Vicerectors

Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti

Rođen je u Mostaru, BiH 1982. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Doktorsku disertaciju na temu “Competitiveness, restructuring and firm behaviour in transition: The case of Croatia“ obranio je 2011. na Staffordshire University Business School, Stoke-On-Trent, Ujedinjeno Kraljevstvo kao jedan od rijetkih pristupnika kojim je povjerenstvo za obranu disertacije dodijelilo izravan prolaz (unutar 10% najboljih). Od 2006. godine zaposlen je na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

Bavi se istraživanjem u području konkurentnosti, industrijske ekonomije, ponašanja poduzeća u tranziciji, inovacija i aglomeracijskih eksternalija. Rezultate istraživanja objavljivao je u nekim od vodećih svjetskih znanstvenih časopisa u području ekonomije poput Research Policy, Structural Change and Economic Dynamics, European Journal of Innovation Management, Economic Systems.

U svojstvu voditelja, višeg stručnog suradnika i istraživača sudjelovao je u radu preko 20 međunarodnih i nacionalnih znanstveno – istraživačkih i stručnih projekata na temu održivog razvoja, transfera tehnologije, industrijskog razvoja, inovacija i restrukturiranja poduzeća. Član je uredništva više znanstvenih časopisa u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema podacima o citiranosti i znanstvenoj produktivnosti iz vodećih svjetskih baza Current Contents Connect i Web of Science (prosinac 2018) ubraja se unutar gornjih 1% znanstvenika u području društvenih znanosti, polje ekonomija u Republici Hrvatskoj u konkurenciji preko 1600 znanstvenika. Pod njegovim mentorstvom obranjene su dvije doktorske disertacije i više od 10 diplomskih i završnih radova. Sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Ekonomska politika, Primijenjena makroekonomija i Konkurentnost suvremenih gospodarstava.

nebojsa_stojcic
prof. dr. sc.
Nebojša Stojčić
Prorektor za poslovanje
Ured :
Rektorat
Telefon :
+385 20 445 700

E-mail :
nebojsa.stojcic@unidu.hr

Životopis

Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti

Rođena je 1969. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a 1993. je diplomirala povijest umjetnosti i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. do 2005. godine zaposlena je u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku na poslovima kustosa i višeg kustosa.

Magistarski rad s naslovom Likovna kritika i izložbe u Dubrovniku 1876.-1978. obranila je 1999., a 2011. godine obranila je disertaciju Marko Rašica; oba su rada izvedena uz mentorsko vodstvo akademika Tonka Maroevića.

Od 2005. zaposlena je na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za umjetnost i restauraciju, a 1. ožujka 2019. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice. Od 1. listopada 2016. s pozicije pročelnice Odjela za umjetnost i restauraciju koordinirala je i aktivno sudjelovala u donošenju novih programa preddiplomskog i diplomskog Studija konzervacije-restauracije, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika, koji se provode od 2018./2019. akademske godine.

Bila je članica radne skupine osnovane na inicijativu Grada Dubrovnika, uz koordinaciju Instituta za međunarodne odnose IRMO, Zagreb, tijekom 2014. godine, koja je formulirala aktualnu Strategiju razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015. – 2025. godine. Na Sveučilištu u Dubrovniku sudjelovala je u radnoj skupini za donošenje Strateškog programa znanstvenih istraživanja na području humanističkih znanosti Sveučilišta u Dubrovniku 2017.-2022. godine, koji je prihvaćen 2018. Rektorski zbor Republike Hrvatske 2017. godine imenovao je članom Povjerenstva Rektorskog zbora za međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti (unutarhrvatski Erasmus). Međunarodnu aktivnost ostvarila je iniciranjem potpisivanja Erasmus+ ugovora sa studijima konzervacije-restauracije u Portugalu, Španjolskoj i Italiji, Erasmus mobilnostima u Poljskoj, Španjolskoj i Portugalu, te kontinuiranom suradnjom s različitim europskim studijima konzervacije – restauracije.

Područje njezina znanstvenog interesa teme su hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća, te umjetnička produkcija u Hrvatskoj. Objavila je jednu knjigu, tri poglavlja u knjigama, 19 znanstvenih radova i osam stručnih radova. Sudjelovala je na deset domaćih i stranih znanstvenih skupova. Bila je suradnica na projektu MZOŠ „Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. stoljeća u Dalmaciji“ 2008. – 2013. voditelja prof. dr. sc. Vinka Srhoja. Autorica je 14 monografskih, retrospektivnih i skupnih izložba. Članica je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Revista de Museología (RdM), ISSN 1134-0576, stručnog časopisa Dubrovački horizonti ISSN 0419-7925, te Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i Hrvatskog muzejskog društva.

Bibliografija
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/281816

sanja_zaja_vrbica
izv. prof.dr. sc.
Sanja Žaja Vrbica
Prorektorica za studije i studente
Ured :
Rektorat
Telefon :
+385 20 445 702

E-mail :
sanja.vrbica@unidu.hr

Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti

Izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević rođena je 1. veljače 1976. godine u Dubrovniku gdje završava osnovnu i srednju školu. Upisuje studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 2002. godine brani diplomski rad s temom „Petrofilna ornitofauna kanjona Velike Paklenice“ te stječe naziv diplomiranog inženjera biologije – ekologije.

Iste godine zapošljava se kao stručni suradnik u Razvojno-istraživačkom centru za marikulturu Sveučilišta u Dubrovniku, a od 2003. godine radi kao znanstvena novakinja na projektu Problematika unosa alohtonih vrsta brodovima. Na doktorskom studiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine stječe naziv doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti. Izradu disertacije pod naslovom „Učinak ciklonske hidrodinamike i UV zračenja na preživljavanje fitoplanktonskih i zooplanktonskih vrsta“ provodi u sklopu tehnološkog projekta „Konstrukcija pilot-uređaja za inaktivaciju organizama u vodenom balastu“. Nastavlja se aktivno baviti problematikom unosa alohtonih vrsta kao i drugim antropogenim utjecajima na morske ekosustave te 2014. godine stječe zvanje docentice, a 2020. godine izvanredne profesorice na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

Kao voditeljica ili suradnica angažirana je na nizu znanstvenih i stručnih projekata koji se bave ovim područjem te sudjeluje u nastavi. Nositeljica je više kolegija kroz koje stečena znanja prenosi studentima. Mentorica je na više završnih i diplomskih radova iz područja konzervacijske biologije i zaštite morskih ekosustava. Sudjeluje u radu međunarodnih radnih skupina koje se bave problematikom unosa alohtonih vrsta brodovima i drugim vektorima (ICES/IOC/IMO WGBOSV i ICES WGITMO) te u nizu nacionalnih radnih skupina za donošenje smjernica i strategija iz navedenog područja. Sudjelovala je u organizaciji radionica, predavanja i skupova te je bila članica dva lokalna organizacijska odbora za veće međunarodne znanstvene skupove (Aquaculture Europe 2017 i SedNet 2019).

Uz prezentiranje rezultata rada na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivanje u znanstvenim publikacijama, sudjeluje i u raznim aktivnostima za popularizaciju znanosti te surađuje s proizvođačkim i javnim sektorom kroz izradu studija i stručnu suradnju na projektima. Udana je i majka troje djece.

Marijana Pecarevic - Copy
izv. prof. dr. sc.
Marijana Pećarević
Prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost
Ured :
Rektorat
Telefon :
+385 20 445 857

E-mail :
marijana.pecarevic@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis