Natječaj za upis na doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

NATJEČAJ

za upis treće generacije studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023.

Osnovni podaci o studiju

Nositelj studija: Sveučilište u Dubrovniku

Izvođači: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet                       

Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje studija: Šest semestara (tri godine)

Moduli studija: Digitalno poslovanje, Međunarodno poslovanje, Marketing, Turizam i Menadžment Akademski stupanj koji se stječe završetkom: Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti,     

polje ekonomija

Jezik izvođenja: Hrvatski jezik

Način izvođenja: Studij s dijelom radnog vremena (part-time)

Broj upisnih mjesta: 30 studenata

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:

 • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polju ekonomije,
 • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u ostalim poljima područja društvenih znanosti te područjima  tehničkih ili prirodnih znanosti uz obvezu polaganja razlikovnih kolegija,
 • Prosječna ocjena studija 3,5. Iznimno, osobi čiji je prosjek ocjena manji od 3,5, može se odobriti  upis uz uvjet da ona uz prijavu priloži dvije preporuke sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama studiranja. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom   sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju.

Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti u polju ekonomije priznaje se do 60 ECTS bodova te pristupnicima koji su završili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij ili poslijediplomski stručni (predbolonjski) iz polja ekonomije i stekle akademski naziv sveučilišni specijalist priznaje se do 30 ECTS bodova, o čemu donosi odluku Vijeće studija.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavna dokumentacija

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Ispunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac (dostupan niže)
 2. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
 3. Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija
 4. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/studijima niži od 3,5)
 5. Životopis
 6. Presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
 8. Motivacijsko pismo (opsega do 500 riječi) iz kojeg su razvidni motivi za upis studija, područje znanstvenog interesa i rezultati koji se žele ostvariti
 9. Popis i ispis znanstvenih radova (ukoliko je primjenjivo)

Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.

Postupak odabira

Postupak odabira pristupnika vrši se temeljem:

 1. Priložene dokumentacije
 2. Intervjua s članovima Vijeća studija
 3. Kriterija za vrednovanje pristupnika

Sa svim pristupnicima Vijeće studija obavlja intervju o motivima za upis na studij, planiranom

području istraživanja i planovima za razvoj profesionalne karijere.

Temeljem uvida u priloženu dokumentaciju i obavljenog intervjua izrađuje se rang lista pristupnika prema sljedećim Kriterijima za vrednovanje pristupnika:

 • Ostvareni uspjeh na prethodnim razinama studija (rangiranje prema prosječnoj ocjeni)
 • Zanimanje za znanstveno-istraživački rad prema motivacijskom pismu i intervjuu (elementi vrednovanja: sposobnost kritičkog sagledavanja literature i vlastitog rada, planovi u razvoju       karijere sposobnost kritičkog razmišljanja)
 • Prijedlog o području istraživanja/temi doktorskog rada (elementi vrednovanja: izvornost ideje, relevantnost, sposobnost logičkog rasuđivanja, sposobnost praćenja literature, sposobnost javnog predstavljanja istraživačke ideje)
 • Preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim

razinama studiranja (za pristupnike s prosječnom ocjenom studija nižom od 3,5)

 • Prethodno objavljeni znanstveni i stručni radovi (rangiranje: 1. članak u časopisu indeksiranom u bazama WoS ili Scopus, objavljena knjiga kod uglednog izdavača, 2. članak indeksiran u ostalim bazama, 3. članak u zborniku radova s međunarodnom recenzijom, 4. članak u zborniku radova s domaćom recenzijom, 5. ostale vrste radova)
 • Iskustvo znanstveno-istraživačkog rada na projektima (rangiranje: 1. rad na znanstveno- istraživačkim projektima financiranim putem fondova Europske unije (H2020, FP i slično), 2. projekti Hrvatske zaklade za znanost ili nacionalnih istraživačkih fondova drugih zemalja, 3. ostali istraživački projekti
 • Studentske nagrade (rangiranje: 1. Međunarodne i državne nagrade, 2. Sveučilišne ili fakultetske nagrade, 3. Ostale vrste nagrada)

Termini online intervjua bit će dogovoreni s pristupnicima koji ispune formalne uvjete za upis na

studij, a nakon roka za predaju prijava.

Vijeće studija utvrđuje konačnu listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni    

studij koja se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Sveučilište zadržava pravo da u akademskoj     

2022./2023. godini ne upiše studente na navedeni poslijediplomski sveučilišni studij.

Rokovi i način prijave

Rok za podnošenje prijava je 28. listopada 2022.

Prijave se podnose elektroničkim putem na adresu: phd.epe@unidu.hr  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Planirani početak nastave na studiju – studeni 2022.

Školarina

Iznos školarine po semestru iznosi 18.300,00 kuna (2.428,80 EUR), a za alumne Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Zagrebu iznosi 15.000,00 kuna (1.990,80 EUR) po semestru. Student plaća školarinu za ukupno 6 semestara studija. Plaćanje školarine za pojedini semestar je potrebno regulirati početkom svakog semestra.

Naknade za ovladavanje razlikovnim sadržajem, troškovi izrade doktorskog rada, troškovi tiskanja diplome i drugi materijalni troškovi nisu uračunati u iznos školarine.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte studija phd.epe@unidu.hr ili

putem telefona +385 20 445 931 te na mrežnoj stranici studija: https://www.unidu.hr/poslovna-ekonomija-u-digitalnom-okruzenju/

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Sveučilište u Dubrovniku

Prijavni obrazac:

Predhodni članakOrijentacijski dani za strane studente na UNIDU
Slijedeći članakApplications for the doctoral university programme Business Economics in Digital Environment