NATJEČAJ/JAVNI POZIV– stručni suradnik na projektu Praćenje jegulje na kopnenim vodama u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu RH

NATJEČAJ/JAVNI POZIV– stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na projektu Praćenje jegulje na kopnenim vodama u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu RH

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i raspored na radno mjesto I. vrste:

– stručni suradnik u sustavu znanosti  i visokog obrazovanja za rad na projektu Praćenje jegulje na kopnenim vodama u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu RH

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti
  • poznavanje terenskih i laboratorijskih poslova na monitoringu i istraživanju riba/morskih organizama: autorstva stručnih ili znanstvenih radova; i/ili sudjelovanje u ribarstvenim projektima ili poslovima monitoringa riba/morskih organizama
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i dokaze o poznavanju terenskih i laboratorijskih poslova na monitoringu i istraživanju riba/morskih organizama. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana na mail adresu: ured@unidu.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakErasmus+ koordinatorica Sveučilišta sudjelovala na TCA treningu u Bruxellesu
Slijedeći članakViktorija Pilon, dobitnica Rektorove nagrade