JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora

za davanje u zakup poslovnoga prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br.: 125/11., 64/15. i 112/18.), Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora
(cjeloviti tekst)

1.            Predmet natječaja je zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku koji se nalazi u zgradi rasadnika Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku (čest. zgr. 165, na čest. zem. 623 sve k.o. Brašina), u Čibači, 20207 Mlini, općina Župa dubrovačka, ukupne površine 156,71 m2, a kojeg čine: prostorije u prizemlju površine 30 m2, prostorije na I. katu površine 54,36m2 i prostorije u potkrovlju 72,35 m2.

2.         Poslovni prostor daje se u zakup isključivo za obavljanje djelatnosti proizvodnje i trgovine pčelinjih proizvoda. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi navesti djelatnost/djelatnosti koju/koje će obavljati u poslovnom prostoru.

3.         Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od četiri godine s otkaznim rokom od 30 dana.

4.         Početni iznos (minimalna cijena) mjesečne zakupnine iznosi 5.600,00 (slovima: pettisućašestotina) kuna mjesečno. U početni iznos mjesečne zakupnine mora biti uključen PDV.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

5.         Poslovni prostor daje se u zakup „u viđenom stanju“ što isključuje naknadne prigovore zakupnika na materijalne i pravne nedostatke.

Prije podnošenja ponude preporuča se poslovni prostor pregledati. Poslovni prostor može se pregledati, uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 10 do 13 sati.

6.         Zakupljeni poslovni prostor ne može se davati u podzakup, niti je zakupniku dopušteno po bilo kojoj osnovi poslovni prostor dati trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje (primjerice ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji, ugovorom o trgovačkom zastupanju ili slično).

7.         Zakupnik u cijelosti snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Zakupnik ne može obavljati preinake poslovnoga prostora bez prethodne pisane suglasnosti Sveučilišta, a ako tu suglasnost dobije obvezuje se sam snositi troškove preinake i odreći se bilo kakvih namirenja tih troškova od Sveučilišta, kao i preuzeti obvezu nadoknade eventualne štete koju tim preinakama prouzroči zakupodavcu ili trećim osobama.

Uložena sredstva, to jest vrijednost građevinskih radova koje zakupnik izvede u poslovnom prostoru, a koji ostaju trajno ugrađeni u poslovnom prostoru, nakon isteka roka zakupa ne vraćaju se zakupniku.

8.         Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj kao i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, koje ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine (arg. ex . članak 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)

9.         Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  1. podatke o ponuditelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, IBAN,
  2. navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poštanska adresa, adresa elektroničke pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa),
  3. naznaku registrirane djelatnosti koja će se obavljati u poslovnome prostoru,
  4. jasno naveden iznos ponuđene mjesečne zakupnine (brojkama i slovima),
  5. izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja, u izvorniku ili presliku, ne stariju više od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
  6. preslik osobne iskaznice za fizičke osobe,
  7. potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od šest mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama kao dokaz da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  8. izvadak iz kaznene evidencije da osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna i/ili zatvor.

Nisu dopuštene ponude koje se odnose na pojedine dijelove poslovnog prostora.

10.       Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine iz ponude koja udovoljava uvjetima iz natječaja, koja sadržava sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju i koja je pravovremeno dostavljena.

U slučaju podnošenja više ponuda s istim ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine, prednost ima ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije.

11.       Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu na svojim obrascima uz navođenje svih podataka koji su određeni ovim natječajem.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim kuvertama na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.

Na omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja.

Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude na Sveučilištu u Dubrovniku. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju koje će biti primljene na Sveučilištu nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

12.       Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, a cjeloviti tekst natječaja na internetskim stranicama Sveučilište u Dubrovniku – www.unidu.hr

13.       Otvaranje ponuda nije javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od proteka roka za predaju ponuda.

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu na određeno vrijeme od četiri godine s otkaznim rokom od 30 dana, kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak odabranog ponuditelja/zakupnika.

14.       Ako prvi najbolji ponuditelj odustane, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio višu cijenu od ostalih i koji po primitku obavijesti Sveučilištu dostavi pisano očitovanje da pristaje na iznos mjesečne zakupnine koju je ponudio najbolji ponuditelj.

Ako drugi najbolji ponuditelj ne prihvati iznos mjesečne zakupnine koju je ponudio najbolji ponuditelj, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu ponuđenih iznosa mjesečne zakupnine i tako redom.

15.       Sveučilište u Dubrovniku, zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze posebnog obrazloženja razloga i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Informacije o ovom natječaju kao i mogućnost za pregleda poslovnog prostora mogu se dobiti unutar roka za podnošenje ponuda na Sveučilištu u Dubrovniku, svakim radnim danom od 9 do 12 sati na telefon broj: 020 445853 ili e-mail: branko.putica@unidu.hr.

Predhodni članakPotpisan Sporazum o znanstveno-razvojnoj i stručnoj suradnji između Grada Dubrovnika i Sveučilišta u Dubrovniku
Slijedeći članak3 godina – izmjene rasporeda nastave