NATJEČAJ/JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:
– stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektu HORIZON „SeaClear – Scalable Full-cycle Marine Litter Remediation in the Mediterranean: Robotic and Participatory Solutions“.
Potrebna znanja i vještine su: izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika. Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:
• završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti
• poznavanje terenskih i laboratorijskih poslova na monitoringu i istraživanju morskih organizama i zaštite morskog okoliša: autorstva stručnih ili znanstvenih radova; i/ili sudjelovanje u stručnim I li znanstvenim projektima iz zaštite okoliša
• najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)
– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti
– dokaz o državljanstvu
Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada na stručnim ili znanstvenim projektima
– dokaz o poznavanju stranog jezika
– nagrade i priznanja
– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci
– preporuke (npr. mentora, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).
Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.
U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.
Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.
Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana na mail adresu: ured@unidu.hr
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članak2. Odluka o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti u sklopu Erasmus+ KA131 2022. projekta
Slijedeći članakOdjel za komunikologiju