Mobilnost osoblja

Svrha mobilnosti: održavanje nastave za nastavno osoblje i stručno usavršavanje za nastavno i nenastavno osoblje

Aktivnosti u okviru mobilnosti osoblja

•        Podučavanje za nastavno osoblje;

•        Osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje.

Osposobljavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti: pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove; teme mogu biti npr: osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, provedba programa Erasmus+, poboljšanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti djelatnika i sve ostalo što pridonosi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta.

Cilj osposobljavanje je učenje novih i inovativnih metoda učenja i podučavanja, stoga konferencija ili bilo koji drugi oblici aktivnosti usmjereni na specifično područje nisu prihvatljivi.

Gdje je moguće ostvariti mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost na visokoškolskim institucijama i organizacijama u nekoj od država članica Europske unije te Islandu, Lihtenštajnu,Norveškoj, Makedoniji i Turskoj.

Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost u okviru Erasmus+ programa je potpisan institucionalni Erasmus+ ugovor o suradnji između Sveučilišta i partnerske visokoškolske institucije u inozemstvu osim kada je osposobljavanje predviđeno na ustanovi koja nema status visokog učilišta. U tom se slučaju odnos određuje individualnim planom rada te nije potrebno sklopiti međuinstitucionalni ugovor.

Trajanje mobilnosti

Nastavno i nenastavno osoblje može ostvariti mobilnost u svrhu podučavanja/ osposobljavanja u trajanju od 2 dana do 2 mjeseca (ne uključujući dane provedene na putu), uz napomenu da za nastavno osoblje postoji uvjet o održavanju najmanje 8 sati nastave tjedno.

Tijekom važećeg razdoblja kandidati imaju pravo samo jednom iskoristiti Erasmus+ mobilnost (neovisno o svrsi), tj. isti kandidat se ne može prijaviti za mobilnost 2 puta tijekom jedne Natječajne godine.

Nastavni plan / plan rada

Nastavno/nenastavno osoblje dužno je Sveučilištu u Dubrovniku dostaviti nastavni plan (za podučavanje), odnosno plan rada (za osposobljavanje), prije početka razdoblja mobilnosti. Nastavni plan mora uključivati plan predavanja koji je dogovoren s inozemnom visokoškolskom ustanovom, a plan rada treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i  utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Sva odstupanja od prvobitnog plana moraju biti podrobno opisana u završnom izvješću. Sveučilište u Dubrovniku zatražiti će povrat svih ili dijela sredstava ukoliko se ustanove velika odstupanja od planiranog i realiziranog plana rada/nastavnog plana za koja ne postoje objektivni razlozi.

Financijske potpora

Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova.

Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosu koji je odredila EK (vidi Tablicu – životni troškovi i putni troškovi), a ovisno o trajanju mobilnosti u danima i udaljenosti odredišta. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, dnevnice ne podliježu oporezivanju.

U izračun financijske potpore (broj dnevnica) dopušteno je uključiti najviše do 2 dana provedena na putu.

Članovi nastavnog i nenastavnog osoblja imaju pravo na nadoknadu putnih troškova putovanja iz Hrvatske do odredišta mobilnosti u inozemstvu. Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti (vidjeti dokument pod nazivom Erasmus+ : Visoko obrazovanje – Iznosi financijske potpore na našim mrežnim stranicama – direktna poveznica: http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1412177472_Erasmus_financijski_iznosi_30092014.pdf)  u obliku paušalnog iznosa. Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Isplata financijske potpore

Sveučilište će isplatiti 80% od maksimalnog iznosa financijske potpore prije početka mobilnosti. Po povratku s mobilnosti i podmirenju svih obveza prema Sveučilištu (Završno izvješće, Potvrda o boravku na inozemnoj visokoškolskoj instituciji) isplatit će se preostali iznos financijske potpore prema važećim financijskim zakonima i propisima Republike Hrvatske, odnosno, izdat će se nalog za povratom sredstava.

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o podučavanju/Ugovor o osposobljavanju, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu.

Osoblje bez financijske potpore (zero-grant staff) 

Osoblje koje se prijavi na natječaj, ali ne uđe u krug osoblja odabranog za mobilnost uz financijsku potporu, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na njih se primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

Dvostruko financiranje

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.

Osoblje s invaliditetom

Osoblje s invaliditetom prijavljuje se matičnom visokom učilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore, te ulazi u kvotu osoblja odobrenu od Agencije. Međutim, isti imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Osiguranje

Korisnik je dužan osobno regulirati zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u inozemstvu.

Osobama koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta može se na zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom. Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje.

Osoblje koje mobilnost želi ostvariti u Turskoj ili Makedoniji dužno je sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Polica se može sklopiti s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u RH ili u državi u kojoj će se ostvariti mobilnost.

  • Svi dokumenti
  • Izračun životnih troškova
  • Priručnik za mobilnost
Financijska potpora za (ne)nastavno osoblje
Često postavljana pitanja
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis