na doktorskom studiju odlučivat će Vijeće studija temeljem uvida u pojedinačne slučajeve.

**Pristupnicima iz ove skupine upis će biti omogućen uz polaganje razlikovnih kolegija koji se izvode na preddiplomskim odnosno diplomskim studijima Poslovne ekonomije na Sveučilištu u Dubrovniku. Vijeće studija će odluku o broju razlikovnih kolegija donositi po razmatranju svake pojedinačne prijave za upis.

POPIS OBVEZNIH KOLEGIJA STUDIJA
KOLEGIJ P V S ECTS Upisuje se O ukoliko je kolegij obvezan ili I ukoliko je kolegij izborni
Statističke metode istraživanja u ekonomiji 15 15 0 6 O
Odabrane teme iz mikroekonomije 15 15 0 6 O
Odabrane teme iz makroekonomije 15 15 0 6 O
Digitalna transformacija poslovanja 15 15 0 6 O
Radionica „Metodologija razvoja istraživačke teme doktorske disertacije“ 10 0 0 5 O
Radionica „Plagijarizam i etika u istraživanju“ 10 0 0 5 O

 

POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA DIGITALNO POSLOVANJE
KOLEGIJ P V S ECTS Upisuje se O ukoliko je kolegij obvezan ili I ukoliko je kolegij izborni*
Digitalni poslovni modeli 15 10 0 5 O
Inovacije, tehnologija i industrijska politika 15 10 0 5 O
Upravljanje poslovnim procesima u digitalnom okruženju 10 10 0 3 I
Inteligentna analitika podataka 10 10 0 3 I
Suradničke tehnologije i mreže 10 10 0 3 I
Otkrivanje znanja iz podataka u znanstvenim istraživanjima 10 10 0 3 I
Kibernetička sigurnost 10 10 0 3 I
Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

 

POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA TURIZAM
KOLEGIJ P V S ECTS Upisuje se O ukoliko je kolegij obvezan ili I ukoliko je kolegij izborni*
Strateški menadžment u turizmu i digitalna transformacija 15 10 0 5 O
Ekonomika upravljanja turističkom destinacijom 15 10 0 5 O
Kreativne industrije i održivi razvoj u turizmu 10 10 0 3 I
Upravljanje markom turističke destinacije 10 10 0 3 I
Metode istraživanja u turizmu 10 10 0 3 I
Ekonomska valorizacija kulturno povijesne baštine u digitalnom okruženju 10 10 0 3 I
Ekonomija dijeljenja u turizmu 10 10 0 3 I
Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

 

POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MARKETING
KOLEGIJ P V S ECTS Upisuje se O ukoliko je kolegij obvezan ili I ukoliko je kolegij izborni*
Suvremene teorije marketinga 15 10 0 5 O
Marketinški kanali i suvremene tehnologije 15 10 0 5 O
Neuromarketing 10 10 0 3 I
Računovodstvene politike i upravljanje prodajom 10 10 0 3 I
Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju 10 10 0 3 I
Teorija digitalnog marketinga i društvenih medija 10 10 0 3 I
Strategija u kontekstu interaktivnosti marketinga 10 10 0 3 I
Istrazivački smjerovi u upravljanju markom 10 10 0 3 I
Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

 

POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MENADŽMENT
KOLEGIJ P V S ECTS Upisuje se O ukoliko je kolegij obvezan ili I ukoliko je kolegij izborni*
Teorije organizacije i menadžmenta 15 10 0 5 O
Korporativno upravljanje 15 10 0 5 O
Upravljanje intelektualnim vlasništvom 10 10 0 3 I
Upravljanje ljudskim resursima 10 10 0 3 I
Analiza financijskih izvještaja 10 10 0 3 I
Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji 10 10 0 3 I
Kompenzacijski menadžment 10 10 0 3 I
Međunarodno organizacijsko ponašanje 10 10 0 3 I
Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

 

POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MEĐUNARODNO POSLOVANJE
KOLEGIJ P V S ECTS Upisuje se O ukoliko je kolegij obvezan ili I ukoliko je kolegij izborni*
Međunarodno poslovanje i digitalna transformacija 15 10 0 5 O
Industrijska politika i globalizacija 15 10 0 5 O
Regulacija financijskog tržišta u digitalnom okruženju 10 10 0 3 I
Upravljanje kvalitetom 10 10 0 3 I
Međunarodno poslovno pregovaranje 10 10 0 3 I
Nacionalna i međunarodna sigurnost 10 10 0 3 I
Upravljanje logističkim lancima u digitalnom okruženju 10 10 0 3 I
Digitalna transformacija financijskog sektora 10 10 0 3 I
Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Lapadska obala 7, 20 000 Dubrovnik

Voditelj studija

prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

e-mail: phd.epe@unidu.hr

e-mail: nebojsa.stojcic@unidu.hr

 

Služba za poslijediplomske studije

dr. sc. Daria Vučijević

e-mail: phd.epe@unidu.hr

e-mail: daria.vucijevic@unidu.hr

tel. +385 20 445 931

 • Svi dokumenti
 • Izvedbeni nastavni program
Sažetak doktorskog rada pristupnice mr. sc. Sanje Živković
Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024. – studij na engleskom jeziku
Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024.
Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis