Natječaj – davanje u zakup prostora za samoposlužne aparate

Broj: 1112-1/21.

Dubrovnik, 28. rujna 2021.

Sveučilište u Dubrovniku

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ/POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA (LOKACIJE) ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNIH APARATA ZA TOPLE NAPITKE I SAMOPOSLUŽNIH APARATA ZA HLADNE NAPITKE I SNACK

I.

Predmet natječaja je zakup dijela poslovnog prostora (lokacije), u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, koji se nalazi:

 1. Lokacija 1: u zgradi Ćira Carića 4, u Dubrovniku – kod recepcije – okvirna površina 2,00 m2 – početna mjesečna zakupnina 400,00 HRK bez PDV-a
 2. Lokacija 2: u zgradi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala 7, u Dubrovniku – u prostoru koji spaja novu i staru zgradu, – okvirna površina 2,00 m2 – početna mjesečna zakupnina 400,00 HRK bez PDV-a
 3. Lokacija 3: u zgradi Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41, u Dubrovniku, – na trećem katu – okvirna površina 2,00 m2 – početna mjesečna zakupnina 400,00 HRK bez PDV-

Dijelovi poslovnoga prostora daju se u zakup za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke i samoposlužnih aparata za hladne napitke i snack.

Nije dozvoljeno nuđenje alkoholnih pića i cigareta.

Nije dozvoljeno nuđenje postavljanja samo jednog pojedinačnog automata, osim ako taj aparat uključuje i samoposlužni aparat za tople napitke i samoposlužni aparat za hladne napitke i snack.

II.

Dijelovi poslovnoga prostora daju se u zakup na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

III.

Poslovni prostor daje se u zakup „u viđenom stanju“.

Prije podnošenja ponude preporuča se napraviti izvid prostora.

Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine.

IV.

Ponude se mogu dostaviti za jednu, nekoliko ili sve lokacije.

V.

Samoposlužni aparati moraju posjedovati vrstu naplatnih sustava koji uključuje sustav s povratom novca, kao i koji prima sve vrste kovanica i papirnatih novčanica u HRK.

Ugovor koji će biti sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem sadržavat će kao obvezne stavke:

 • Redovito obilaženje loacija na kojima se nalaze samoposlužni aparati i kontrola aparata,
 • Redovito punjenje aparata potrebnim sirovinama i proizvodima,
 • Servisiranje aparata i besprijekorno održavanje higijenskih uvjeta aparata,
 • Otklanjanje kvarova i zastoja na samoposlužnim aparatima u najkraćem mogućem roku, a najviše do 24 sata od dojave,
 • Instaliranje samopuslužnog aparata i stavljanje u funkciju u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora,
 • Punitelji samoposlužnog aparata moraju imati uredne zdravstveno-sanitarne isprave ako je to propisano važećim propisima RH.

Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj svrsi o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Zakupnik je dužan održavati i čistiti predmetni poslovni prostor o svom trošku.

Zakupnik ne može obavljati preinake poslovnoga prostora bez prethodne pisane suglasnosti Sveučilišta, a ako suglasnost dobije zakupnik se obvezuje: sam snositi troškove preinaka, odreći se bilo kakvih namirenja tih troškova od Sveučilišta i preuzeti obvezu nadoknade štete koju tim preinakama prouzroči zakupodavcu ili trećim osobama. Uložena sredstva, to jest vrijednost odobrenih radova koje zakupnik izvede u poslovnom prostoru, a koji ostaju trajno ugrađeni u poslovnom prostoru, ne vraćaju se zakupniku.

Zakupljeni poslovni prostor zakupnik ne može dati u podzakup.

VI.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

VII.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja/poziva i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Kod vrednovanja ponuda 70% ukupne ocjene činit će cijene osnovnih artikala, a 30% ukupni sadržaj ponude artikala.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Te troškove snosi zakupnik.

VIII.

1.         Ponuda mora sadržavati:

 1. PONUDU u kojoj mora biti navedeno:
 2. Oznaku da se ponuda odnosi na samoposlužne aparate za jednu, nekoliko ili sve lokacije,
 3. Naziv ponuditelja – naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, to jest naziv tvrtke, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe ako je ponuditelj trgovačko društvo,
 4. Jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine (brojkama i slovima). Ponuđeni iznos zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u ovom javnom natječaju/pozivu,
 5. broj poslovnog računa/IBAN,
 6. kontakt osobe ponuditelja,
 7. adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa
 8. cijene osnovnih artikala i to: espresso kave, macchiata, cappuccina, bijele kave, gaziranih i negaziranih sokova, čaja, peciva i sendviča i slično;
 9. kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) te ukupni asortiman ponude artikala (bez obveze navođenja cijena),

Ponuda mora biti potpisana.

 • Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.
 • Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja. Ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio ponudu.
 • Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.
 • Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.
 • Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

IX.

Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine i najniže cijene osnovnih artikala.

Sveučilište u Dubrovniku isključit će iz postupka ponuditelja nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili je u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema zakonima i propisima RH.

X.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenim omotnicama neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora samoposlužnih aparata – ne otvarati“.

Na omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja.

Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude na Sveučilištu u Dubrovniku. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, a koje će biti primljene na Sveučilištu nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od objave javnog natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Sveučilište u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Otvaranje ponuda neće biti javno. Ako pristignu dvije ili više ponuda koje uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ispunjavaju i isti ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, odbrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ako u roku od sedam dana po primitku obavijesti Sveučilištu dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ako drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od proteka roka za predaju ponuda.

XI.

Sveučilište zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Kontakt informacije: Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na Sveučilištu u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, radnim danom od 9 do 12 sati ili na telefon broj: 445-853, ili putem e-mail adrese: branko.putica@unidu.hr. Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 10 do 12 sati.

Rektor prof. dr. sc. Nikša Burum
Predhodni članakPRVI DAN NA SVEUČILIŠTU 2021.
Slijedeći članakObavijest brucošima